Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • BLOG ECB
  • 19. marca 2020

Naša reakcia na núdzovú situáciu v dôsledku koronavírusu

Christine Lagardová, prezidentka ECB

Pandémia koronavírusu je kolektívnou núdzovou situáciou v oblasti verejného zdravia, ktorá v nedávnej minulosti nemá obdobu. Ide o nesmiernu ľudskú tragédiu, ktorá sa odohráva po celom svete, a my by sme touto cestou chceli vyjadriť našu vďaku všetkým zdravotníkom, ktorí neúnavne bojujú v prednej línii. Zároveň ide aj o extrémny hospodársky šok, ktorý si vyžaduje ambicióznu, koordinovanú a naliehavú politickú reakciu na všetkých frontoch na podporu ohrozených ľudí a podnikov.

Na rozdiel od rokov 2008 a 2009 je šok, ktorému čelíme dnes, univerzálny: dotýka sa všetkých krajín a všetkých častí spoločnosti. Počas trvania opatrení proti šíreniu nákazy musí každý z nás obmedziť svoje bežné aktivity, a tým aj svoje výdavky. Prakticky tak dochádza k dočasnému výpadku veľkej časti hospodárstva.

Dôsledkom bude výrazný pokles hospodárskej aktivity v celej eurozóne. Opatrenia verejnej politiky tomu nedokážu zabrániť. Dokážu však zabezpečiť, aby tento pokles netrval dlhšie a nebol výraznejší, než je nevyhnutné. Súčasná situácia vyvíja akútny tlak na peňažné toky podnikov a ich zamestnancov a ohrozuje tak samotnú existenciu firiem a pracovných miest. Je povinnosťou verejnej politiky im pomôcť.

Ústrednú úlohu pritom musia zohrať opatrenia v oblasti zdravotnej starostlivosti a rozpočtová politika. Menová politika hrá dôležitú sprievodnú úlohu. Menová politika musí zabezpečovať likviditu finančného sektora a priaznivé podmienky financovania pre všetky sektory hospodárstva. Platí to rovnakou mierou pre jednotlivcov, podniky, banky i vlády.

Akékoľvek sprísnenie podmienok financovania by znásobilo škodlivé účinky šoku spôsobeného koronavírusom práve v čase, keď ekonomika potrebuje väčšiu podporu. V čase zásadne obmedzenej súkromnej spotreby by zhoršenie podmienok financovania verejného sektora – ktorý v eurozóne tvorí približne polovicu hospodárstva – mohlo ohroziť cenovú stabilitu.

V priebehu minulého týždňa sme zaznamenali podstatné zhoršenie podmienok v eurozóne. Naše hodnotenie hospodárskej situácie je striedmejšie. Miera neistoty v otázke hospodárskych následkov je dnes zrejmá vo všetkých triedach aktív, tak v eurozóne ako aj vo svete.

Výsledkom je sprísňovanie podmienok financovania, predovšetkým v dlhodobejšej časti spektra splatností. Bezriziková výnosová krivka sa posúva nahor a krivky výnosov štátnych dlhopisov – kľúčové pri oceňovaní všetkých aktív – všade rastú a zvyšuje sa aj ich rozptyl. Tento vývoj narúša plynulý prenos našej menovej politiky do všetkých jurisdikcií eurozóny a ohrozuje cenovú stabilitu.

Rada guvernérov ECB preto v stredu oznámila nový núdzový pandemický program nákupu aktív v hodnote 750 mld. € do konca tohto roka, a to nad rámec nákupov v objeme 120 mld. €, o ktorých rozhodla 12. marca. Spolu to predstavuje 7,3 % HDP eurozóny. Ide o dočasný program na riešenie bezprecedentnej situácie, pred ktorou v súčasnosti stojí naša menová únia. Je k dispozícii všetkým jurisdikciám a zostane v platnosti, kým nedospejeme k záveru, že kritická fáza epidémie koronavírusu je za nami.

Tento nový nástroj so sebou prináša tri hlavné výhody. Po prvé, zodpovedá povahe šoku, s ktorým sme konfrontovaní: je exogénny, bez akejkoľvek väzby na hospodárske fundamenty a dotýka sa všetkých krajín v eurozóne. Po druhé, umožňuje nám intervenovať vo všetkých úsekoch výnosovej krivky a predchádzať tak finančnej fragmentácii a deformáciám úverovej cenotvorby. Po tretie, je stavaný tak, aby sa dokázal vyrovnať s fázovým priebehom šírenia vírusu a neistotou v otázke času a miesta jeho najhorších následkov.

Tieto aspekty sa premietajú do podmienok nového programu. Zatiaľ čo alokácia medzi jednotlivé jurisdikcie bude i naďalej prebiehať na základe kľúča na upisovanie podielov národných centrálnych bánk na základnom imaní ECB, nákupy sa budú realizovať flexibilne. To nám umožňuje upravovať distribúciu nákupných tokov z hľadiska času, jednotlivých tried aktív i jurisdikcií.

Navyše v prípade, že by určité vlastné limity mohli obmedzovať opatrenia, ktoré je ECB povinná prijať na naplnenie svojho mandátu, Rada guvernérov zváži ich revíziu v rozsahu potrebnom nato, aby jej kroky boli primerané rizikám, ktorým čelíme. 

Sme plne pripravení zvýšiť objem svojich programov nákupu aktív a upraviť ich štruktúru, a to v nevyhnutnej miere a na tak dlho, ako bude potrebné. Na podporu ekonomiky počas tohto šoku posúdime všetky možnosti a eventuality.

Rozhodli sme sa tiež nakupovať cenné papiere podnikového sektora dostatočnej kreditnej kvality a rozšíriť okruh kolaterálu akceptovateľného v našich refinančných operáciách. Cieľom je posilniť opatrenia prijaté minulý týždeň na ochranu toku úverov podnikom a jednotlivcom.

Prostredníctvom našich refinančných operácií tak dávame k dispozícii likviditu v objeme 3 bil. €, a to za najnižšiu úrokovú sadzbu v našej histórii: -0,75 %. Ponúkanie finančných prostriedkov za cenu nižšiu ako je sadzba našich jednodňových sterilizačných operácií nám umožňuje zvýrazniť stimulačný účinok záporných úrokových mier a nasmerovať ho priamo k tým, ktorým prospeje najviac. Európske orgány bankového dohľadu zároveň uvoľnili odhadom 120 mld. € dodatočného bankového kapitálu na podporu značnej úverovej kapacity bánk v eurozóne.

Všetky uvedené kroky zdôrazňujú odhodlanie ECB plniť svoju úlohu pri podpore všetkých občanov eurozóny v tomto mimoriadne náročnom období. ECB zabezpečí, aby mohli priaznivé podmienky financovania na absorbovanie tohto šoku využiť všetky sektory hospodárstva. V medziach svojho mandátu urobíme všetko potrebné, aby sme eurozóne túto krízu pomohli prekonať, pretože ECB slúži všetkým Európanom.