Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

16. prosince 2021

Rada guvernérů má za to, že postupující hospodářské oživení a pokrok směrem ke střednědobému inflačnímu cíli umožňuje postupné snižování objemu nákupu aktiv v nadcházejících čtvrtletích. Je však stále třeba uvolněné měnové politiky, aby se inflace stabilizovala na 2% střednědobém cíli. Vzhledem ke stávající nejistotě si Rada guvernérů potřebuje při provádění měnové politiky zachovat flexibilitu a otevřené možnosti. Za této situace přijala Rada guvernérů následující rozhodnutí:

Nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Rada guvernérů očekává, že v prvním čtvrtletí 2022 bude provádět čisté nákupy aktiv v rámci programu PEPP s menším objemem než v předchozím čtvrtletí. Čisté nákupy aktiv v rámci programu PEPP ukončí v závěru března 2022.

Rada guvernérů rozhodla prodloužit reinvestiční horizont programu PEPP. Jejím nynějším záměrem je reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci PEPP alespoň do konce roku 2024. Budoucí postupné ukončování portfolia PEPP bude v každém případě řízeno tak, aby nebylo narušeno odpovídající nastavení měnové politiky.

Pandemie ukázala, že v tíživých podmínkách napomohla flexibilita, pokud jde o koncepci a provádění nákupu aktiv, vyvážit zhoršenou transmisi měnové politiky a zefektivnila úsilí dosáhnout cíle Rady guvernérů. V rámci našeho mandátu zůstane v tíživých podmínkách flexibilita jedním z prvků měnové politiky, kdykoli bude ohrožena transmise měnové politiky a tím pádem také dosažení cenové stability. Zejména v případě obnovené tržní fragmentace v souvislosti s pandemií lze reinvestice v rámci programu PEPP flexibilně kdykoli upravit, pokud jde o čas, třídy aktiv a jurisdikce. Součástí by mohl být nákup dluhopisů vydaných Řeckou republikou nad rámec ukončení splátek tak, abychom zabránili přerušení nákupů v této jurisdikci, které by mohlo ohrozit transmisi měnové politiky do řecké ekonomiky, která se stále zotavuje z dopadů pandemie. Čisté nákupy aktiv v rámci programu PEPP lze v případě potřeby opětovně zahájit, aby čelily dopadům šoků souvisejících s pandemií.

Program nákupu aktiv (APP)

V souladu s postupným snižováním objemu nákupů a k zajištění souladu nastavení měnové politiky se stabilizací inflace na úrovni svého střednědobého cíle schválila Rada guvernérů objem čistých nákupů v rámci APP v objemu 40 mld. EUR měsíčně ve druhém čtvrtletí a 30 mld. EUR měsíčně ve třetím čtvrtletí. Počínaje říjnem 2022 bude Rada guvernérů provádět čisté nákupy aktiv v rámci programu APP v objemu 20 mld. EUR měsíčně tak dlouho, jak to bude nezbytné pro podpoření akomodačního dopadu jejích základních úrokových sazeb. Rada guvernérů předpokládá, že čisté nákupy budou ukončeny krátce před tím, než zahájí zvyšování základních úrokových sazeb ECB.

Rada guvernérů také hodlá nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu od chvíle, kdy začne zvyšovat základní úrokové sazby ECB, a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace.

Základní úrokové sazby ECB

Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstanou beze změny na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %.

V rámci podpory svého symetrického 2% inflačního cíle a v souladu se svou strategií měnové politiky Rada guvernérů očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné nebo nižší úrovni do doby, než zaznamená trvalejší dosahování 2% inflace výrazně před koncem horizontu projekcí, a než usoudí, že dosažený pokrok jádrové inflace je dostatečný, aby odpovídal stabilizaci inflace na úrovni 2 % ve střednědobém horizontu. To může zahrnovat také přechodné období, během kterého se bude inflace nacházet mírně nad cílem.

Refinanční operace

Rada guvernérů bude nadále sledovat podmínky bankovního financování a zajišťovat, aby splatnost operací v rámci třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III) nenarušovala hladkou transmisi její měnové politiky. Rada guvernérů bude také pravidelně hodnotit, jak přispívají cílené zápůjční operace k nastavení její měnové politiky. Jak již bylo oznámeno, ukončení zvláštních podmínek uplatňovaných v rámci programu TLTRO III očekává v červnu příštího roku. Rada guvernérů posoudí také vhodné nastavení svého dvoustupňového systému úročení rezerv, aby politika záporné úrokové sazby neomezovala schopnost bank zprostředkovávat financování v prostředí dostatečné úrovně přebytečné likvidity.

***

Rada guvernérů je připravena všechny své nástroje náležitě a oběma směry přizpůsobit tomu, aby zajistila stabilizaci inflace na úrovni svého střednědobého 2% cíle.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14.30 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média