Menu
PERSBERICHT

Advies van de ECB inzake de benoeming van een nieuw lid van de Directie van de ECB

2 maart 2006

Tijdens zijn vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB zijn goedkeuring gehecht aan een advies inzake een aanbeveling van de Raad van de Europese Unie betreffende de benoeming van een nieuw lid van de Directie van de ECB.

De Raad van Bestuur heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde kandidaat, Jürgen Stark, die een persoon is met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied, zoals vereist door artikel 112, lid 2, onder (b), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Na dit advies van de ECB en een advies van het Europees Parlement, zal het nieuwe lid van de Directie worden benoemd in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten die de gemeenschappelijke munt hebben aangenomen op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders.

Het advies van de ECB, dat op korte termijn zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, is in alle officiële talen van de Gemeenschap beschikbaar op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media