Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Oświadczenie wstępne

Mario Draghi, prezes EBC,
Vítor Constâncio, wiceprezes EBC,
Frankfurt nad Menem, 9 marca 2017

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. W dalszym ciągu oczekujemy, że stopy te pozostaną na obecnym lub niższym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto. Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, potwierdzamy, że będziemy kontynuować program skupu aktywów (APP) na obecnym poziomie 80 mld euro miesięcznie do końca bieżącego miesiąca, zaś od kwietnia 2017 roku zakupy aktywów netto mają być prowadzone nadal, na kwotę 60 mld euro miesięcznie, do końca grudnia 2017 roku, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż Rada stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu. Równolegle z zakupami netto reinwestowane będą spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP.

Zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej nadal pozwalają utrzymać bardzo korzystne warunki finansowania, które są konieczne, by zapewnić stałe zbliżanie się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie. Trwające przekładanie się tych środków na warunki zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe korzystnie wpływa na kreację kredytu i podtrzymuje stale wzmacniające się ożywienie gospodarcze w strefie euro. Ze wskaźników nastrojów wynika, że cykliczne ożywienie może nabierać tempa. Inflacja ogółem znów wzrosła, głównie w związku ze wzrostem inflacji cen energii i żywności. Bazowa presja inflacyjna jest jednak wciąż niewielka. Rada Prezesów nadal nie będzie brać pod uwagę tych zmian inflacji HICP, które uzna za przejściowe i niemające wpływu na średniookresowe perspektywy stabilności cen.

Wzmocnienie bazowej presji inflacyjnej i podtrzymanie inflacji ogółem w średnim okresie w dalszym ciągu wymaga bardzo łagodnej polityki pieniężnej. Jeżeli perspektywy się pogorszą lub jeśli warunki finansowe przestaną wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, jesteśmy przygotowani na zwiększenie skali programu APP i/lub wydłużenie czasu jego prowadzenia.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. W czwartym kwartale 2016 realny PKB strefy euro zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 0,4%, podobnie jak w trzecim kwartale. Napływające dane, zwłaszcza ankietowe, wzmacniają nasze przekonanie, że obecne ożywienie gospodarcze będzie się nadal umacniać i rozszerzać. Transmisja zastosowanych przez nas środków polityki pieniężnej wspiera popyt wewnętrzny i ułatwia trwający proces delewarowania. Bardzo korzystne warunki finansowania i poprawa rentowności przedsiębiorstw nadal pobudzają ożywienie inwestycji. Ponadto dalszy wzrost zatrudnienia, wynikający m.in. z wcześniejszych reform strukturalnych, wywiera korzystny wpływ na realne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych i tą drogą pobudza spożycie prywatne. Widać także oznaki nieco silniejszego ożywienia w gospodarce światowej i wzrostu handlu światowego. Niemniej jednak oczekuje się, że wzrost gospodarczy w strefie euro będzie osłabiany przez powolne tempo reform strukturalnych i potrzebę dalszych dostosowań bilansowych w różnych sektorach.

Taka ocena jest zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC dla strefy euro z marca 2017, według których roczny realny PKB ma w 2017 roku wzrosnąć o 1,8%, w 2018 o 1,7%, a w 2019 o 1,6%. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu z grudnia 2016 perspektywy wzrostu realnego PKB na lata 2017 i 2018 zrewidowano nieznacznie w górę. Bilans ryzyk dla perspektyw wzrostu w strefie euro poprawił się, choć wciąż przeważają w nim czynniki spadkowe, związane głównie z uwarunkowaniami światowymi.

Według wstępnych szacunków Eurostatu roczna inflacja HICP w strefie euro ponownie wzrosła: w lutym 2017 wyniosła 2,0%, wobec 1,8% w styczniu 2017 i 1,1% w grudniu 2016. Było to odzwierciedleniem przede wszystkim silnego wzrostu rocznej inflacji cen energii i żywności nieprzetworzonej, wciąż brak natomiast oznak przekonującego trendu wzrostowego inflacji bazowej. W najbliższych miesiącach inflacja ogółem powinna utrzymać się na poziomie zbliżonym do 2%, przede wszystkim pod wpływem rocznej dynamiki cen energii. Miary inflacji bazowej nadal są jednak niskie, a ich wzrost w średnim okresie ma być według przewidywań powolny; pobudzać go będą zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, spodziewane dalsze ożywienie gospodarcze i towarzyszące mu stopniowe zmniejszanie się niewykorzystanych mocy produkcyjnych.

Na podobny przebieg inflacji wskazują projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy euro z marca 2017, zgodnie z którymi roczna inflacja HICP wyniesie 1,7% w roku 2017, 1,6% w 2018 oraz 1,7% w 2019. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu z grudnia 2016 perspektywy inflacji HICP na rok 2017 zrewidowano znacznie w górę, a na 2018 – lekko w górę, natomiast perspektywy na 2019 pozostały niezmienione. Projekcje są oparte na założeniu pełnego wdrożenia wszystkich środków polityki pieniężnej EBC.

W dziedzinie analizy monetarnej podaż szerokiego pieniądza (agregat M3) nadal rośnie w szybkim tempie: w styczniu 2017 jej roczna dynamika wyniosła 4,9%, wobec 5,0% w grudniu 2016. Podobnie jak w poprzednich miesiącach głównym czynnikiem tego wzrostu były najbardziej płynne składowe M3 – roczna dynamika wąskiego agregatu M1 w styczniu wyniosła 8,4%, wobec 8,8% we grudniu.

Dynamika akcji kredytowej była w dalszym ciągu zgodna z trendem stopniowego ożywienia obserwowanym od początku 2014 roku. W styczniu 2017 roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 2,3%, tyle samo co w grudniu 2016, a kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła do 2,2%, wobec 2,0% w poprzednim miesiącu. Choć sytuacja w dziedzinie kredytów bankowych nadal odzwierciedla opóźnioną reakcję akcji kredytowej na zmiany cyklu koniunkturalnego oraz ryzyko kredytowe i proces korekty bilansów dokonujący się w sektorach finansowym i niefinansowym, środki polityki pieniężnej wprowadzone od czerwca 2014 wyraźnie wspierają poprawę warunków zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe i w ten sposób pobudzają akcję kredytową w całej strefie euro.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że aby zapewnić bez zbędnej zwłoki trwały powrót stopy inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2%, należy utrzymać bardzo łagodną politykę pieniężną.

Jeśli wprowadzone przez nas środki mają przynieść maksymalne korzyści, konieczny jest znacznie bardziej zdecydowany wkład we wzmacnianie wzrostu gospodarczego również ze strony innych obszarów polityki. W celu zwiększenia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego i pobudzenia wzrostu produktu potencjalnego należy znacząco przyspieszyć realizację reform strukturalnych. Ponieważ stopień wdrożenia zaleceń dla poszczególnych krajów w 2016 roku był ogólnie niewielki, w 2017 roku wszystkie kraje ze strefy euro powinny zintensyfikować reformy. W kwestii polityki fiskalnej powinny też zwiększyć wysiłki na rzecz kształtowania finansów publicznych w sposób bardziej sprzyjający wzrostowi gospodarczemu. Niezwykle ważna dla utrzymania zaufania do unijnych ram zarządzania gospodarczego jest nadal pełna i konsekwentna realizacja paktu stabilności i wzrostu oraz procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej we wszystkich krajach.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami