Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. september 2005

20. september 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

16. septembril 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 57 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 166,5 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 89,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,6 miljardi euro võrra 530,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 15 miljardi euro võrra 39,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 15 miljardi euro võrra 369,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. septembril 2005 möödus 294,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 279,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,1 miljardi euro võrra 151,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 137 772 −57
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 398 1 324
2.1 Nõuded RVFle 19 825 −6
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 139 573 1 330
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 20 961 −923
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 222 227
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 222 227
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 369 502 −15 007
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 279 501 −14 998
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 89 999 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 −2
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 −7
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 598 212
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 89 589 −344
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 750 0
9 Muud varad 133 457 −165
Varad kokku 964 249 −14 733
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 530 439 −1 555
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 151 431 −77
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 151 409 −86
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 20 10
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 127 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 47 002 −14 498
5.1 Valitsussektor 39 539 −15 023
5.2 Muud kohustused 7 463 525
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 10 568 −117
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 267 62
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 708 500
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 708 500
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 896 0
10 Muud kohustused 60 115 952
11 Ümberhindluskontod 92 292 0
12 Kapital ja reservid 58 404 0
Kohustused kokku 964 249 −14 733

Kontaktandmed