Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 december 2011

28 december 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 23 december 2011 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) köp av guld av en centralbank i Eurosystemet och en teknisk justering utförd av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 22,5 miljarder EUR till 264 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
22 december 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 5,1 miljarder USD -
22 december 2011 14-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 33 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 337,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 8,3 miljarder EUR till 890,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 20,3 miljarder EUR till 66 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 12,7 miljarder EUR till 255,9 miljarder EUR. Onsdagen den 21 december 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 291,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 169 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 207,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 211 miljarder EUR erhölls. Torsdagen den 22 december 2011 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 140,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 29,7 miljarder EUR, med en löptid på 98 dagar. Samma dag avvecklades en långfristig refinansieringstransaktion på 489,2 miljarder EUR, med en löptid på 1 134 dagar, varvid tilldelningsbeloppet omfattar 45,7 miljarder EUR som överfördes från den långfristiga refinansieringstransaktionen på 12 månader som tilldelades i oktober 2011.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 6,1 miljarder EUR (jämfört med 4,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 411,8 miljarder EUR (jämfört med 214,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 273 miljarder EUR. Denna ökning berodde nästan helt på avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Den vecka som slutade den 23 december 2011 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 211 miljarder EUR och värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer till 59 miljarder EUR respektive 3,1 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 33,1 miljarder EUR till 265 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 419.822 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 236.826 1.147
2.1 Fordringar på IMF 83.513 329
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 153.313 818
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 95.355 22.313
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 25.982 −4.470
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 25.982 −4.470
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 879.130 214.122
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 169.024 −122.605
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 703.894 335.285
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 6.131 1.582
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 81 −140
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 94.989 5.434
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 610.629 465
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 273.041 532
7.2 Andra värdepapper 337.588 −67
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.928 0
9 Övriga tillgångar 336.574 418
Summa tillgångar 2.733.235 239.429
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 890.938 8.346
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 888.231 168.328
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 265.041 −33.071
2.2 Inlåningsfacilitet 411.813 197.705
2.3 Inlåning med fast löptid 211.000 3.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 377 194
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.380 205
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 77.530 22.259
5.1 Offentliga sektorn 66.026 20.268
5.2 Övriga skulder 11.504 1.991
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 132.178 39.343
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.058 904
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.630 67
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.630 67
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.486 0
10 Övriga skulder 208.047 −22
11 Värderegleringskonton 383.276 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.733.235 239.429

Kontakt för media