Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Co je to zveřejňování informací o klimatu?

21. dubna 2023 (aktualizováno 25. června 2024)

Informace o klimatu jsou dokumenty zveřejňované organizacemi, jako jsou podniky, banky a instituce, např. ECB, o uhlíkové stopě jejich činností a o jejich expozicích vůči klimatickým rizikům. Tyto materiály uvádějí, do jaké míry činnosti organizace ovlivňují změnu klimatu a jsou touto změnou ovlivňovány.

Zveřejňované informace o klimatu nám například mohou ukázat, kolik CO2 produkují tovární provozy podniku, jaký vliv má extrémní počasí (např. povodně či sucha) na podnikání nebo jak ekologické jsou jeho investice. Mohou nám také ukázat, co s tím organizace hodlá dělat.

Zveřejňování informací o klimatu může mít mnoho podob. Mohou být zveřejňovány jako zpráva, internetová stránka nebo jiným způsobem komunikace s veřejností.

Jak je zveřejňování informací o klimatu užitečné?

Díky svému obsahu nám pomáhají přijímat informovanější rozhodnutí. Stejně jako výživová označení potravin pomáhají lidem rozhodovat se, jak zdravěji jíst, zveřejňování informací o klimatu poukazuje na ekologičtější možnosti nákupu nebo investic. Pokud se podle nich budeme rozhodovat všichni, poplyne více peněz na činnosti a technologie, které pomohou naší ekonomice snížit ekologickou zátěž.

Zveřejňování informací o klimatu také dává lidem lepší představu o rizicích podnikání s určitými společnostmi nebo bankami. Například podnik s vysokými emisemi skleníkových plynů by se mohl dostat do potíží, pokud by jej nové politiky v oblasti klimatu nutily ke změně provozních postupů.

Podnik by mohl omezit svou činnost, nebo by dokonce mohl být nucen ji ukončit, zejména pokud nemá dobrou strategii, jak snížit své emise uhlíku či řešit dopad měnícího se klimatu. Každý, kdo vlastní akcie této společnosti nebo jí poskytl úvěry, by mohl o mnoho přijít. Někteří investoři a banky mohou takové ztráty unést, nikoli však všichni. Klimatická rizika tak mohou vést k problémům a nestabilitě v širší ekonomice.  

Proč je zveřejňování informací o klimatu pro ECB důležité?

Jako centrální banka máme za úkol sledovat rizika. Musíme vědět, kde klimatická rizika vznikají, a znát jejich potenciální dopad i to, jak budou řešena. Zveřejňované informace o klimatu mohou zvýšit přesnost a spolehlivost našich analýz. Teprve pak můžeme přijímat správná rozhodnutí, která pomohou udržet naši měnu a finanční systém stabilní.

Jako orgán bankovního dohledu požadujeme od bank, aby si klimatických rizik byly vědomy. A trváme na tom, aby ohledně svých expozic vůči těmto rizikům byly transparentní – zejména v odvětvích s vysokými emisemi uhlíku (jako je stavebnictví nebo textilní průmysl) a v oblastech náchylných ke klimatickým katastrofám.

Banky by například měly shromažďovat a zveřejňovat informace o emisích podniků, které úvěrují. Měly by rovněž otevřeně informovat o krocích, které podnikají za účelem ekologizace svého podnikání, a tedy i hladšího přechodu k udržitelnější ekonomice.

Všechny tyto nové informace ukáží na skryté náklady klimatických rizik.

Naše vlastní zveřejňování informací o klimatu

Informace o své uhlíkové stopě a o tom, jak ji hodlají snížit, zveřejňují také ECB a centrální banky v eurozóně (které společně tvoří Eurosystém). ECB ve svém každoročním environmentálním prohlášení popisuje, co dělá pro ekologizaci svých provozních činností. Například spotřebováváme méně elektřiny a snižujeme emise způsobené služebními cestami.

V roce 2023 jsme zveřejnily dvě zprávy s klimatickými informacemi o aktivech držených v měnověpolitických portfoliích Eurosystému a portfoliích nevztahujících se k měnové politice ECB. Tyto zprávy budou aktualizovány jednou za rok. Národní centrální banky v eurozóně kromě toho zveřejňují informace o uhlíkové stopě svých portfolií nevztahujících se k měnové politice.

Porovnatelnost zveřejňovaní informací o klimatu

Způsob, jakým měříme a zveřejňujeme klimatická rizika, by se měl řídit společným souborem pravidel.

Abychom získali jasnou představu, musíme být schopni porovnat zveřejňování informací o klimatu mezi různými typy organizací a v ideálním případě i mezi jednotlivými zeměmi. A musíme být schopni důvěřovat tomu, že tyto informace jsou smysluplné a spolehlivé. Teprve poté budou užitečné, což nám umožní přijímat rozhodnutí, která pomohou lépe řídit klimatická rizika a ekologizovat ekonomiku.

Zveřejňování informací o klimatu by proto mělo být ze zákona vyžadováno od všech bank a podniků. Některé z těchto společných norem již existují a brzy budou závazné, například směrnice EU o podávání zpráv podniků o udržitelnosti.

Na mezinárodní úrovni pracuje Rada pro mezinárodní standardy udržitelnosti na normách, které by platily mimo Evropu a usnadnily porovnatelnost zveřejňování informací mezi jednotlivými zeměmi.