SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

16. december 2021

Det er Styrelsesrådets vurdering, at fremskridtene med hensyn til økonomisk genopretning og i retning af dets inflationsmål på mellemlangt sigt giver mulighed for en gradvis nedtrapning af opkøb af aktiver i de kommende kvartaler. Der er imidlertid stadig behov for en lempelig pengepolitik, således at inflationen stabiliserer sig på 2 pct.-inflationsmålet på mellemlangt sigt. I lyset af den nuværende usikkerhed er Styrelsesrådet nødsaget til at bevare fleksibiliteten og råde over valgmuligheder, når det gennemfører sin pengepolitik. På denne baggrund traf Styrelsesrådet følgende beslutninger:

Opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)

I 1. kvartal 2022 forventer Styrelsesrådet at foretage nettoopkøb under PEPP på et lavere niveau end i det foregående kvartal. Det vil ophøre med nettoopkøbene under PEPP ved udgangen af marts 2022.

Styrelsesrådet besluttede at udvide geninvesteringshorisonten for PEPP. Det agter nu at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under PEPP, efterhånden som de forfalder, i hvert fald indtil udgangen af 2024. Den fremtidige udfasning af PEPP-porteføljen vil under alle omstændigheder blive styret, så den ikke indvirker på den passende pengepolitiske linje.

Pandemien har vist, at fleksibilitet i udformningen og gennemførelsen af aktivopkøb i stresssituationer har bidraget til at modvirke en svækkelse af transmissionen af pengepolitikken og har gjort indsatsen for at opnå Styrelsesrådets mål mere effektiv. Inden for vores mandat vil fleksibilitet, i stresssituationer, fortsat være et element i pengepolitikken, når trusler mod den pengepolitiske transmission bringer prisstabiliteten i fare. Navnlig kan geninvesteringer under PEPP – såfremt der igen opstår fragmentering af markedet i forbindelse med pandemien – når som helst justeres fleksibelt med hensyn til tid, aktivklasser og jurisdiktioner. Dette kan omfatte opkøb af obligationer udstedt af Den Hellenske Republik ud over fornyelserne af indfrielserne, for at undgå en afbrydelse af opkøb i denne jurisdiktion, som ville kunne hæmme transmissionen af pengepolitikken til den græske økonomi, mens den stadig er under genopretning fra pandemiens følgevirkninger. Nettoopkøbene under PEPP kan også blive genoptaget, hvis det bliver nødvendigt, for at modvirke negative stød, der er relateret til pandemien.

Programmet til opkøb af aktiver (APP)

I overensstemmelse med en gradvis nedtrapning af opkøbene af aktiver og for at sikre, at den pengepolitiske linje fortsat er i overensstemmelse med en inflation, der stabiliserer sig på Styrelsesrådets mål på mellemlangt sigt – fastsatte Styrelsesrådet et månedligt niveau for nettoopkøbene på 40 mia. euro i 2. kvartal og 30 mia. euro i 3. kvartal inden for APP. Fra og med oktober 2022 vil Styrelsesrådet opretholde nettoopkøb under APP på et månedligt niveau på 20 mia. euro, så længe det er nødvendigt for at styrke den lempende effekt af dets pengepolitiske renter. Styrelsesrådet forventer, at nettoopkøbene ophører, kort før det begynder at forhøje ECB's officielle renter.

Det er også Styrelsesrådets hensigt at fortsætte med fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

ECB's officielle renter

Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og -0,50 pct.

For at understøtte sit symmetriske 2 pct.-inflationsmål og i overensstemmelse med sin pengepolitiske strategi forventer Styrelsesrådet, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende eller et lavere niveau, indtil det konstaterer, at inflationen når 2 pct. et godt stykke tid inden slutningen på dets fremskrivningsperiode, og at den – varigt – forbliver på dette niveau i resten af fremskrivningsperioden, og Styrelsesrådet vurderer, at der, for så vidt angår den underliggende inflation, er opnået tilstrækkelige fremskridt til at være i overensstemmelse med en inflation, der stabiliserer sig på 2 pct. på mellemlangt sigt. Dette kan også indebære en overgangsperiode, hvor inflationen ligger moderat over målet.

Markedsoperationer

Styrelsesrådet vil fortsat overvåge bankernes finansieringsforhold og sikre, at udløbet af operationer under den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO III) ikke hæmmer den gnidningsløse transmission af pengepolitikken. Styrelsesrådet vil også løbende vurdere, hvordan målrettede långivningstransaktioner bidrager til dets pengepolitik. Som meddelt forventer det, at de særlige betingelser, der gælder i forbindelse med TLTRO III, ophører i juni næste år. Styrelsesrådet vil også vurdere, hvilken kalibrering det er hensigtsmæssigt at foretage af dets todelte system for forrentning af reserver, således at de negative pengepolitiske renter ikke begrænser bankernes formidlingskapacitet i en situation med rigeligt likviditetsoverskud.

***

Styrelsesrådet er rede til, om nødvendigt, at tilpasse alle sine instrumenter, i den ene eller anden retning, for at sikre, at inflationen stabiliserer sig på Styrelsesrådets 2 pct.-mål på mellemlangt sigt.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.30 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt