Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εισαγωγική δήλωση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 9 Μαρτίου 2017

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά ή σε χαμηλότερα επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων που διενεργούμε. Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, επιβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να διενεργούμε μηνιαίες αγορές ύψους 80 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (asset purchase programme - APP) μέχρι το τέλος του μήνα και ότι, από τον Απρίλιο του 2017, προβλέπεται ότι το ύψος των καθαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων θα διαμορφωθεί σε 60 δισεκ. ευρώ μηνιαίως μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2017 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό. Οι καθαρές αγορές θα πραγματοποιούνται παράλληλα με την επανεπένδυση ποσών από την εξόφληση τίτλων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους.

Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει συνεχίζουν να συμβάλλουν στη διατήρηση των πολύ ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης που είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλίζεται η διαρκής προσαρμογή των ρυθμών πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Η συνεχιζόμενη μετακύλισή τους στις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ωφελεί την πιστωτική επέκταση και στηρίζει τη σταθερά ενισχυόμενη ανάκαμψη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Οι δείκτες του οικονομικού κλίματος υποδηλώνουν ότι η κυκλική ανάκαμψη μπορεί να επιταχύνεται. Ο μετρούμενος πληθωρισμός σημείωσε νέα άνοδο, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο του πληθωρισμού των τιμών της ενέργειας και των ειδών διατροφής. Ωστόσο, οι πιέσεις στον υποκείμενο πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι συγκρατημένες. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να μην στέκεται σε μεταβολές του πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ) εφόσον κρίνεται ότι είναι παροδικές και δεν επηρεάζουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τη σταθερότητα των τιμών.

Ο διευκολυντικός, σε πολύ σημαντικό βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής εξακολουθεί να είναι αναγκαίος για τη συσσώρευση πιέσεων στον υποκείμενο πληθωρισμό οι οποίες θα στηρίξουν τον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Εάν οι προοπτικές γίνουν λιγότερο ευνοϊκές, ή αν οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παύσουν να υποστηρίζουν την περαιτέρω πρόοδο προς μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού, είμαστε σε ετοιμότητα να αυξήσουμε το μέγεθος ή/και τη διάρκεια του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Το πραγματικό ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,4%, σε τριμηνιαία βάση, το δ΄ τρίμηνο του 2016, έχοντας ακολουθήσει παρόμοιο ρυθμό αύξησης το γ' τρίμηνο. Τα εισερχόμενα στοιχεία, κυρίως τα αποτελέσματα ερευνών, ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι η εξελισσόμενη οικονομική επέκταση θα συνεχίσει να εντείνεται και να διευρύνεται. Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει στηρίζει την εγχώρια ζήτηση και διευκολύνει τη συνεχιζόμενη διαδικασία απομόχλευσης. Η ανάκαμψη των επενδύσεων συνεχίζει να προάγεται από τις πολύ ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και τις βελτιώσεις της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η αύξηση της απασχόλησης, η οποία ωφελείται επίσης από τις παλαιότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ασκεί θετική επίδραση στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, στηρίζοντας έτσι την ιδιωτική κατανάλωση. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις κάπως ισχυρότερης παγκόσμιας ανάκαμψης και αυξανόμενου παγκόσμιου εμπορίου. Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από τον βραδύ ρυθμό υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τις εναπομένουσες ανάγκες προσαρμογής των ισολογισμών σε ορισμένους τομείς.

Αυτή η αξιολόγηση αντανακλάται σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ του Μαρτίου 2017, σύμφωνα με τις οποίες το ετήσιο πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,8% το 2017, κατά 1,7% το 2018 και κατά 1,6% το 2019. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Δεκεμβρίου 2016, οι προοπτικές για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί ελαφρώς προς τα άνω το 2017 και το 2018. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ είναι πλέον λιγότερο έντονοι, εξακολουθούν όμως να είναι κατά βάση καθοδικοί και αφορούν κυρίως παγκόσμιους παράγοντες.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε περαιτέρω σε 2,0% τον Φεβρουάριο, από 1,8% τον Ιανουάριο του 2017 και 1,1% τον Δεκέμβριο του 2016. Αυτό αντανακλά κυρίως την έντονη άνοδο του ετήσιου πληθωρισμού των τιμών της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων ειδών διατροφής, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη πειστικές ενδείξεις ανοδικής τάσης του υποκείμενου πληθωρισμού. Ο μετρούμενος πληθωρισμός είναι πιθανόν να παραμείνει σε επίπεδα πλησίον του 2% τους επόμενους μήνες, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό τις κινήσεις του ετήσιου ρυθμού μεταβολής των τιμών της ενέργειας. Ωστόσο, οι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα και αναμένεται να σημειώσουν σταδιακή μόνο άνοδο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενοι από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, από την αναμενόμενη συνέχιση της οικονομικής ανάκαμψης και την αντίστοιχη σταδιακή υποχώρηση του βαθμού υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία.

Η πορεία αυτή αντανακλάται επίσης στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ του Μαρτίου 2017, σύμφωνα με τις οποίες ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) θα διαμορφωθεί σε 1,7% το 2017, 1,6% το 2018 και 1,7% το 2019. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Δεκεμβρίου 2016, οι προοπτικές για τον μετρούμενο πληθωρισμό (βάσει του ΕνΔΤΚ) έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα άνω για το 2017 και ελαφρώς προς τα άνω για το 2018, ενώ παραμένουν αμετάβλητες για το 2019. Οι προβολές των εμπειρογνωμόνων εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή όλων των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, η ποσότητα χρήματος με την ευρεία έννοια (Μ3) εξακολουθεί να αυξάνεται με έντονο ρυθμό και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε 4,9% τον Ιανουάριο του 2017, έπειτα από 5,0% τον Δεκέμβριο του 2016. Όπως και τους προηγούμενους μήνες, η ετήσια αύξηση του Μ3 στηρίχθηκε κυρίως από τις πιο ρευστές συνιστώσες του, καθώς το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 8,4% τον Ιανουάριο του 2017, έπειτα από 8,8% τον Δεκέμβριο του 2016.

Η δυναμική των δανείων συνέχισε την πορεία σταδιακής ανάκαμψης που παρατηρείται από τις αρχές του 2014. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ήταν 2,3% τον Ιανουάριο του 2017, όπως και τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά ήταν 2,2% τον Ιανουάριο του 2017, έπειτα από 2,0% τον Δεκέμβριο του 2016. Μολονότι οι εξελίξεις στις τραπεζικές πιστώσεις εξακολουθούν να αντανακλούν τη χρονική υστέρηση της εξέλιξης των δανείων σε σχέση με τον οικονομικό κύκλο, καθώς επίσης και τον πιστωτικό κίνδυνο και τη συνεχιζόμενη προσαρμογή των ισολογισμών του χρηματοπιστωτικού και του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει από τον Ιούνιο του 2014 στηρίζουν σημαντικά τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και, συνεπώς, τις ροές χρηματοδότησης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε την ανάγκη για έναν συνεχή διευκολυντικό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής επάνοδος των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2%, χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η πολύ πιο αποφασιστική συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να τονωθεί ο ρυθμός αύξησης του δυνητικού προϊόντος. Στο πλαίσιο της συνολικά περιορισμένης εφαρμογής των συστάσεων που αφορούν επιμέρους χώρες το 2016, είναι αναγκαίο να καταβληθούν μεγαλύτερες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ το 2017. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, όλες οι χώρες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν μια σύνθεση των δημόσιων οικονομικών η οποία να είναι περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη. Η πλήρης και συνεπής εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να αποτελεί ζωτικό παράγοντα για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης στο πλαίσιο διακυβέρνησης της ΕΕ.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου