Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

21. júna 2024
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 711 124 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 506 142 −953
  2.1 Pohľadávky voči MMF 232 356 −1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 273 787 −951
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 15 532 896
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 073 617
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 073 617
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 151 390 2 080
  5.1 Hlavné refinančné operácie 4 258 2 080
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 147 132 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 856 6 936
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 729 619 −2 750
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 510 518 −2 771
  7.2 Ostatné cenné papiere 219 100 20
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 840 0
9 Ostatné aktíva 351 240 −4 530
Aktíva spolu 6 536 817 2 297
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 555 671 1 499
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 345 045 −6 633
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 152 276 −21 455
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 192 768 14 822
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 329 453
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 188 575 2 681
  5.1 Verejná správa 111 795 4 211
  5.2 Ostatné záväzky 76 780 −1 531
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 206 003 3 335
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 15 296 267
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 037 −1 629
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 037 −1 629
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 544 0
10 Ostatné záväzky 206 681 2 324
11 Účty precenenia 702 941 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 99 696 0
Pasíva spolu 6 536 817 2 297
Annexes
25 June 2024