Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • VYHLÁSENIE O MENOVEJ POLITIKE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Christine Lagardová, prezidentka ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB

Frankfurt nad Mohanom 16. decembra 2021

Dobrý deň, spolu s viceprezidentom vás vítame na dnešnej tlačovej konferencii.

Hospodárstvo eurozóny sa naďalej zotavuje a situácia na trhu práce sa zlepšuje, i vďaka výraznej politickej podpore. Tempo hospodárskeho rastu sa zmierňuje, v priebehu budúceho roka však opäť očakávame výrazný nárast. Posledná vlna pandémie a šírenie variantu Omicron v niektorých krajinách viedli k opätovnému zavedeniu prísnejších obmedzení. Ceny energií podstatne vzrástli. V niektorých odvetviach tiež vládne nedostatok surovín, zariadenia a pracovných síl. Tieto faktory tlmia hospodársku aktivitu i jej krátkodobé vyhliadky. Hoci kríza verejného zdravia stále pokračuje, veľký počet ľudí už je zaočkovaných a kampane na aplikáciu posilňujúcich dávok vakcín naberajú na tempe. Spoločnosť sa s ďalšími vlnami pandémie a súvisiacimi obmedzeniami celkovo dokáže lepšie vyrovnať. Hospodárske následky pandémie sa tak zmenšujú. V dôsledku výrazného zvýšenia cien energií i skutočnosti, že v niektorých sektoroch dopyt predbieha obmedzenú ponuku, dochádza k prudkému nárastu inflácie. Očakávame, že inflácia v najbližšom období zostane zvýšená, no v priebehu budúceho roka by mala klesnúť. Výhľad vývoja inflácie bol revidovaný smerom nahor, aj keď v priebehu horizontu projekcií sa naďalej očakáva, že sa ustáli pod úrovňou nášho cieľa 2 %.

Usudzujeme, že stav hospodárskeho oživenia a vývoja inflácie smerom k nášmu strednodobému inflačnému cieľu umožňuje postupne redukovať tempo nákupu aktív v nadchádzajúcich štvrťrokoch. Ustálenie inflácie na úrovni nášho strednodobého cieľa vo výške 2 % sa však stále nezaobíde bez menovej akomodácie. Vzhľadom na momentálne vládnucu neistotu si pri výkone menovej politiky potrebujeme zachovať pružnosť a manévrovací priestor. Na základe uvedených skutočností Rada guvernérov prijala nasledujúce rozhodnutia:

Po prvé, v prvom štvrťroku 2022 počítame s čistým nákupom aktív v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) v nižšom objeme než v predchádzajúcom štvrťroku. Čistý nákup aktív v rámci programu PEPP ukončíme na záver marca 2022.

Po druhé, Rada guvernérov sa rozhodla predĺžiť časový horizont reinvestovania v rámci programu PEPP a v súčasnosti plánuje istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu PEPP reinvestovať minimálne do konca roka 2024. Redukcia portfólia PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nenarúšala primerané nastavenie menovej politiky.

Po tretie, ako sa počas pandémie ukazuje, za sťažených podmienok pružnosť v koncepcii a realizácii nákupu aktív pomáha neutralizovať pokles účinnosti transmisie našej menovej politiky a zvyšuje úspešnosť našich snáh o dosiahnutie stanoveného cieľa. V rámci nášho mandátu za sťažených podmienok pružnosť zostane jedným z prvkov menovej politiky vždy, keď bude ohrozená transmisia menovej politiky a tým aj dosiahnutie cenovej stability. Najmä v prípade obnovenej trhovej fragmentácie v dôsledku pandémie je možné reinvestície v rámci programu PEPP kedykoľvek pružne upraviť z hľadiska času, jednotlivých tried aktív a jurisdikcií. Jednou z možností je i nákup dlhopisov vydaných Helénskou republikou nad rámec revolvingu splatených dlhopisov v záujme nepretržitého nákupu v tejto jurisdikcii, ktorého prerušenie by mohlo narušiť transmisiu menovej politiky v gréckej ekonomike v čase, keď sa stále spamätáva z následkov pandémie. V prípade potreby je možné čistý nákup aktív v rámci programu PEPP obnoviť na neutralizovanie negatívnych následkov pandémie.

Po štvrté, v súlade s postupnou redukciou nákupu aktív a zabezpečením nastavenia menovej politiky, ktoré naďalej zodpovedá stabilizácii inflácie na úrovni nášho cieľa v strednodobom horizonte, sme sa rozhodli stanoviť mesačný objem čistého nákupu aktív v rámci programu APP na 40 mld. € v druhom štvrťroku a 30 mld. € v treťom štvrťroku. Od októbra 2022 budeme čistý nákup aktív v rámci programu nákupu aktív (Asset Purchase Programme – APP) realizovať tempom 20 mld. € až dovtedy, kým to bude potrebné na posilnenie akomodačného vplyvu našich menovopolitických sadzieb. Očakávame, že čistý nákup sa skončí onedlho predtým, ako začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB.

Potvrdili sme tiež úroveň kľúčových úrokových sadzieb ECB a našu signalizáciu budúceho nastavenia menovopolitických úrokových sadzieb. Má to zásadný význam pre zachovanie primeranej miery akomodácie na stabilizáciu inflácie na našej cieľovej hladine 2 % v strednodobom horizonte.

Budeme aj naďalej pozorovať podmienky financovania bánk a zabezpečíme, aby splácanie operácií TLTRO III nebránilo v plynulej transmisii našej menovej politiky. Zároveň budeme pravidelne posudzovať úlohu cielených úverových operácií v nastavení našej menovej politiky. Ako sme už oznámili, očakávame, že zvýhodnené podmienky operácií TLTRO III prestanú platiť v júni budúceho roka. Posúdime tiež primeranú kalibráciu dvojstupňového systému úročenia rezerv, aby politika zápornej úrokovej sadzby v prostredí značného prebytku likvidity neobmedzila sprostredkovateľskú kapacitu bánk.

Rada guvernérov je pripravená všetky svoje nástroje podľa potreby jedným alebo druhým smerom upraviť, aby zabezpečila stabilizáciu inflácie na cieľovej úrovni 2 % v strednodobom horizonte.

Dovoľte mi teraz podrobnejšie priblížiť náš pohľad na vývoj hospodárstva a inflácie a naše hodnotenie finančných a menových podmienok.

Hospodárska aktivita

Očakávame pokračovanie hospodárskeho oživenia, ktoré poháňa silný domáci dopyt. Situácia na trhu práce sa zlepšuje, rastie počet zamestnaných a klesá počet osôb zapojených do programov na záchranu pracovných miest. To zároveň podporuje perspektívu rastu príjmov domácností a spotreby. Spotrebu podporia aj úspory nahromadené počas pandémie. Súčasná podpora zo strany rozpočtovej a menovej politiky by mala spolu s pokračujúcim celosvetovým oživením podporovať hospodársky rast.

V priebehu posledného štvrťroka dochádza k zmierňovaniu hospodárskej aktivity, pričom pomalšie tempo rastu bude pravdepodobne pokračovať i začiatkom budúceho roka. V súčasnosti očakávame, že produkcia prekročí svoju úroveň spred pandémie v prvom štvrťroku 2022.

S nástupom terajšej vlny pandémie niektoré krajiny eurozóny znova prijali prísnejšie opatrenia proti šíreniu nákazy, ktoré môžu oživenie spomaliť, a to najmä v doprave, cestovnom ruchu, pohostinských službách a zábavnom priemysle. Pandémia dolieha na spotrebiteľskú a podnikateľskú dôveru, pričom šírenie nových variantov vírusu vyvoláva ďalšiu neistotu. Na spotrebu nepriaznivo vplývajú i rastúce ceny energií.

Nedostatok zariadení, surovín a pracovných síl v niektorých sektoroch brzdí produkciu priemyselných tovarov, spôsobuje oneskorenia v stavebnom odvetví a spomaľuje oživenie v niektorých segmentoch sektoru služieb. Tieto ponukové obmedzenia ešte určitý čas potrvajú, v priebehu roka 2022 by však mali čiastočne ustúpiť.

Pokiaľ ide o ďalší vývoj, v priebehu roka 2022 očakávame výrazné oživenie rastu. Podľa nových projekcií odborníkov Eurosystému má ročný rast reálneho HDP dosiahnuť 5,1 % v roku 2021, 4,2 % v roku 2022, 2,9 % v roku 2023 a 1,6 % v roku 2024. V porovnaní s našimi septembrovými projekciami bol výhľad hospodárskeho vývoja na rok 2022 upravený nadol a na rok 2023 nahor.

Opatrenia menovej politiky by mali i naďalej sprevádzať cielené rozpočtové opatrenia s pozitívnym účinkom na hospodársky rast, ktoré ekonomike zároveň pomôžu prispôsobiť sa prebiehajúcim štrukturálnym zmenám. Účinná implementácia programu Next Generation EÚ a balíka „Fit for 55“ podporí výraznejšie, ekologickejšie a rovnomernejšie oživenie v jednotlivých krajinách eurozóny.

Inflácia

Inflácia v novembri ďalej vzrástla na 4,9 %. Po väčšinu roka 2022 zostane nad úrovňou 2 %. Očakávame, že inflácia v najbližšom období zostane zvýšená, no v priebehu budúceho roka by mala klesnúť.

Výrazný vzostup inflácie je v prvom rade odrazom prudkého nárastu cien pohonných hmôt, zemného plynu a elektriny. V novembri bol podiel inflácie energetickej zložky na celkovej inflácii viac než polovičný. V niektorých sektoroch tiež dopyt naďalej predstihuje obmedzenú ponuku. Následky tejto situácie sú zjavné predovšetkým v cenách tovarov dlhodobej spotreby a nedávno znovuotvorených spotrebiteľských služieb. Na vyššej inflácii sa naďalej podieľajú i bázické efekty spojené s odvolaním zníženia sadzby dane z pridanej hodnoty v Nemecku, hoci len do konca roka.

Dĺžka trvania týchto okolností je neistá. V priebehu roka 2022 však očakávame ustálenie cien energií, normalizáciu spotrebných zvyklostí a ústup cenových tlakov prameniacich z globálnych ponukových obmedzení.

Postupný návrat ekonomiky k plnej kapacite a ďalšie zlepšovanie podmienok na trhu práce by mali časom podporiť rýchlejší rast miezd. Trhové ukazovatele dlhodobejších inflačných očakávaní a ich ukazovatele odvodené od výsledkov prieskumov zostávajú od nášho posledného menovopolitického zasadania v októbri zhruba nezmenené. Celkovo sa však v posledných mesiacoch posunuli bližšie k dvom percentám. Tieto faktory budú podporovať zvyšovanie základnej inflácie a posun celkovej inflácie na našu cieľovú úroveň v strednodobom horizonte.

Podľa nových projekcií našich odborníkov má ročná miera inflácie dosiahnuť 2,6 % v roku 2021, 3,2 % v roku 2022, 1,8 % v roku 2023 a 1,8 % v roku 2024, čo v porovnaní so septembrovými projekciami znamená podstatné zvýšenie projektovaných hodnôt. Inflácia bez cien potravín a energií má podľa projekcií dosiahnuť v priemere 1,4 % v roku 2021, 1,9 % v roku 2022, 1,7 % v roku 2023 a 1,8 % v roku 2024, čo je tiež viac ako podľa septembrových projekcií.

Hodnotenie rizík

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho vývoja považujeme za celkovo vyvážené. Hospodárska aktivita by mohla naše očakávania prekonať, ak by spotrebitelia vďaka zvýšeniu dôvery sporili menej, než sa očakáva. Nedávne zhoršenie pandémie vrátane šírenia nových variantov by mohlo hospodársky rast dlhodobejšie brzdiť. Budúci vývoj cien energií a rýchlosť odstraňovania ponukových obmedzení sú hlavnými rizikami, ktoré oživenie a inflačný výhľad ohrozujú. Ak by sa cenové tlaky premietli do rýchlejšieho než očakávaného rastu miezd alebo ak by ekonomika dosiahla plnú produkčnú kapacitu rýchlejšie, inflácia by mohla byť vyššia.

Finančné a menové podmienky

Trhové úrokové sadzby zostali od októbrového zasadania Rady guvernérov celkovo stabilné. Sadzby bankových úverov pre podniky i domácnosti zostávajú na historicky nízkej úrovni. Celkovo sú podmienky financovania v ekonomike aj naďalej priaznivé. Dopyt po podnikových úveroch čiastočne pramení z krátkodobých potrieb financovania spôsobených ponukovými obmedzeniami, ktoré zvyšujú náklady podnikov na zásoby a prevádzkový kapitál. Vzhľadom na nerozdelený zisk a dostatok hotovosti, ako aj vysokú zadlženosť však dopyt po podnikových úveroch zároveň zostáva mierny. Rast úverov domácnostiam je naďalej výrazný, podporovaný dopytom po hypotekárnych úveroch.

Banky v eurozóne ďalej posilnili svoje súvahy vďaka vyššiemu kapitálovému krytiu a redukcii objemu problémových úverov. Banky sú v súčasnosti rovnako ziskové ako pred pandémiou. Podmienky financovania bánk zostávajú celkovo priaznivé.

V súlade s našou novou stratégiou menovej politiky Rada guvernérov dvakrát ročne vykonáva hĺbkovú analýzu vzájomného vzťahu medzi menovou politikou a finančnou stabilitou. Akomodačná menová politika podporuje rast, ktorý sa kladne prejavuje na stave súvah podnikov a finančných inštitúcií a predchádza riziku fragmentácie. Vzhľadom na zintenzívnenie viacerých strednodobých rizík je však zároveň potrebné pozorne sledovať vplyv akomodačnej menovej politiky na trhy nehnuteľností a finančné trhy. Makroprudenciálna politika stále zostáva prvou obrannou líniou pri zachovávaní finančnej stability a odstraňovaní strednodobej zraniteľnosti.

Záver

Celkovo možno konštatovať, že hospodárstvo eurozóny sa i napriek určitému krátkodobému spomaleniu naďalej zotavuje. Prudký nárast cien energií a dopyt prevyšujúci obmedzenú ponuku v niektorých sektoroch spôsobujú rast inflácie. Inflácia po väčšinu roka 2022 zostane nad úrovňou nášho cieľa, v priebehu budúceho roka však pravdepodobne klesne. Vzhľadom na stav hospodárskeho oživenia a vývoja inflácie smerom k nášmu strednodobému cieľu zároveň v marci môžeme ukončiť čistý nákup aktív v rámci programu PEPP. Ustálenie inflácie na úrovni nášho cieľa 2 % v strednodobom horizonte si však naďalej vyžaduje menovú akomodáciu vrátane čistých nákupov aktív v rámci programu APP a signalizácie budúceho nastavenia úrokových sadzieb.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá