Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 december 2011

28 december 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 23 december 2011 was de stijging van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de door een andere centrale bank van het Eurosysteem uitgevoerde technische aanpassing.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 22,5 miljard naar EUR 264 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
22 december 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 5,1 miljard -
22 december 2011 14-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 33 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank (ECB) met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 337,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 8,3 miljard naar EUR 890,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 20,3 miljard naar EUR 66 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 12,7 miljard naar EUR 255,9 miljard. Op woensdag 21 december 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 291,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 169 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 207,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 211 miljard aangetrokken. Op donderdag 22 december 2011 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 140,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 29,7 miljard, met een looptijd van 98 dagen, verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 489,2 miljard, met een looptijd van 1134 dagen, waarbij EUR 45,7 miljard die werd verschoven van de langerlopende herfinancieringstransactie met een looptijd van 12 maanden die in oktober 2011 werd toegewezen, deel uitmaakte van het toegewezen bedrag.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 6,1 miljard (vergeleken met EUR 4,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 411,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 214,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 273 miljard. Deze stijging was vrijwel geheel het gevolg van verrekende aankopen in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 23 december 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 211 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 59 miljard en EUR 3,1 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 33,1 miljard naar EUR 265 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 419.822 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 236.826 1.147
2.1 Vorderingen op het IMF 83.513 329
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 153.313 818
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 95.355 22.313
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 25.982 −4.470
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 25.982 −4.470
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 879.130 214.122
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 169.024 −122.605
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 703.894 335.285
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 6.131 1.582
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 81 −140
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 94.989 5.434
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 610.629 465
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 273.041 532
7.2 Overige waardepapieren 337.588 −67
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.928 0
9 Overige activa 336.574 418
Totaal activa 2.733.235 239.429
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 890.938 8.346
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 888.231 168.328
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 265.041 −33.071
2.2 Depositofaciliteit 411.813 197.705
2.3 Termijndeposito's 211.000 3.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 377 194
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.380 205
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 77.530 22.259
5.1 Overheid 66.026 20.268
5.2 Overige verplichtingen 11.504 1.991
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 132.178 39.343
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.058 904
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.630 67
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.630 67
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.486 0
10 Overige passiva 208.047 −22
11 Herwaarderingsrekeningen 383.276 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.733.235 239.429

Contactpersonen voor de media