SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. september 2005

20. september 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. september 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 57 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 166,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,3 mia. euro til 89,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,6 mia. euro til 530,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 15 mia. euro til 39,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 15 mia. euro til 369,5 mia. euro. Onsdag den 14. september 2005 udløb en primær markedsoperation på 294,5 mia. euro, og en ny på 279,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,1 mia. euro til 151,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 137.772 −57
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.398 1.324
2.1 Tilgodehavender hos IMF 19.825 −6
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 139.573 1.330
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 20.961 −923
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.222 227
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.222 227
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 369.502 −15.007
5.1 Primære markedsoperationer 279.501 −14.998
5.2 Langfristede markedsoperationer 89.999 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 −2
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 −7
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.598 212
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 89.589 −344
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.750 0
9 Andre aktiver 133.457 −165
Aktiver i alt 964.249 −14.733
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 530.439 −1.555
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 151.431 −77
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 151.409 −86
2.2 Indlånsfacilitet 20 10
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 127 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 47.002 −14.498
5.1 Offentlig forvaltning og service 39.539 −15.023
5.2 Andre forpligtelser 7.463 525
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 10.568 −117
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 267 62
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.708 500
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.708 500
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.896 0
10 Andre forpligtelser 60.115 952
11 Revalueringskonti 92.292 0
12 Kapital og reserver 58.404 0
Passiver i alt 964.249 −14.733
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt