Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 29ης Μαρτίου 2013

4 Απριλίου 2013

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 29 Μαρτίου 2013, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 3,4 δισεκ. ευρώ αντανακλά τριμηνιαίες αναπροσαρμογές.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 3,8 δισεκ. ευρώ σε 221,4 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο, καθώς και σε πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
28 Μαρτίου 2013 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 0,3 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 0,5 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ
28 Μαρτίου 2013 Αντιστρεπτέες πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 84 ημερών 0,9 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 0,5 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 11,5 δισεκ. ευρώ σε 348,7 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω της απόκτησης τίτλων έναντι της ασφάλειας που είχε παρακρατηθεί παλαιότερα από μία εθνική κεντρική τράπεζα (βλ. επίσης το δελτίο Τύπου σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 8ης Φεβρουαρίου 2013). Η ρευστοποίηση της ασφάλειας είχε ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη μείωση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού (στοιχείο 9 του ενεργητικού).

Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 11,8 δισεκ. ευρώ σε 896,4 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 4,4 δισεκ. ευρώ σε 96,3 δισεκ. ευρώ

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 20,1 δισεκ. ευρώ σε 553 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 119,4 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 123,2 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 205,5 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ίδιου ποσού, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 15 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 9,1 δισεκ. ευρώ, ενώ αποπληρώθηκε πριν από τη λήξη ποσό 1,9 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 1,5 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 144,6 δισεκ. ευρώ (έναντι 126,8 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 269,3 δισεκ. ευρώ λόγω προσαρμογών στο τέλος του τριμήνου. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 29 Μαρτίου 2013 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ήταν 205,9 δισεκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 47,3 δισεκ. ευρώ και 16,2 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα τρία χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 32,4 δισεκ. ευρώ σε 319,3 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο της λογιστικής κατάστασης την 29η Μαρτίου 2013 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη « Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 1.251,464 ευρώ ανά ουγγιά καθαρού χρυσού

1,2805 δολάρια ΗΠΑ προς 1 ευρώ

120,87 γιεν Ιαπωνίας προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,1698 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 435.316 0 −3.376
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 254.369 −590 3.374
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 87.121 374 283
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 167.248 −964 3.092
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 31.563 910 647
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 22.101 −848 −50
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 22.101 −848 −50
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 903.619 −2.625 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 123.239 3.865 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 778.872 −7.785 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1.507 1.295 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 88.538 8.509 1
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 618.064 10.971 729
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 269.340 −318 567
7.2 Λοιποί τίτλοι 348.724 11.290 163
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 29.894 0 −17
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 264.663 −18.435 6.225
Σύνολο ενεργητικού 2.648.126 −2.107 7.533
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 896.357 11.822 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 669.859 −14.969 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 319.275 −32.398 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 144.648 17.893 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 205.500 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 437 −463 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 6.532 626 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 120.596 6.421 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 96.251 4.385 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 24.346 2.037 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 157.652 −4.364 15
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 4.082 1.213 95
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.270 −1.062 153
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.270 −1.062 153
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.145 0 193
10 Λοιπές υποχρεώσεις 237.078 −2.147 7.480
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 406.639 0 −740
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 88.917 352 337
Σύνολο παθητικού 2.648.126 −2.107 7.533
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου