Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

16 december 2021

De Raad van Bestuur is van oordeel dat de progressie bij het economisch herstel en naar zijn inflatiedoelstelling op middellange termijn een stapsgewijze vermindering van het tempo van de activa-aankopen tijdens de komende kwartalen mogelijk maakt. Monetaire accommodatie blijft echter nodig om de inflatie op middellange termijn op de doelstelling van 2% te stabiliseren. Gezien de huidige onzekerheid moet de Raad van Bestuur flexibiliteit en optionaliteit handhaven bij de uitvoering van het monetair beleid. Tegen die achtergrond heeft de Raad van Bestuur de volgende beslissingen genomen:

Pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP)

In het eerste kwartaal van 2022 verwacht de Raad van Bestuur in een lager tempo dan in het voorgaande kwartaal nettoaankopen van activa krachtens het pandemie-noodaankoopprogramma (pandemic emergency purchase programme – PEPP) uit te voeren. De Raad beëindigt de nettoaankopen van activa krachtens het PEPP eind maart 2022.

De Raad van Bestuur heeft besloten de herinvesteringstermijn voor het PEPP te verlengen. De Raad is nu voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP en die de vervaldatum hebben bereikt, ten minste tot het einde van 2024 te herinvesteren. De toekomstige uitfasering van de PEPP-portefeuille wordt in ieder geval zo gestuurd dat de passende monetairbeleidskoers niet gehinderd wordt.

De pandemie heeft aangetoond dat, in moeilijke omstandigheden, flexibiliteit bij de opzet en de uitvoering van de activa-aankopen heeft geholpen een antwoord te geven op de verstoorde transmissie van het monetair beleid en de inspanningen om het doel van de Raad van Bestuur te bereiken doeltreffender heeft gemaakt. Binnen ons mandaat blijft flexibiliteit, onder moeilijke omstandigheden, een element van het monetair beleid wanneer bedreigingen voor de transmissie van het monetair beleid de verwezenlijking van prijsstabiliteit in gevaar brengen. Met name bij een heropleving van de marktfragmentatie in verband met de pandemie kunnen de herinvesteringen in het kader van het PEPP op elk moment flexibel worden aangepast wat betreft de timing, activacategorieën en jurisdicties. Zo zouden door Griekenland uitgegeven obligaties kunnen worden aangekocht bovenop de geherinvesteerde aflossingen om een onderbreking van de aankopen in die jurisdictie te vermijden. Een dergelijk onderbreking zou een belemmering kunnen vormen voor de transmissie van het monetair beleid naar de Griekse economie, die zich nog herstelt van de gevolgen van de pandemie. Ook de nettoaankopen krachtens het PEPP kunnen zo nodig worden hervat om negatieve schokken in verband met de pandemie te pareren.

Programma voor de aankoop van activa (APP)

In overeenstemming met een stapsgewijze afbouw van de aankopen van activa en om zeker te stellen dat de monetairbeleidskoers consistent blijft met de stabilisering van de inflatie op zijn doelstelling op middellange termijn, heeft de Raad van Bestuur besloten tot een nettoaankoopbedrag van € 40 miljard per maand in het tweede kwartaal en € 30 miljard in het derde kwartaal uit hoofde van het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP). Vanaf oktober 2022 zet de Raad van Bestuur de nettoaankopen van activa in het kader van het APP voor een bedrag van € 20 miljard per maand voort, zo lang als noodzakelijk is om de accommoderende invloed van onze beleidstarieven te versterken. De Raad van Bestuur verwacht de nettoaankopen te beëindigen kort voordat de Raad aanvangt met de verhoging van de basisrentetarieven van de ECB.

De Raad van Bestuur is eveneens voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad de basisrentetarieven van de ECB begint te verhogen en, in ieder geval, zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

Basisrentetarieven van de ECB

Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 0,00%, 0,25% en -0,50%.

Ter ondersteuning van de symmetrische inflatiedoelstelling van 2% en in overeenstemming met zijn strategie voor het monetair beleid verwacht de Raad van Bestuur dat de basisrentetarieven van de ECB op hun huidige niveau of lager blijven totdat de Raad heeft vastgesteld dat de inflatie ruim vóór het einde van de projectieperiode en duurzaam voor de rest van de projectieperiode 2% bereikt, en de Raad van oordeel is dat bij de onderliggende inflatie voldoende vooruitgang is geboekt zodanig dat deze in overeenstemming is met de stabilisering van de inflatie op 2% op middellange termijn. Dit kan ook betekenen dat de inflatie gedurende een overgangsperiode gematigd boven de doelstelling uitkomt.

Herfinancieringstransacties

De Raad van Bestuur blijft de financieringssituatie van banken volgen en ervoor zorgen dat het vervallen van transacties in het kader van de derde reeks van gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-III) de soepele transmissie van het monetair beleid niet verstoort. De Raad van Bestuur zal tevens regelmatig beoordelen hoe gerichte kredietverleningstransacties aan zijn monetairbeleidskoers bijdragen. Zoals aangekondigd verwacht de Raad dat de speciale voorwaarden die in het kader van TLTRO-III gelden in juni volgend jaar aflopen. De Raad van Bestuur zal ook de gepaste kalibrering van zijn tweeledig systeem voor de vergoeding van reserves beoordelen, zodat het negatieve-rentebeleid geen afbreuk doet aan het intermediatievermogen van banken in een omgeving van ruime overliquiditeit.

***

De Raad van Bestuur staat klaar om al zijn instrumenten zo nodig en in welke richting ook aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op middellange termijn op zijn doelstelling van 2% stabiliseert.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media