Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 16. septembrī

2005. gada 20. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 16. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 57 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 166.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 89.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 530.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 15 mljrd. euro (līdz 39.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 15 mljrd. euro (līdz 369.5 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 14. septembrī galvenā refinansēšanas operācija 294.5 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 279.5 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5 aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas (2.2 pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 151.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 137,772 −57
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,398 1,324
2.1 SVF debitoru parādi 19,825 −6
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 139,573 1,330
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20,961 −923
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,222 227
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,222 227
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 369,502 −15,007
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 279,501 −14,998
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 89,999 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 −2
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 −7
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,598 212
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 89,589 −344
8 Valdības parāds euro 40,750 0
9 Pārējie aktīvi 133,457 −165
Kopā aktīvi 964,249 −14,733
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 530,439 −1,555
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 151,431 −77
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 151,409 −86
2.2 Noguldījumu iespēja 20 10
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 127 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 47,002 −14,498
5.1 Saistības pret valdību 39,539 −15,023
5.2 Pārējās saistības 7,463 525
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,568 −117
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 267 62
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,708 500
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,708 500
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,896 0
10 Pārējās saistības 60,115 952
11 Pārvērtēšanas konti 92,292 0
12 Kapitāls un rezerves 58,404 0
Kopā pasīvi 964,249 −14,733

Kontaktinformācija presei