Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 september 2005

20 september 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 16 september 2005 was de daling van EUR 57 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 166,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 89,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,6 miljard naar EUR 530,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 15 miljard naar EUR 39,5 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 15 miljard naar EUR 369,5 miljard. Op woensdag 14 september 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 294,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 279,5 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,1 miljard naar EUR 151,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 137.772 −57
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.398 1.324
2.1 Vorderingen op het IMF 19.825 −6
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 139.573 1.330
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.961 −923
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.222 227
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.222 227
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 369.502 −15.007
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 279.501 −14.998
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 89.999 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 −2
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 −7
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.598 212
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 89.589 −344
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.750 0
9 Overige activa 133.457 −165
Totaal activa 964.249 −14.733
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 530.439 −1.555
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 151.431 −77
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 151.409 −86
2.2 Depositofaciliteit 20 10
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 127 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 47.002 −14.498
5.1 Overheid 39.539 −15.023
5.2 Overige verplichtingen 7.463 525
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.568 −117
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 267 62
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.708 500
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.708 500
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.896 0
10 Overige passiva 60.115 952
11 Herwaarderingsrekeningen 92.292 0
12 Kapitaal en reserves 58.404 0
Totaal passiva 964.249 −14.733

Contactpersonen voor de media