Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2023. gada 4. maijā

Inflācijas perspektīva joprojām pārlieku ilgi saglabājas pārāk augsta. Ņemot vērā ilgstošo augstas inflācijas spiedienu, Padome šodien nolēma paaugstināt trīs galvenās ECB procentu likmes par 25 bāzes punktiem. Saņemtā informācija kopumā atbilst Padomes iepriekšējā sanāksmē sniegtajam vidēja termiņa inflācijas perspektīvas novērtējumam. Kopējā inflācija pēdējo mēnešu laikā pazeminājusies, bet pamatā esošais cenu spiediens joprojām ir spēcīgs. Vienlaikus vērojama iepriekšējo procentu likmju paaugstinājumu spēcīga transmisija uz euro zonas finansēšanas un monetārajiem nosacījumiem, bet transmisijas uz reālo tautsaimniecību laika nobīde un intensitāte joprojām ir neskaidra.

Padomes turpmākie lēmumi nodrošinās, ka monetārās politikas procentu likmes tiks noteiktas pietiekami ierobežojošā līmenī, lai savlaicīgi panāktu inflācijas atbilstību 2 % vidējā termiņa mērķrādītājam, un tiks noturētas šajā līmenī tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams. Padomes pieeja, nosakot ierobežojumu apmēru un ilgumu, arī turpmāk balstīsies uz datiem. Konkrētāk, Padomes lēmumi par monetārās politikas procentu likmēm arī turpmāk būs atkarīgi no inflācijas perspektīvas novērtējuma, ņemot vērā saņemtos tautsaimniecības un finanšu datus, pamatinflācijas dinamiku un monetārās politikas transmisijas spēku.

Galvenās ECB procentu likmes joprojām ir būtiskākais Padomes monetārās politikas nostājas noteikšanas instruments. Paralēli Padome turpinās mērenā un prognozējamā tempā samazināt Eurosistēmas aktīvu iegādes programmas (AIP) portfeli. Atbilstoši šiem principiem Padome sagaida, ka atkārtota ieguldīšana AIP ietvaros tiks pārtraukta, sākot ar 2023. gada jūliju.

Galvenās ECB procentu likmes

Padome nolēma paaugstināt trīs galvenās ECB procentu likmes par 25 bāzes punktiem. Tādējādi galveno refinansēšanas operāciju procentu likme, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks paaugstināta (attiecīgi līdz 3.75 %, 4.00 % un 3.25 %), sākot ar 2023. gada 10. maiju.

Aktīvu iegādes programma (AIP) un pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programma (PĀAIP)

AIP portfelis tiek samazināts mērenā un prognozējamā tempā, Eurosistēmai vairs pilnībā atkārtoti neieguldot vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus. Samazinājums veidos vidēji 15 mljrd. euro mēnesī līdz 2023. gada jūnija beigām. Padome sagaida, ka atkārtota ieguldīšana AIP ietvaros tiks pārtraukta, sākot ar 2023. gada jūliju.

Attiecībā uz PĀAIP Padome paredz arī turpmāk atkārtoti ieguldīt šīs programmas ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus vismaz līdz 2024. gada beigām. Jebkurā gadījumā PĀAIP portfelis turpmāk tiks pārvaldīts tā, lai izvairītos no atbilstošas monetārās politikas nostājas īstenošanas traucējumiem.

Padome turpinās atkārtoti ieguldīt no PĀAIP portfeļa vērtspapīru dzēšanas iegūtos līdzekļus, izmantojot elastīgu pieeju, lai novērstu ar pandēmiju saistītos monetārās politikas transmisijas mehānismu apdraudošos riskus.

Refinansēšanas operācijas

Bankām atmaksājot ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju ietvaros aizņemtos līdzekļus, Padome regulāri novērtēs, kā aizdevumu mērķoperācijas palīdz uzturēt tās monetārās politikas nostāju.

***

Padome ir gatava savu pilnvaru ietvaros koriģēt visus instrumentus, lai nodrošinātu, ka inflācija vidējā termiņā atgriežas tās 2 % mērķa līmenī un tiek saglabāta monetārās politikas transmisijas raita darbība. ECB monetārās politikas instrumentu kopums ir pilnīgā gatavībā, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu likviditātes atbalstu euro zonas finanšu sistēmai. Turklāt, lai novērstu nevēlamu haotisku tirgus dinamiku, kas rada nopietnu apdraudējumu monetārās politikas transmisijai visās euro zonas valstīs, ir pieejams Transmisijas aizsardzības instruments, tādējādi ļaujot Padomei efektīvāk izpildīt tās uzdevumu saglabāt cenu stabilitāti.

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.45 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidente komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem