Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

v nadväznosti na komplexné hodnotenie ECB poskytne bankám šesť, resp. deväť mesiacov na doplnenie chýbajúceho kapitálu

29. apríla 2014

EMBARGO

Nezverejňovať do 14:00 SEČ v utorok 29. apríla 2014
  • Očakáva sa, že banky chýbajúci kapitál doplnia v lehote šiestich, resp. deviatich mesiacov po zverejnení výsledkov komplexného hodnotenia.
  • Nedostatok kapitálu zistený v rámci hodnotenia kvality aktív a základného scenára záťažového testu musí byť vyrovnaný kapitálovými nástrojmi vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1).
  • Nedostatok kapitálu zistený v rámci nepriaznivého scenára môže byť vyrovnaný aj iným spôsobom. Používanie konvertibilných kapitálových nástrojov však podlieha obmedzeniam, ktorých cieľom je podporiť používanie nástrojov s vyšším aktivačným prahom. Nástroje s aktivačným prahom na úrovni od 7 % CET1 sa môžu používať na vyrovnanie nedostatku kapitálu v rozsahu do 1 % celkových rizikovo vážených aktív.
  • Výsledok hodnotenia kvality aktív ovplyvní výsledky významných bánk, ktoré sa zúčastňujú na záťažovom teste Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA). Kombinácia hodnotenia kvality aktív v danom časovom bode a perspektívneho záťažového testu predstavuje kľúčový prvok spoľahlivosti komplexného hodnotenia.

ECB dnes na základe svojho komplexného hodnotenia oznámila bankám, akým spôsobom majú riešiť zistený nedostatok kapitálu. Toto oznámenie nadväzuje na dnešné zverejnenie metodiky a scenárov EBA pre záťažový test na úrovni EÚ. Záťažový test spolu s hodnotením kvality aktív predstavuje hlavný pilier komplexného hodnotenia. ECB v rámci príprav metodiky záťažového testu úzko spolupracovala s EBA i s Európskym výborom pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB), ktorý vypracoval nepriaznivý scenár záťažového testu. Základný scenár vývoja vypracovala Európska komisia. ECB zverejní výsledky komplexného hodnotenia v októbri 2014 predtým, ako prevezme svoje úlohy v oblasti dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM).

Očakáva sa, že nedostatok kapitálu zistený v rámci hodnotenia kvality aktív alebo v rámci základného scenára záťažového testu bude vyrovnaný do šiestich mesiacov a nedostatok zistený v rámci nepriaznivého scenára záťažového testu do deviatich mesiacov. Rekapitalizačné opatrenia na vyrovnanie zisteného nedostatku kapitálu, pokiaľ sa nezníži iným spôsobom, by sa mali opierať o kapitálové nástroje najvyššej kvality.

Viceprezident ECB Vítor Cônstancio uviedol: „V očakávaní prípadného nedostatku kapitálu by banky mali začať uvažovať o tom, aké súkromné kapitálové zdroje môžu po skončení testovania využiť, a naplánovať príslušné kroky. Mali by pritom zohľadniť skutočnosť, že kapitálové plány, ktoré budú musieť predložiť, môžu využívať nerozdelený zisk, zníženie odmien, nové emisie vlastného kapitálu, primerane silný podmienený kapitál a odpredaj vybraných aktív za trhovú cenu.“

ECB taktiež banky informovala o špecifických obmedzeniach týkajúcich sa kapitálových nástrojov, ktoré sa môžu použiť na vyrovnanie nedostatku kapitálu zisteného v rámci komplexného hodnotenia. Nedostatok kapitálu zistený v rámci hodnotenia kvality aktív a základného scenára záťažového testu môže byť vyrovnaný len kapitálovými nástrojmi CET1. Použitie kapitálových nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 (Additional Tier 1 – AT1) na vyrovnanie nedostatku kapitálu zisteného v rámci nepriaznivého scenára záťažového testu je obmedzené v závislosti od aktivačného prahu konverzie alebo zníženia hodnoty. Cieľom je klásť dôraz na vysokokvalitné kapitálové komponenty a podporovať používanie nástrojov AT1 s vyšším aktivačným prahom, ak sa na vyrovnanie zisteného nedostatku kapitálu použijú tiež.

Použitie nástrojov AT1 je obmedzené na najviac 1 % celkových rizikovo vážených aktív, pričom platia nasledujúce podmienky:

  • nástroje s aktivačným prahom pod úrovňou 5,5 % CET1: 0 % celkových rizikovo vážených aktív,
  • nástroje s aktivačným prahom od 5,5 % a nižším ako 6 % CET1: najviac 0,25 % celkových rizikovo vážených aktív,
  • nástroje s aktivačným prahom od 5,5 % a nižším ako 7% CET1: najviac 0,5 % celkových rizikovo vážených aktív,
  • nástroje s aktivačným prahom od 7 % CET1: najviac 1 % celkových rizikovo vážených aktív.

V oblasti hodnotenia kvality aktív sa tiež dosiahol ďalší pokrok. Predsedníčka Rady pre dohľad SSM Danièle Nouyová v tejto súvislosti uviedla: „Intenzívna činnosť v oblasti hodnotenia kvality aktív pokračuje podľa plánu a v súčasnosti prebieha súbežne so záťažovým testom s účasťou približne 6 000 orgánov dohľadu a audítorov. V posledných týždňoch prebieha hodnotenie obchodných a účtovných postupov bánk a zber relevantných informácií na výber vzoriek na preverenie úverových záznamov a analýzu tvorby skupinových opravných položiek. Začalo sa hodnotenie kolaterálu, opravných položiek a expozícií, ktoré sa má uzavrieť do konca leta. Zistenia vyplývajúce z hodnotenia kvality aktív budú zahrnuté do výsledkov záťažového testu, čo predstavuje jedinečný prvok komplexného hodnotenia. Ide o vylepšenie, ktoré v predchádzajúcich rozsiahlych záťažových testoch chýbalo. Po uverejnení výsledkov ECB požiada banky, aby predložili kapitálové plány s podrobnými informáciami o spôsobe vyrovnania zisteného nedostatku kapitálu.”

Kontaktnou osobou pre médiá je Uta Harnischfegerová, tel.: +49 69 1344 6321 alebo Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá