Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 september 2005

20 september 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 16 september 2005 motsvarade minskningen på 57 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 166,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 89,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,6 miljarder EUR till 530,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 15 miljarder EUR till 39,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 15 miljarder EUR till 369,5 miljarder EUR. Onsdagen den 14 september 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 294,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 279,5 miljarder EUR.

Både utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var nästan noll, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,1 miljarder EUR till 151,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 137.772 −57
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.398 1.324
2.1 Fordringar på IMF 19.825 −6
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 139.573 1.330
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.961 −923
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.222 227
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.222 227
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 369.502 −15.007
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 279.501 −14.998
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 89.999 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 −2
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 −7
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.598 212
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 89.589 −344
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.750 0
9 Övriga tillgångar 133.457 −165
Summa tillgångar 964.249 −14.733
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 530.439 −1.555
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 151.431 −77
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 151.409 −86
2.2 Inlåningsfacilitet 20 10
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 127 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 47.002 −14.498
5.1 Offentliga sektorn 39.539 −15.023
5.2 Övriga skulder 7.463 525
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 10.568 −117
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 267 62
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.708 500
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.708 500
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.896 0
10 Övriga skulder 60.115 952
11 Värderegleringskonton 92.292 0
12 Eget kapital 58.404 0
Summa skulder 964.249 −14.733

Kontakt för media