Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. septembra 2005

20. september 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. septembra 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 57 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki jo je izvedla ena od centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 166,5 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 89,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,6 milijarde EUR na 530,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 15 milijard EUR na 39,5 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 15 milijard EUR na 369,5 milijarde EUR. V sredo, 15. septembra 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 294,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 279,5 milijarde EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) in uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) je bilo skoraj enako nič, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 151,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 137.772 −57
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.398 1.324
2.1 Terjatve do MDS 19.825 −6
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 139.573 1.330
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 20.961 −923
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.222 227
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.222 227
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 369.502 −15.007
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 279.501 −14.998
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 89.999 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 1 −2
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 −7
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.598 212
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 89.589 −344
8 Dolg širše države v EUR 40.750 0
9 Druga sredstva 133.457 −165
Skupaj sredstva 964.249 −14.733
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 530.439 −1.555
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 151.431 −77
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 151.409 −86
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 20 10
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 127 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 47.002 −14.498
5.1 Širša država 39.539 −15.023
5.2 Druge obveznosti 7.463 525
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 10.568 −117
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 267 62
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.708 500
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.708 500
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.896 0
10 Druge obveznosti 60.115 952
11 Računi prevrednotenja 92.292 0
12 Kapital in rezerve 58.404 0
Skupaj obveznosti 964.249 −14.733

Stiki za medije