European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. aprílu 2015

14. apríla 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 10. apríla 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,3 mld. EUR na 273,3 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,5 mld. EUR na 378,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 3,8 mld. EUR na 1 021 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 6,6 mld. EUR na 75 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 2,4 mld. EUR na 437,8 mld. EUR. V stredu 8. apríla 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 103,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 108,3 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s predchádzajúcim týždňom takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 88 mld. EUR (v porovnaní s 85,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 12 mld. EUR na 312,7 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 10. aprílu 2015 Zmena oproti 3. aprílu 2015: nákup Zmena oproti 3. aprílu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 25,9 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 11,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 67,2 mld. EUR +2,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 5,3 mld. EUR +0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 61,7 mld. EUR +9,2 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 141,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 13,5 mld. EUR na 276,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 383 966 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 305 271 −972
2.1 Pohľadávky voči MMF 83 390 −143
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 221 882 −829
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 38 376 1 002
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 605 269
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 605 269
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 525 898 4 652
5.1 Hlavné refinančné operácie 108 257 4 670
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 417 558 0
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 83 −19
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 120 981 −3 147
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 690 841 11 503
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 312 738 12 007
7.2 Ostatné cenné papiere 378 103 −504
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 718 0
9 Ostatné aktíva 234 306 1 529
Aktíva spolu 2 348 963 14 837
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 020 997 −3 757
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 364 940 15 715
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 276 829 13 494
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 87 962 2 100
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 148 121
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 570 −21
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 132 125 5 523
5.1 Verejná správa 75 019 6 590
5.2 Ostatné záväzky 57 106 −1 067
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 39 561 786
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 927 146
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 744 149
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 744 149
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 60 656 0
10 Ostatné pasíva 216 134 −3 705
11 Účty precenenia 403 298 0
12 Základné imanie a rezervy 96 011 0
Pasíva spolu 2 348 963 14 837
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá