Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 grudnia 2011 r.

28 grudnia 2011

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 23 grudnia 2011 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z zakupu złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu i korekty technicznej dokonanej przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 22,5 mld euro do poziomu 264 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
22 grudnia 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 5,1 mld USD -
22 grudnia 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 14 dni - 33 mld USD

Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld euro do poziomu 337,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 8,3 mld euro do poziomu 890,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 20,3 mld euro do poziomu 66 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 12,7 mld euro do poziomu 255,9 mld euro. W środę 21 grudnia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 291,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 169 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 207,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 211 mld euro. W czwartek 22 grudnia 2011 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 140,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 29,7 mld euro, z terminem 98 dni. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie dłuższej operacji refinansującej w kwocie 489,2 mld euro, z terminem zapadalności 1134 dni, w której kwota przydziału obejmowała kwotę 45,7 mld euro przeniesioną z 12-miesięcznej dłuższej operacji refinansującej z terminem przydziału w październiku 2011 r.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 6,1 mld euro (wobec 4,5 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 411,8 mld euro (wobec 214,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,5 mld euro do poziomu 273 mld euro. Wzrost ten wynikał prawie wyłącznie z rozliczonych zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 23 grudnia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 211 mld euro, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 59 mld i 3,1 mld euro. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 33,1 mld euro do poziomu 265 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 419.822 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 236.826 1.147
2.1 Należności od MFW 83.513 329
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 153.313 818
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 95.355 22.313
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 25.982 −4.470
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 25.982 −4.470
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 879.130 214.122
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 169.024 −122.605
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 703.894 335.285
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 6.131 1.582
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 81 −140
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 94.989 5.434
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 610.629 465
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 273.041 532
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 337.588 −67
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.928 0
9 Pozostałe aktywa 336.574 418
Aktywa razem 2.733.235 239.429
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 890.938 8.346
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 888.231 168.328
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 265.041 −33.071
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 411.813 197.705
2.3 Depozyty terminowe 211.000 3.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 377 194
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.380 205
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 77.530 22.259
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 66.026 20.268
5.2 Pozostałe zobowiązania 11.504 1.991
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 132.178 39.343
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.058 904
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.630 67
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.630 67
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.486 0
10 Pozostałe pasywa 208.047 −22
11 Różnice z wyceny 383.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.733.235 239.429

Kontakt z mediami