Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kas ir ar klimata pārmaiņām saistītās informācijas atklāšana?

21.04.2023. (aktualizēts 25.06.2024.)

Ar klimata pārmaiņām saistītās informācijas atklāšana nozīmē, ka dažādas organizācijas – uzņēmumi, bankas un institūcijas, piemēram, ECB – publicē datus par savas darbības radīto oglekļa pēdas nospiedumu un pakļautību klimata riskiem. Tā atspoguļo, cik lielā mērā organizācijas darbība ietekmē klimata pārmaiņas un cik lielā mērā klimata pārmaiņas ietekmē organizāciju.

Piemēram, ar klimata pārmaiņām saistītā informācija var parādīt, cik daudz CO2 rada uzņēmuma ražotnes, kāda ir ekstremālu laikapstākļu, piemēram, plūdu vai sausuma, ietekme uz uzņēmumu vai cik zaļi ir tā ieguldījumi. Tā arī var atklāt, kādus pasākumus organizācija plāno veikt šajā jomā.

Ar klimata pārmaiņām saistītā informācija var tikt atklāta dažādos veidos. To var publiskot kā ziņojumu vai izvietot interneta vietnē vai citā publiskās komunikācijas līdzeklī.

Kā ar klimata pārmaiņām saistītā informācija var būt mums noderīga?

Ņemot vērā izpratni, ko sniedz ar klimata pārmaiņām saistītā informācija, tā palīdz mums pieņemt pamatotākus lēmumus. Tāpat kā uzturvērtības marķējumi uz pārtikas produktiem palīdz cilvēkiem izdarīt veselīgāku izvēli, ar klimata pārmaiņām saistītā informācija norāda uz zaļākām iespējām, iepērkoties vai veicot ieguldījumus. Ja mēs visi savus lēmumus balstīsim uz šo informāciju, vairāk naudas tiks novirzīts aktivitātēm un tehnoloģijām, kas palīdzēs mūsu tautsaimniecībai kļūt zaļākai.

Ar klimata pārmaiņām saistītās informācijas atklāšana arī sniedz cilvēkiem skaidrāku priekšstatu par riskiem, veicot uzņēmējdarbību ar konkrētiem uzņēmumiem vai bankām. Piemēram, uzņēmumam ar augstu siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni var rasties grūtības, ja jaunā klimata politika liek tam mainīt uzņēmējdarbības praksi.

Uzņēmums varētu zaudēt darījumus vai to pat varētu nākties slēgt, īpaši, ja tam nav stabilas stratēģijas attiecībā uz oglekļa emisiju samazināšanu vai klimata pārmaiņu izraisīto seku pārvarēšanu. Ikviens, kuram pieder akcijas šajā uzņēmumā vai kurš tam izsniedzis aizdevumus, var zaudēt lielu naudas apjomu. Ne visi ieguldītāji un bankas spēj absorbēt šādus zaudējumus. Tādējādi klimata riski var radīt problēmas un nestabilitāti tautsaimniecībā kopumā. 

Kāpēc ECB ir svarīga ar klimata pārmaiņām saistītās informācijas atklāšana?

Mūsu kā centrālās bankas uzdevums ir pievērst uzmanību riskiem. Mums jāizprot, kas izraisa klimata riskus, kāda ir to potenciālā ietekme un kas tiks darīts, lai tos novērstu. Informācija, kas atklāta attiecībā uz klimata pārmaiņām, var uzlabot mūsu analīzes precizitāti un uzticamību. Un, pamatojoties uz to, mēs varam pieņemt pareizos lēmumus, lai palīdzētu nodrošināt mūsu valūtas un finanšu sistēmas stabilitāti.

Kā banku uzraudzības iestāde mēs aicinām bankas apzināties klimata pārmaiņu riskus. Mēs arī uzstājam, lai bankas nodrošinātu caurredzamību attiecībā uz to pakļautību šiem riskiem, jo īpaši oglekļietilpīgās nozarēs (piemēram, būvniecībā vai tekstilrūpniecībā) un reģionos, kas varētu būt pakļautas klimata katastrofām.

Piemēram, bankām būtu jāvāc un jāpublicē informācija par to uzņēmumu emisijām, kuriem tās izsniedz aizdevumus. Tām vajadzētu būt atklātām arī par pasākumiem, ko tās veic, lai padarītu uzņēmējdarbību videi nekaitīgāku un tādējādi nodrošinātu raitu pāreju uz ilgtspējīgāku tautsaimniecību.

Visa šī jaunā informācija sniegs ieskatu par klimata risku slēptajām izmaksām.

Informācija, ko mēs paši atklājam saistībā ar klimata pārmaiņām

ECB un eurozonas centrālās bankas (kopā dēvētas par Eurosistēmu) arī publicē informāciju par savu oglekļa pēdu un tās samazināšanas plāniem. ECB ikgadējā vides deklarācijā atklājam, kā mēs cenšamies padarīt savu uzņēmējdarbību zaļāku. Piemēram, mēs izmantojam mazāk elektroenerģijas un samazinām darījumu braucienu radītās emisijas.

2023. gadā mēs publicējām divus ziņojumus, kas ietver ar klimatu saistītu informāciju par Eurosistēmas monetārās politikas portfeļiem un ECB ar monetāro politiku nesaistīto aktīvu portfeļiem. Šie ziņojumi tiks aktualizēti reizi gadā. Turklāt eurozonas nacionālās centrālās bankas publicē informāciju par savu ar monetāro politiku nesaistīto aktīvu portfeļu oglekļa pēdu.

Nodrošināt ar klimata pārmaiņām saistītās informācijas salīdzināmību

Klimata pārmaiņu risku mērīšanai un atklāšanai būtu jāpiemēro vienots noteikumu kopums.

Lai gūtu skaidru priekšstatu, mums jāspēj salīdzināt dažādu organizāciju un, ideālā gadījumā, pat dažādu valstu atklātā informācija, kas saistīta ar klimata pārmaiņām. Un mums jāspēj paļauties uz to, ka informācija ir pamatota un uzticama. Tikai tad tā kļūst noderīga, ļaujot mums izdarīt izvēli, kas palīdz labāk pārvaldīt klimata riskus un padarīt tautsaimniecību videi nekaitīgāku.

Tāpēc visām bankām un uzņēmumiem būtu juridiski jānosaka prasība atklāt ar klimata pārmaiņām saistīto informāciju. Daži no šiem kopīgajiem standartiem jau pastāv un drīzumā kļūs saistoši, piemēram, ES direktīva par korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu.

Starptautiskā līmenī Starptautiskā ilgtspējības standartu padome izstrādā standartus, kas būtu piemērojami arī ārpus Eiropas un uzlabotu dažādās valstīs atklātās informācijas salīdzināmību.