SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

4. maj 2023

Inflationsudsigterne fortsætter med at være for høje i for lang tid. På baggrund af det fortsat høje inflationspres besluttede Styrelsesrådet i dag at forhøje ECB's tre officielle renter med 25 basispoint. Samlet set støtter de seneste data den vurdering af de mellemlangsigtede inflationsudsigter, som Styrelsesrådet nåede frem til på sit foregående møde. Den samlede inflation er faldet i de seneste måneder, men de underliggende prispres er stadig kraftige. Samtidig slår de tidligere renteforhøjelser kraftigt igennem i finansieringsforholdene i euroområdet, men det er fortsat usikkert, med hvilken forsinkelse og styrke de vil blive transmitteret til realøkonomien.

Styrelsesrådets fremtidige beslutninger vil sikre, at de pengepolitiske renter bringes til niveauer, der er tilstrækkeligt restriktive til at sikre, at inflationen rettidigt vender tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt, og Styrelsesrådet vil holde dem på disse niveauer så længe, det er nødvendigt. Styrelsesrådet vil fortsat benytte en dataforankret tilgang, når det fastsætter det hensigtsmæssige niveau for og den hensigtsmæssige varighed af denne restriktive linje. Styrelsesrådets beslutninger om de pengepolitiske renter vil fortsat navnlig blive baseret på dets vurdering af inflationsudsigterne i lyset af de nye økonomiske og finansielle data, udviklingen i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske transmission.

ECB's officielle renter er stadig Styrelsesrådets vigtigste redskab til at fastlægge den pengepolitiske linje. Sideløbende hermed vil Styrelsesrådet fortsat reducere porteføljen under Eurosystemets program til opkøb af værdipapirer (APP) i et afmålt og forudsigeligt tempo. I overensstemmelse hermed forventer Styrelsesrådet, at geninvesteringerne under APP vil ophøre fra juli 2023.

ECB's officielle renter

Styrelsesrådet besluttede at forhøje ECB's tre officielle renter med 25 basispoint. Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten forhøjes således til henholdsvis 3,75 pct., 4,00 pct. og 3,25 pct. med virkning fra 10. maj 2023.

Programmet til opkøb af aktiver (APP) og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)

APP-porteføljen reduceres i et afmålt og forudsigeligt tempo, idet Eurosystemet ikke i fuldt omfang geninvesterer afdragene på hovedstolen fra værdipapirer, der forfalder. Reduktionen vil i gennemsnit udgøre 15 mia. euro pr. måned frem til udgangen af juni 2023. Styrelsesrådet forventer, at geninvesteringerne under APP vil ophøre fra juli 2023.

For så vidt angår PEPP vil Styrelsesrådet geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under programmet, efterhånden som de forfalder, i hvert fald indtil udgangen af 2024. Den fremtidige udfasning af PEPP-porteføljen vil under alle omstændigheder blive styret, så den ikke indvirker på den passende pengepolitiske linje.

Styrelsesrådet vil fortsat anvende fleksibilitet i geninvesteringen af indfrielser, som forfalder i PEPP-porteføljen, med henblik på at imødegå pandemirelaterede risici i tilknytning til den pengepolitiske transmissionsmekanisme.

Markedsoperationer

Efterhånden som bankerne tilbagebetaler det, de har lånt under de målrettede langfristede markedsoperationer, vil Styrelsesrådet regelmæssigt vurdere, hvordan målrettede långivningsoperationer bidrager til dets pengepolitiske linje.

***

Styrelsesrådet er rede til at tilpasse alle sine instrumenter inden for sit mandat for at sikre, at inflationen bringes tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt, og for at opretholde den velfungerende transmission af pengepolitikken. ECB's politikværktøjskasse er fuldt udrustet til om nødvendigt at yde likviditetsstøtte til det finansielle system i euroområdet. TPI (instrumentet til beskyttelse af den pengepolitiske transmission) kan desuden tages i brug til at imødegå en uønsket, ukontrolleret markedsdynamik, som udgør en alvorlig trussel mod den pengepolitiske transmission i alle lande i euroområdet, og gør det således muligt for Styrelsesrådet at opfylde sit prisstabilitetsmandat mere effektivt.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.45 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt