European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 kwietnia 2015 r.

14 kwietnia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 10 kwietnia 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld EUR do poziomu 273,3 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld EUR do poziomu 378,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 3,8 mld EUR do poziomu 1021 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 6,6 mld EUR do poziomu 75 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 2,4 mld EUR do poziomu 437,8 mld EUR. W środę 8 kwietnia 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 103,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 108,3 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (praktycznie tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 88 mld EUR (wobec 85,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 12 mld EUR do poziomu 312,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 10.04.2015 Różnica wobec 3.04.2015 – zakup Różnica wobec 3.04.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 25,9 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 11,4 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 67,2 mld EUR +2,5 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 5,3 mld EUR +0,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 61,7 mld EUR +9,2 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 141,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 13,5 mld EUR do poziomu 276,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 383.966 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 305.271 −972
2.1 Należności od MFW 83.390 −143
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 221.882 −829
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 38.376 1.002
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.605 269
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.605 269
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 525.898 4.652
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 108.257 4.670
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 417.558 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 83 −19
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 120.981 −3.147
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 690.841 11.503
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 312.738 12.007
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 378.103 −504
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.718 0
9 Pozostałe aktywa 234.306 1.529
Aktywa razem 2.348.963 14.837
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.020.997 −3.757
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 364.940 15.715
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 276.829 13.494
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 87.962 2.100
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 148 121
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.570 −21
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 132.125 5.523
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 75.019 6.590
5.2 Pozostałe zobowiązania 57.106 −1.067
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 39.561 786
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.927 146
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.744 149
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.744 149
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 60.656 0
10 Pozostałe pasywa 216.134 −3.705
11 Różnice z wyceny 403.298 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 96.011 0
Pasywa razem 2.348.963 14.837
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami