Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

16 grudnia 2021

Rada Prezesów uznała, że stan ożywienia gospodarczego i postępy w realizacji jej średniookresowego celu inflacyjnego pozwalają na stopniowe zmniejszanie tempa skupu aktywów w najbliższych kwartałach. Żeby inflacja ustabilizowała się na docelowym poziomie 2% w średnim okresie, w dalszym ciągu potrzeba jednak łagodnej polityki pieniężnej. Ze względu na panującą obecnie niepewność, prowadząc politykę pieniężną, Rada Prezesów musi zachować elastyczność i nadal mieć otwarte możliwości. W tej sytuacji Rada Prezesów podjęła następujące decyzje:

Nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP)

Rada Prezesów oczekuje, że w pierwszym kwartale 2022 zakupy netto aktywów w ramach programu PEPP będą prowadzone w niższym tempie niż w poprzednim kwartale. Rada Prezesów zakończy zakupy netto aktywów w ramach programu PEPP z końcem marca 2022.

Postanowiła wydłużyć okres reinwestowania w odniesieniu do programu PEPP. Obecnie zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP co najmniej do końca 2024. Tak czy inaczej, wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

Pandemia pokazała, że elastyczność przy określaniu warunków i prowadzeniu skupu aktywów pomogła, w warunkach skrajnych, przeciwdziałać zakłóceniom w transmisji polityki pieniężnej i skuteczniej dążyć do osiągnięcia celu Rady Prezesów. W granicach naszego mandatu, w warunkach skrajnych, elastyczność pozostanie elementem polityki pieniężnej w sytuacjach, gdy ryzyka dla transmisji polityki pieniężnej będą zagrażać zapewnieniu stabilności cen. W szczególności w razie ponownej fragmentacji rynku w związku z pandemią, reinwestycje w ramach programu PEPP będzie można w dowolnym momencie elastycznie dostosować, jeśli chodzi o czas, klasy aktywów i jurysdykcje. Może to obejmować skup obligacji wyemitowanych przez Republikę Grecką ponad ramy prolongowanych wykupów, żeby zapobiec przerwie w skupie w tej jurysdykcji, co mogłoby zakłócić transmisję polityki pieniężnej do gospodarki greckiej, w czasie gdy ta gospodarka nadal podnosi się po załamaniu spowodowanym pandemią. Zakupy netto w ramach programu PEPP będzie można wznowić, jeżeli okaże się to konieczne, żeby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi szoków związanych z pandemią.

Program skupu aktywów (APP)

Zgodnie ze stopniowym zmniejszaniem skali zakupów aktywów i żeby zapewnić, by nastawienie polityki pieniężnej pozostało spójne ze stabilizacją inflacji na docelowym poziomie w średnim okresie, Rada Prezesów postanowiła, że w drugim kwartale miesięczna kwota zakupów netto będzie wynosić 40 mld euro, a w trzecim 30 mld euro. Począwszy od października 2022 Rada Prezesów utrzyma zakupy netto aktywów w ramach programu APP na kwotę 20 mld euro miesięcznie, tak długo, jak będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC. Rada przewiduje, że zakupy netto zakończą się krótko przed tym, jak zacznie podnosić te stopy.

Rada Prezesów zamierza także nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, i w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Podstawowe stopy procentowe EBC

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz −0,50%.

Żeby wesprzeć swój symetryczny 2‑procentowy cel inflacyjny i zgodnie ze strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów przewiduje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, aż Rada stwierdzi, że inflacja osiąga 2% znacznie przed końcem horyzontu projekcji i pozostaje na tym poziomie przez pozostałą część horyzontu projekcji, oraz oceni dotychczasowy postęp inflacji bazowej jako wystarczający, żeby uznać go za spójny ze stabilizacją inflacji na poziomie 2% w średnim okresie. Może to również oznaczać, że będzie przejściowy okres, podczas którego inflacja znajdzie się umiarkowanie powyżej celu.

Operacje refinansujące

Rada Prezesów będzie nadal monitorować warunki finansowania banków i pilnować, żeby upływanie terminów zapadalności operacji TLTRO III nie zakłócało płynnej transmisji polityki pieniężnej. Jednocześnie Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe wpływają na nastawienie polityki pieniężnej. Zgodnie z zapowiedziami Rada oczekuje, że specjalne warunki mające zastosowanie do TLTRO III przestaną obowiązywać w czerwcu przyszłego roku. Oceni także odpowiednią kalibrację dwupoziomowego systemu oprocentowania rezerw, tak żeby polityka ujemnych stóp procentowych nie ograniczała zdolności banków do pełnienia funkcji pośrednika finansowego w sytuacji coraz większego nadmiaru płynności.

***

Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać w dowolną stronę wszystkie swoje narzędzia, żeby doprowadzić do ustabilizowania się inflacji na docelowym poziomie 2% w średnim okresie.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 CET.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami