Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 września 2005 r.

20 września 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 16 września 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 57 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 166,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,3 mld euro do poziomu 89,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,6 mld euro do poziomu 530,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 15 mld euro do poziomu 39,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 15 mld euro do poziomu 369,5 mld euro. W środę, 14 września 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 294,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 279,5 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 0,1 mld euro do poziomu 151,4 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 137.772 −57
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 159.398 1.324
2.1 Należności od MFW 19.825 −6
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 139.573 1.330
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 20.961 −923
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.222 227
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.222 227
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 369.502 −15.007
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 279.501 −14.998
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 89.999 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1 −2
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −7
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.598 212
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 89.589 −344
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.750 0
9 Pozostałe aktywa 133.457 −165
Aktywa razem 964.249 −14.733
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 530.439 −1.555
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 151.431 −77
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 151.409 −86
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 20 10
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 127 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 47.002 −14.498
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 39.539 −15.023
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.463 525
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 10.568 −117
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 267 62
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 7.708 500
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 7.708 500
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.896 0
10 Pozostałe zobowiązania 60.115 952
11 Różnice z aktualizacji wyceny 92.292 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.404 0
Pasywa razem 964.249 −14.733

Kontakt z mediami