Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. septembru 2005

20. septembra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 16. septembra 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 57 mil. EUR v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 166,5 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému klesol o 0,3 mld. EUR na 89,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,6 mld. EUR na 530,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 15 mld. EUR na 39,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 15 mld. EUR na 369,5 mld. EUR. V stredu 14. septembra 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 294,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 279,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 0,1 mld. EUR na 151,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 137 772 −57
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 398 1 324
2.1 Pohľadávky voči MMF 19 825 −6
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 139 573 1 330
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 961 −923
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 222 227
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 222 227
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 369 502 −15 007
5.1 Hlavné refinančné obchody 279 501 −14 998
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 89 999 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 1 −2
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 −7
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 598 212
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 89 589 −344
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 750 0
9 Ostatné aktíva 133 457 −165
Úhrn aktív 964 249 −14 733
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 530 439 −1 555
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 151 431 −77
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 151 409 −86
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 20 10
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 127 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 47 002 −14 498
5.1 Verejná správa 39 539 −15 023
5.2 Ostatné záväzky 7 463 525
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 568 −117
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 267 62
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 708 500
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 708 500
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 896 0
10 Ostatné pasíva 60 115 952
11 Účty precenenia 92 292 0
12 Kapitál a rezervy 58 404 0
Úhrn pasív 964 249 −14 733

Kontakt pre médiá