Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

16 maart 2023

De inflatie blijft naar verwachting te lang te hoog. De Raad van Bestuur heeft vandaag dan ook besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 50 basispunten te verhogen en is vastbesloten de inflatie tijdig terug te brengen naar de doelstelling van 2% op middellange termijn. De grote onzekerheid versterkt het belang van een op data gebaseerde benadering bij de besluiten van de Raad van Bestuur over de beleidsrente. Deze besluiten zullen worden bepaald door de beoordeling van de inflatievooruitzichten door de Raad in het licht van de binnenkomende economische en financiële gegevens, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de kracht van de monetairbeleidstransmissie.

De Raad van Bestuur volgt de huidige spanningen op de markt van nabij en staat klaar om zo nodig te reageren om de prijsstabiliteit en de financiële stabiliteit in het eurogebied te handhaven. De banksector in het eurogebied is schokbestendig, met sterke kapitaal- en liquiditeitsposities. De beleidsinstrumenten van de ECB zijn in elk geval volledig toegerust om indien nodig liquiditeitsondersteuning te verstrekken aan het financiële stelsel van het eurogebied en de soepele transmissie van het monetair beleid te garanderen.

De nieuwe macro-economische projecties van medewerkers van de ECB werden begin maart afgerond, vóór het ontstaan van de recente spanningen op de financiële markten. Deze spanningen zorgen voor extra onzekerheid omtrent de basisprojecties voor de inflatie en de groei. Vóór deze recente ontwikkelingen waren de basisprojecties voor de totale inflatie al neerwaarts bijgesteld, vooral als gevolg van een kleinere bijdrage van de energieprijzen dan eerder werd verwacht. Medewerkers van de ECB verwachten nu dat de inflatie uitkomt op gemiddeld 5,3% in 2023, 2,9% in 2024 en 2,1% in 2025. Tegelijkertijd blijft de onderliggende prijsdruk hoog. De inflatie exclusief energie en voedingsmiddelen is in februari verder gestegen en zal volgens de verwachtingen van ECB-medewerkers in 2023 gemiddeld 4,6% bedragen, wat hoger is dan in de projecties van december was voorzien. Volgens de projecties loopt dit cijfer vervolgens terug tot 2,5% in 2024 en 2,2% in 2025, naarmate de opwaartse druk van eerdere aanbodschokken en de heropening van de economie wegebt en het krappere monetair beleid de vraag in toenemende mate tempert.

De basisprojecties voor de groei in 2023 zijn opwaarts bijgesteld tot gemiddeld 1,0% als gevolg van zowel de daling van de energieprijzen als de grotere weerbaarheid van de economie tegen de uitdagende internationale omgeving. Medewerkers van de ECB verwachten dat de groei zich daarna verder herstelt tot 1,6%, zowel in 2024 als in 2025, onder impuls van een robuuste arbeidsmarkt, toenemend vertrouwen en een herstel van de reële inkomens. Tegelijkertijd blijft de opleving van de groei in 2024 en 2025 zwakker dan in de projecties van december werd verwacht, als gevolg van de verkrapping van het monetair beleid.

Basisrentetarieven van de ECB

De Raad van Bestuur heeft besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 50 basispunten te verhogen. Dit betekent dat het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit met ingang van 22 maart 2023 verhoogd worden tot respectievelijk 3,50%, 3,75% en 3,00%.

Programma voor de aankoop van activa (APP) en pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP)

De APP-portefeuille neemt in een gelijkmatig en voorspelbaar tempo af, aangezien het Eurosysteem niet alle aflossingen op effecten die de vervaldatum hebben bereikt herinvesteert. Tot eind juni 2023 zal de afname gemiddeld € 15 miljard per maand bedragen en het daaropvolgende tempo zal mettertijd worden bepaald.

De Raad van Bestuur is voornemens om de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP tot ten minste eind 2024 te blijven herbeleggen. De toekomstige uitfasering van de PEPP-portefeuille wordt in ieder geval zo gestuurd dat de passende monetairbeleidskoers niet gehinderd wordt.

De Raad van Bestuur zal flexibiliteit blijven toepassen bij de herinvesteringen van vrijvallende aflossingen uit de portefeuille van het PEPP om risico’s voor het transmissiemechanisme van het monetair beleid in verband met de pandemie tegen te gaan.

Herfinancieringstransacties

Naarmate banken de bedragen die ze in het kader van de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties hebben geleend terugbetalen, zal de Raad van Bestuur regelmatig beoordelen hoe gerichte kredietverleningstransacties aan zijn monetairbeleidskoers bijdragen.

***

De Raad van Bestuur staat klaar om alle instrumenten binnen zijn mandaat aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling van 2% op middellange termijn en om de soepele transmissie van het monetair beleid te handhaven. De beleidsinstrumenten van de ECB zijn volledig toegerust om zo nodig liquiditeitsondersteuning te verstrekken aan het financiële stelsel van het eurogebied. Bovendien is het transmissiebeschermingsinstrument beschikbaar om ongerechtvaardigde, wanordelijke marktontwikkelingen tegen te gaan die een ernstige bedreiging vormen voor de transmissie van het monetair beleid in alle landen van het eurogebied. Het zal de Raad van Bestuur in staat stellen zijn mandaat op het vlak van prijsstabiliteit effectiever te vervullen.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.45 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media