SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB offentliggør Konvergensrapport 2016

7. juni 2016
  • I den periode, som omfatter EU's seneste udvidelsesrunder, har mange lande gjort store fremskridt i retning af at kunne deltage i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU).
  • De syv lande, som undersøges, opfylder de fleste af de kvantitative økonomiske kriterier, men ingen af dem opfylder alle traktatens bestemmelser, herunder kriteriet vedrørende juridisk konvergens.
  • Vedvarende konvergens er en forudsætning for en vellykket indførelse af euroen.

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag Konvergensrapport 2016, som omfatter Bulgarien, Tjekkiet, Kroatien, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige. I rapporten undersøges det, om der er opnået en høj grad af vedvarende konvergens i disse lande (økonomisk konvergens). Det vurderes også, hvorvidt landene overholder de lovkrav, som de nationale centralbanker skal opfylde for at blive en integreret del af Eurosystemet (juridisk konvergens). I forbindelse med vurderingen af, hvorvidt konvergensen er vedvarende, tages der i rapporten også hensyn til EU's udvidede rammer for økonomisk styring (fx stabilitets- og vækstpagten og proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer).

Økonomisk konvergens

Forskellen i inflation mellem landene er blevet betydeligt mindre, hvilket er en indikation af de fremskridt, som er gjort på konvergensområdet den seneste tid. I referenceperioden på 12 måneder (fra maj 2015 til april 2016) var inflationen lav i EU, hvilket hovedsagelig skyldtes det kraftige fald i oliepriserne. Referenceværdien på 0,7 pct. for kriteriet vedrørende prisstabilitet afspejler dette. I referenceperioden opfyldte seks af de syv lande dette kriterium. Fremover giver holdbarheden af inflationskonvergensen anledning til bekymring på langt sigt i flere af de undersøgte lande trods forventninger om en moderat stigning i inflationen i de kommende år.

Der kan også spores en vis bedring med hensyn til budgetkriterierne. I 2015 havde seks af de betragtede lande et budgetunderskud, der lå under referenceværdien på 3 pct. af BNP. Undtagelsen var Kroatien, der stadig er omfattet af en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Dette er en forskel i forhold til 2013, hvor Tjekkiet og Polen også var omfattet at en sådan procedure. For så vidt angår den offentlige gæld, var Kroatien og Ungarn de eneste lande med en gældskvote over referenceværdien på 60 pct. I Kroatien er gældskvoten steget siden 2013, mens den i Ungarn er faldet en smule.

Ingen af de betragtede lande deltager i valutakursmekanismen (ERM2). I Sverige, Ungarn, Polen og Rumænien udviste valutakursen en relativt høj grad af volatilitet i forhold til euroen i den toårige referenceperiode.

For så vidt angår konvergensen i de lange renter, ligger de i alle syv betragtede lande under referenceværdien på 4 pct. Dette var også tilfældet i 2014. De lange renter var lavest i Tjekkiet og Sverige.

Opfyldelsen af de numeriske konvergenskriterier på et bestemt tidspunkt er ikke i sig selv en garanti for en gnidningsløs indtræden i ØMU. Lande, der indfører euroen, skal kunne påvise, at deres konvergensprocesser er holdbare. For at kunne gøre dette er der behov for en varig tilpasning af politikken i mange af de betragtede lande. Det er især vigtigt, at de forbedringer, der opnås med hensyn til budgetkriterierne, sikres på langt sigt. Desuden skal passende finans- og makroprudentielle politikker være på plads til at forhindre, at der opbygges ubalancer, sammen med hensigtsmæssige rammer for tilsynet med de finansielle institutioner. De strukturelle reformer bør sigte mod at etablere sunde institutioner og sund økonomisk styring, således at der skabes gunstige forudsætninger for bl.a. en effektiv anvendelse af kapital og arbejdskraft samt for fleksible arbejds- og produktmarkeder.

Juridisk konvergens

I ingen af de syv lande, der undersøges, lever den juridiske ramme fuldstændig op til de krav, der stilles for at kunne indføre euroen. Uforeneligheder med hensyn til centralbankuafhængighed eksisterer stadig, især hvad angår centralbankernes institutionelle og finansielle uafhængighed samt personlig uafhængighed. I alle betragtede lande, bortset fra Kroatien, er der desuden uforeneligheder med hensyn til forbuddet mod monetær finansiering samt de respektive centralbankers juridiske integration i Eurosystemet.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Eszter Miltényi-Torstensson, tlf: +49 69 1344 8034

Til redaktøren:

ECB opfylder med udarbejdelsen af denne rapport kravene i artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om at aflægge beretning til Rådet mindst en gang hvert andet år eller på anmodning af en medlemsstat med dispensation om de fremskridt, der gøres af medlemsstater med dispensation for så vidt angår opfyldelse af deres forpligtelser med hensyn til virkeliggørelsen af ØMU.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt