Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Miksi ilmastotietoja julkistetaan?

21.4.2023 (päivitetty 25.6.2024)

Monet yritykset, pankit ja EKP:n kaltaiset laitokset julkistavat tietoja esimerkiksi toimintansa hiilijalanjäljestä ja ilmastoriskialttiudesta. Näistä ilmastotiedoista selviää, miten suuri vaikutus organisaation toiminnoilla on ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksella organisaation toimintoihin.

Yritys voi ilmastotiedoissaan kertoa esimerkiksi, paljonko hiilidioksidia sen tehtaat tuottavat, miten tulvien tai kuivuuden kaltaiset sään ääri-ilmiöt vaikuttavat sen liiketoimintaan tai miten vihreitä sen investoinnit ovat. Lisäksi se voi kertoa, miten se aikoo parantaa tilannetta.

Ilmastotietoja voidaan julkistaa monella eri tavalla: raporttina, verkkosivuilla tai muun julkisen viestintäkanavan kautta.

Mitä hyötyä julkistuksista on?

Ilmastotiedot sisältävät informaatiota, jonka avulla jokainen voi tehdä valistuneempia päätöksiä. Aivan kuten elintarvikkeiden pakkausmerkinnät helpottavat terveellisten valintojen tekemistä, ilmastotiedot auttavat kuluttajia ja sijoittajia valitsemaan vihreämpiä vaihtoehtoja. Jos kaikki ottaisivat ilmastotiedot huomioon päätöksissään, enemmän rahaa alkaisi virrata toimintoihin ja teknologioihin, joilla taloutta voidaan kehittää ympäristöystävällisemmäksi.

Lisäksi ilmastotiedot antavat asiakkaille paremman kuvan riskeistä, joita tiettyjen yritysten ja pankkien kanssa asioimiseen liittyy. Esimerkiksi yritys, jolla on suuret kasvihuonekaasupäästöt, saattaa joutua vaikeuksiin, jos uudet ilmastonormit pakottavat sen muuttamaan toimintatapojaan.

Yritys voi menettää asiakkaita tai jopa joutua lopettamaan toimintansa, etenkin jos se ei ole laatinut luotettavaa strategiaa siitä, miten se aikoo vähentää päästöjään tai selvitä ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Tällöin yrityksen osakkeenomistajat tai lainanantajat voivat kärsiä suuria tappioita. Jotkin sijoittajat ja pankit kestäisivät tappiot, mutta eivät suinkaan kaikki. Ilmastoriskit voivat siis aiheuttaa ongelmia ja epävakautta rahoitusjärjestelmässä ja taloudessa laajemminkin. 

Julkistusten merkitys EKP:n toiminnassa

Keskuspankkina tehtäviimme kuuluu riskien seuraaminen. On tärkeää ymmärtää, mistä ilmastoriskit johtuvat, millaisia vaikutuksia niillä voi olla ja millaisiin toimiin niiden takia aiotaan ryhtyä. Ilmastotiedot auttavat meitä analysoimaan kehitystä tarkemmin ja luotettavammin. Tarkempien analyysien pohjalta voimme tehdä oikeita päätöksiä euron ja rahoitusjärjestelmän vakauden säilyttämiseksi.

Pankkivalvojana kehotamme pankkeja kiinnittämään huomiota ilmastoriskeihin. Lisäksi niiden on tiedotettava avoimesti alttiudestaan ilmastoriskeille etenkin hiili-intensiivisillä toimialoilla (esimerkiksi rakennus- tai tekstiiliteollisuudessa) ja äärisäiden koettelemilla alueilla.

Pankkien tulisi esimerkiksi koota ja julkistaa tiedot asiakasyritystensä päästöistä. Niiden tulisi myös kertoa avoimesti toimista, joilla ne muuttavat liiketoimintaansa vihreämpään suuntaan ja siten helpottavat siirtymistä ympäristön kannalta kestävämpään talouteen.

Kaikkien näiden uusien tietojen ansiosta ilmastoriskien piilevät kustannukset saadaan päivänvaloon.

EKP:n julkistamat ilmastotiedot

Myös EKP ja euroalueen keskuspankit (eli eurojärjestelmä) julkistavat tietoja hiilijalanjäljestään ja suunnitelmistaan sen pienentämiseksi. EKP julkaisee vuosittain ympäristöselonteon, jossa kerrotaan, mitä olemme tehneet toimintamme muuttamiseksi vihreämpään suuntaan. Olemme esimerkiksi vähentäneet sähkönkulutusta ja työmatkailusta aiheutuvia päästöjä.

Vuonna 2023 julkaisimme kaksi ilmastotietoraporttia eurojärjestelmän rahapoliittisista sijoituksista ja EKP:n rahapolitiikkaan liittymättömistä sijoituksista. Raportit päivitetään vuosittain. Lisäksi euroalueen kansalliset keskuspankit julkaisevat tietoja rahapolitiikkaan liittymättömien sijoitustensa hiilijalanjäljestä.

Ilmastotietoja kehitetään helpommin vertailtaviksi

Ilmastotietojen mittaamisessa ja julkistamisessa tulisi noudattaa yhteisiä sääntöjä.

Selkeän tilannekuvan saamiseksi eri organisaatioiden ja ihannetapauksessa myös eri maiden ilmastotietoja olisi pystyttävä vertailemaan. On myös varmistettava, että tiedot ovat merkityksellisiä ja luotettavia. Vasta silloin ne ovat hyödyllisiä ja luovat perustan ilmastoriskien paremmalle hallinnalle ja talouden vihreälle siirtymälle.

Siksi ilmastotietojen tulisi olla kaikkia pankkeja ja yrityksiä koskeva lakisääteinen vaatimus. Joitakin yhteisiä vaatimuksia onkin jo olemassa, esimerkiksi yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi.

Kansainvälisesti sovellettavia standardeja kehittää International Sustainability Standards Board. Sen työn tuloksena eri maissa julkistettuja ilmastotietoja on jatkossa helpompi vertailla.