Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. decembra 2011

28. december 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. decembra 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlata s strani ene centralne banke Eurosistema ter tehnične prilagoditve, ki jo je izvedla druga centralna banka Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 22,5 milijarde EUR na 264 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
22. december 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 5,1 mrd USD -
22. december 2011 14-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 33 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 337,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 8,3 milijarde EUR na 890,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 20,3 milijarde EUR na 66 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 12,7 milijarde EUR na 255,9 milijarde EUR. V sredo, 21. decembra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 291,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 169 milijard EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 207,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v višini 211 milijard EUR. V četrtek, 22. decembra 2011, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 140,6 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 29,7 milijarde EUR z zapadlostjo 98 dni. Na isti dan je bila poravnana operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 489,2 milijarde EUR z zapadlostjo 1.134 dni. Pri tem je znesek dodelitve vključeval tudi 45,7 milijarde EUR, ki so bile premaknjene iz 12-mesečne operacije dolgoročnejšega refinanciranja, dodeljene oktobra 2011.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 6,1 milijarde EUR (v primerjavi s 4,5 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 411,8 milijarde EUR (v primerjavi z 214,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 273 milijard EUR. Povečanje je skoraj v celoti posledica poravnanih nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 23. decembra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 211 milijard EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 59 milijard EUR, v okviru drugega programa pa 3,1 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 33,1 milijarde EUR na 265 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 419.822 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 236.826 1.147
2.1 Terjatve do MDS 83.513 329
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 153.313 818
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 95.355 22.313
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 25.982 −4.470
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 25.982 −4.470
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 879.130 214.122
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 169.024 −122.605
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 703.894 335.285
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 6.131 1.582
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 81 −140
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 94.989 5.434
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 610.629 465
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 273.041 532
7.2 Drugi vrednostni papirji 337.588 −67
8 Dolg širše države v EUR 33.928 0
9 Druga sredstva 336.574 418
Skupaj sredstva 2.733.235 239.429
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 890.938 8.346
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 888.231 168.328
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 265.041 −33.071
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 411.813 197.705
2.3 Vezane vloge 211.000 3.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 377 194
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.380 205
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 77.530 22.259
5.1 Širša država 66.026 20.268
5.2 Druge obveznosti 11.504 1.991
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 132.178 39.343
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.058 904
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.630 67
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.630 67
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.486 0
10 Druge obveznosti 208.047 −22
11 Računi prevrednotenja 383.276 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.733.235 239.429

Stiki za medije