Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. rugsėjo 16 d.

2005 m. rugsėjo 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. rugsėjo 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 57 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 166,5 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 89,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 530,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15 mlrd. eurų – iki 39,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15 mlrd. eurų – iki 369,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. rugsėjo 14 d., baigėsi 294,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 279,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) iš esmės buvo nulinis, beveik kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 151,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 137 772 −57
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 398 1 324
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 19 825 −6
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 139 573 1 330
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 961 −923
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 222 227
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 222 227
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 369 502 −15 007
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 279 501 −14 998
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 89 999 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 −2
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −7
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 598 212
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 89 589 −344
8 Valdžios skola eurais 40 750 0
9 Kitas turtas 133 457 −165
Visas turtas 964 249 −14 733
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 530 439 −1 555
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 151 431 −77
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 151 409 −86
2.2 Indėlių galimybė 20 10
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 127 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 47 002 −14 498
5.1 Valdžiai 39 539 −15 023
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 463 525
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 10 568 −117
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 267 62
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 708 500
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 708 500
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 60 115 952
11 Perkainojimo sąskaitos 92 292 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 404 0
Visi įsipareigojimai 964 249 −14 733

Kontaktai žiniasklaidai