Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. märts 2013

4. aprill 2013

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

29. märtsil 2013 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 3,4 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 3,8 miljardi euro võrra 221,4 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused, vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud ning USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid (vt allpool).

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
28. märts 2013 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,3 miljardit USA dollarit 0,5 miljardit USA dollarit
28. märts 2013 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 0,9 miljardit USA dollarit 0,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 11,5 miljardi euro võrra 348,7 miljardi euroni peamiselt tulenevalt sellest, et ühe riigi keskpank soetas väärtpabereid eelnevalt eraldatud tagatise vastu (vt ka eurosüsteemi 8. veebruari 2013. aasta konsolideeritud finantsaruande pressiteadet). Samal ajal kahanes tagatiste realiseerimise tulemusel muude varade (varade kirje 9) maht.

Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 11,8 miljardi euro võrra 896,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 4,4 miljardi euro võrra 96,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 20,1 miljardi euro võrra 553 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. märtsil 2013 möödus 119,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 123,2 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 205,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 15 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 9,1 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 1,9 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 144,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 126,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 269,3 miljardi euroni tingituna kvartalilõpu kohandustest. Selle tulemusel ulatus 29. märtsil 2013 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 205,9 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 47,3 miljardi ja 16,2 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 32,4 miljardi euro võrra 319,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2013. aasta 29. märtsi seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1251,464 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,2805

EUR/JPY: 120,87

SDRid: 1,1698 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 435 316 0 −3 376
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 254 369 −590 3 374
2.1 Nõuded RVFle 87 121 374 283
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 167 248 −964 3 092
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 563 910 647
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 101 −848 −50
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 101 −848 −50
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 903 619 −2 625 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 123 239 3 865 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 778 872 −7 785 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 507 1 295 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 88 538 8 509 1
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 618 064 10 971 729
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 269 340 −318 567
7.2 Muud väärtpaberid 348 724 11 290 163
8 Valitsussektori võlg eurodes 29 894 0 −17
9 Muud varad 264 663 −18 435 6 225
Varad kokku 2 648 126 −2 107 7 533
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 896 357 11 822 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 669 859 −14 969 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 319 275 −32 398 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 144 648 17 893 0
2.3 Tähtajalised hoiused 205 500 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 437 −463 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 532 626 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 120 596 6 421 0
5.1 Valitsussektor 96 251 4 385 0
5.2 Muud kohustused 24 346 2 037 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 157 652 −4 364 15
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 082 1 213 95
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 270 −1 062 153
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 270 −1 062 153
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 145 0 193
10 Muud kohustused 237 078 −2 147 7 480
11 Ümberhindluskontod 406 639 0 −740
12 Kapital ja reservid 88 917 352 337
Kohustused kokku 2 648 126 −2 107 7 533
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid