Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

21 czerwca 2024
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 711.124 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 506.142 −953
  2.1 Należności od MFW 232.356 −1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 273.787 −951
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 15.532 896
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.073 617
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.073 617
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 151.390 2.080
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 4.258 2.080
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 147.132 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.856 6.936
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.729.619 −2.750
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.510.518 −2.771
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 219.100 20
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.840 0
9 Pozostałe aktywa 351.240 −4.530
Aktywa razem 6.536.817 2.297
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.555.671 1.499
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.345.045 −6.633
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 152.276 −21.455
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.192.768 14.822
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.329 453
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 188.575 2.681
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 111.795 4.211
  5.2 Pozostałe zobowiązania 76.780 −1.531
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 206.003 3.335
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 15.296 267
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.037 −1.629
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.037 −1.629
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.544 0
10 Pozostałe pasywa 206.681 2.324
11 Różnice z wyceny 702.941 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.696 0
Pasywa razem 6.536.817 2.297
Annexes
25 June 2024