Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Declarație introductivă susținută în cadrul conferinței de presă

Mario Draghi, președintele BCE,
Nicosia, 5 martie 2015

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă de aici, de la Nicosia. Aș dori să adresez mulțumiri doamnei guvernator Georghadji pentru amabila ospitalitate și, în special, personalului dumneaei pentru excelenta organizare a ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice și în conformitate cu semnalele privind orientarea viitoare a politicii monetare, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, accentul cade acum pe implementare.

În urma deciziilor adoptate la data de 22 ianuarie 2015, vom începe, la 9 martie 2015, să cumpărăm de pe piața secundară titluri în euro emise de sectorul public. De asemenea, vom continua achizițiile de titluri garantate cu active și de obligațiuni garantate începute anul trecut. După cum s-a menționat anterior, achizițiile lunare cumulate de titluri emise de sectorul public și de cel privat se vor ridica la 60 de miliarde EUR. Se intenționează efectuarea acestora până la sfârșitul lunii septembrie 2016 și, în orice caz, până când vom constata o ajustare susținută a traiectoriei inflației care să fie în concordanță cu obiectivul de a menține rate ale inflației inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Informații suplimentare privind anumite aspecte legate de implementarea programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public vor fi publicate la ora 15.30 (ora Europei Centrale) pe website-ul BCE.

Am constatat deja un număr semnificativ de efecte pozitive ale acestor decizii de politică monetară. Condițiile de pe piața financiară au înregistrat în continuare o relaxare, iar costul finanțării din surse externe pentru economia privată a continuat să scadă, inclusiv ca urmare a măsurilor de politică monetară adoptate anterior. În special, condițiile de creditare pentru firme și populație s-au îmbunătățit considerabil. Totodată, dinamica masei monetare și cea a creditului devin mai robuste.

Relaxarea suplimentară substanțială a orientării politicii monetare sprijină și amplifică manifestarea unor evoluții mai favorabile pentru economia zonei euro. Pe fondul creșterii încrederii sectorului corporativ și a consumatorilor, transmisia măsurilor noastre la nivelul economiei reale se va consolida, contribuind la îmbunătățirea în continuare a perspectivelor creșterii economice și la reducerea deficitului de cerere agregată. Prin aceasta, măsurile introduse vor contribui la revenirea susținută a inflației către un nivel inferior, dar apropiat de 2% pe termen mediu și vor sprijini ancorarea fermă a anticipațiilor privind inflația pe termen mediu și lung.

Permiteți-mi să explic acum mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. Potrivit estimării preliminare a Eurostat, PIB real în zona euro a crescut cu 0,3% în trimestrul IV 2014 față de intervalul precedent, această valoare fiind relativ superioară celei anticipate. Cele mai recente date economice și, în special, rezultatele sondajelor disponibile până în luna februarie indică o ușoară îmbunătățire în continuare a activității economice la începutul acestui an. Privind în perspectivă, anticipăm o extindere și o consolidare treptată a redresării economice. Cotațiile scăzute ale petrolului ar trebui să sprijine în continuare venitul disponibil real al populației și rentabilitatea companiilor. De asemenea, cererea internă ar trebui să fie susținută în continuare de măsurile de politică monetară care conduc la noi ameliorări ale condiţiilor financiare, precum și de progresele consemnate în domeniul consolidării fiscale și al reformelor structurale. Totodată, cererea pentru produse de export realizate în zona euro ar trebui să beneficieze de creșterea competitivității prin preț și de redresarea economică la nivel mondial. Cu toate acestea, este probabil ca redresarea economică în zona euro să fie în continuare afectată de ajustările bilanțiere necesare în diferite sectoare și de ritmul relativ scăzut de implementare a reformelor structurale.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, și în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna martie 2015, care anticipează un ritm anual de creștere a PIB real de 1,5% în 2015, de 1,9% în 2016 și de 2,1% în 2017. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2014, proiecțiile privind creșterea PIB real în anii 2015 și 2016 au fost revizuite în sens ascendent, reflectând impactul favorabil al cotațiilor mai scăzute ale petrolului, deprecierea cursului de schimb efectiv al euro și efectele măsurilor recente de politică monetară ale BCE.

Perspectivele economice pentru zona euro sunt în continuare grevate de riscuri în sensul scăderii, care însă s-au diminuat ca urmare a deciziilor de politică monetară adoptate recent și a scăderii prețurilor petrolului.

Conform estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la -0,3% în luna februarie 2015, față de -0,6% în ianuarie. Rezultatele negative reflectă în mare parte impactul scăderii pronunțate a cotațiilor petrolului începând cu luna iulie 2014. Pe baza informațiilor actuale și a cotațiilor futures ale petrolului, se preconizează că, în lunile următoare, rata anuală a inflației IAPC se va menține foarte scăzută sau negativă. Susținute de impactul favorabil al măsurilor de politică monetară adoptate recent asupra cererii agregate, de efectele deprecierii cursului de schimb al euro și de ipoteza privind o ușoară majorare a prețurilor petrolului în anii următori, ratele inflației ar trebui să înceapă să înregistreze, potrivit anticipațiilor, o creștere treptată pe parcursul anului 2015.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, și în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna martie 2015, care anticipează că rata anuală a inflației IAPC se va situa la 0,0% în 2015, 1,5% în 2016 și 1,8% în 2017. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2014, proiecția privind inflația pentru anul 2015 a fost revizuită în sens descendent, reflectând îndeosebi scăderea prețurilor petrolului. În schimb, proiecția pentru anul 2016 a fost revizuită ușor în sens ascendent, reflectând și impactul anticipat al măsurilor de politică monetară introduse recent.

Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze cu atenție riscurile la adresa perspectivelor privind evoluția prețurilor pe termen mediu. În acest context, vom urmări în special transmisia măsurilor de politică monetară, evoluțiile geopolitice, precum și evoluția cursului de schimb și a prețurilor produselor energetice.

În cursul discuțiilor purtate pe tema perspectivelor economice și a noilor proiecții, Consiliul guvernatorilor a admis faptul că proiecțiile experților sunt condiționate de implementarea deplină a tuturor măsurilor de politică monetară. De asemenea, proiecțiile experților din luna martie extind orizontul de proiecție până în anul 2017. În acest context, Consiliul guvernatorilor a subliniat din nou faptul că gradul de incertitudine al prognozelor tinde să crească odată cu lungimea orizontului de proiecție.

Referitor la analiza monetară, datele recente confirmă o intensificare progresivă a dinamicii masei monetare (M3). Ritmul anual de creștere a acestui agregat monetar a ajuns la 4,1% în luna ianuarie 2015, în creștere de la nivelul de 3,8% în decembrie 2014. Dinamica anuală a M3 este sprijinită în continuare de componentele sale cele mai lichide, ritmul anual de creștere a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 9,0% în luna ianuarie.

Variația anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) s-a situat la -0,9% în luna ianuarie 2015, comparativ cu -1,1% în decembrie 2014, continuându-și redresarea treptată de la nivelul minim de -3,2% înregistrat în luna februarie 2014. Fluxurile nete cumulate pe trei luni ale creditelor au fost pozitive în luna ianuarie pentru a doua lună consecutiv, comparativ cu volumul net considerabil de răscumpărări care se înregistra încă în urmă cu un an. În pofida acestor ameliorări, dinamica împrumuturilor acordate societăților nefinanciare se menține scăzută și continuă să reflecte decalajul acesteia în raport cu ciclul economic, riscul de credit, factorii care influențează oferta de credite, precum și ajustarea continuă a bilanțurilor în sectorul financiar și cel nefinanciar. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) a crescut în continuare la 0,9% în luna ianuarie 2015, față de 0,8% în decembrie 2014. Măsurile de politică monetară introduse recent ar trebui să susțină ameliorarea în continuare a fluxurilor de credite.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară confirmă caracterul adecvat al deciziilor recente ale Consiliului guvernatorilor. Implementarea fermă a tuturor măsurilor de politică monetară va sprijini redresarea economică în zona euro și va readuce ratele inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Politica monetară vizează menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, iar orientarea acomodativă a acesteia contribuie la sprijinirea activității economice. Cu toate acestea, pentru a beneficia pe deplin de toate avantajele oferite de măsurile noastre de politică monetară, este nevoie de o contribuție decisivă din partea politicilor din alte domenii. Având în vedere nivelul ridicat al șomajului structural și dinamica scăzută a PIB potențial în zona euro, o redresare ciclică în concordanță cu proiecțiile experților BCE din luna martie nu reprezintă un motiv de relaxare. În special, pentru intensificarea activității de investiții, stimularea procesului de creare de locuri de muncă și creșterea productivității, în mai multe țări este necesară accelerarea implementării ferme a reformelor pe piața de bunuri și servicii și pe piața forței de muncă, precum și a acțiunilor de îmbunătățire a mediului de afaceri pentru firme. Este esențial ca reformele structurale să fie implementate rapid, credibil și eficace, deoarece aceasta va dinamiza creșterea sustenabilă viitoare a zonei euro și, în același timp, va consolida anticipațiile privind înregistrarea unor venituri mai mari și va încuraja firmele să nu mai amâne majorarea investițiilor, accelerând redresarea economică. Politicile fiscale ar trebui să sprijine redresarea economică, menținându-se în conformitate cu Pactul de stabilitate și creștere. O implementare integrală și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere este esențială pentru asigurarea încrederii în cadrul nostru fiscal. Având în vedere necesitatea accelerării eforturilor de reformă structurală în mai multe țări, este, de asemenea, important ca procedura privind dezechilibrele macroeconomice să fie implementată cu eficacitate în vederea contracarării dezechilibrelor excesive identificate în unele state membre.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media