Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP antaa pankeille 6–9 kuukautta aikaa korjata pääomavajeet

29.4.2014

EMBARGO

Julkaisuvapaa tiistaina 29.4.2014 klo 14.00 Keski-Euroopan aikaa
  • Pankkien tulee korjata mahdollinen pääomavajeensa 6–9 kuukauden kuluessa kattavan arvioinnin tulosten julkistamisesta.
  • Saamisten laadun arvioinnin ja stressitestin perusskenaarion pohjalta todettu pääomavaje on katettava ydinpääomainstrumenteilla (Common Equity Tier 1).
  • Epäsuotuisan skenaarion pohjalta todettu pääomavaje voidaan kattaa muilla tavoin. Vaihdettavien pääomainstrumenttien käytössä on kuitenkin rajoituksia. Niiden tarkoitus on ohjata pankkeja käyttämään sellaisia instrumentteja, joiden vaihtamisen laukaiseva kynnysarvo on mahdollisimman suuri. Instrumentteja, joiden kynnysarvo on vähintään 7 % ydinpääomasta, voidaan käyttää vajeen kattamiseen enintään määrä, joka vastaa yhtä prosenttia kaikista riskipainotetuista saamisista.
  • Lopullinen arvio merkittäviksi katsottujen pankkien pääoman riittävyydestä tehdään tarkastelemalla saamisten laadun arvioinnin tuloksia yhdessä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) toteuttaman stressitestin tulosten kanssa. Kattavan arvioinnin vahvuutena on nimenomaan se, että siinä pääoman riittävyyttä arvioidaan sekä tiettynä ajankohtana (saamisten laadun arviointi) että ennakoivasti (stressitesti).

EKP on tänään ilmoittanut pankeille, miten pääomavajeet on korjattava kattavan arvioinnin jälkeen. Lisäksi Euroopan pankkiviranomainen (EPV) julkisti EU:n laajuisessa stressitestissä käytettävät menetelmät ja skenaariot aiemmin tänään. Stressitesti on kattavan arvioinnin keskeinen osa saamisten laadun arvioinnin ohella. Stressitestissä käytettävät menetelmät on laatinut EPV ja epäsuotuisan skenaarion Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), kumpikin tiiviissä yhteistyössä EKP:n kanssa. Perusskenaarion on laatinut Euroopan komissio. EKP julkistaa kattavan arvioinnin tulokset lokakuussa 2014, ennen kuin se ryhtyy hoitamaan valvontatehtäviään yhteisessä pankkivalvontamekanismissa (YVM).

Saamisten laadun arvioinnissa tai stressitestin perusskenaariossa todettu pääomavaje on korjattava kuuden kuukauden kuluessa ja epäsuotuisassa skenaariossa todettu pääomavaje yhdeksän kuukauden kuluessa. Pääoman täydentämiseen tulisi käyttää laadukkaimpia pääomainstrumentteja, ellei vajetta supisteta muilla menetelmillä.

EKP:n varapääjohtajan Vítor Constâncion mukaan pankkien olisi jo syytä varautua stressitestissä mahdollisesti ilmenevään pääomavajeeseen suunnittelemalla yksityisen pääoman hankintaa. Vaadittavien pääomitussuunnitelmien perustana voivat olla voittovarojen jakamatta jättäminen, bonuspalkkioiden supistaminen, oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeeseenlasku, vahvat ehdolliset pääomainstrumentit ja valikoitujen omaisuuserien myynti markkinahintaan.

EKP on tiedottanut pankeille myös rajoituksista, jotka liittyvät pääomavajeen korjaamisessa käytettäväksi kelpuutettaviin pääomainstrumentteihin. Saamisten laadun arvioinnissa ja stressitestin perusskenaariossa todettu pääomavaje voidaan kattaa ainoastaan ydinpääomainstrumenteilla (Common Equity Tier 1, CET1). Ensisijaiseen lisäpääomaan (Additonal Tier 1, AT1) luettavien instrumenttien käyttöä epäsuotuisan skenaarion pohjalta todetun pääomavajeen kattamiseen on rajoitettu sen mukaan, mikä niiden vaihtamisen tai kirjanpitoarvon alentamisen laukaiseva kynnysarvo on. Rajoituksella halutaan varmistaa, että vajetta täydennetään mahdollisimman laadukkailla pääomainstrumenteilla ja ensisijaiseen lisäpääomaan luettavia instrumentteja käytettäessä mahdollisimman suuren kynnysarvon instrumenteilla.

Ensisijaiseen lisäpääomaan luettavia instrumentteja voidaan käyttää vajeen kattamiseen enintään määrä, joka vastaa yhtä prosenttia kaikista riskipainotetuista saamisista, ja niitä koskevat seuraavat rajat:

  • instrumentin kynnysarvo alle 5,5 % ydinpääomasta: ei voida käyttää lainkaan
  • instrumentin kynnysarvo vähintään 5,5 % mutta alle 6 % ydinpääomasta: enintään 0,25 % riskipainotetuista saamisista
  • instrumentin kynnysarvo vähintään 5,5 % mutta alle 7 % ydinpääomasta: enintään 0,5 % riskipainotetuista saamisista
  • instrumentin kynnysarvo vähintään 7 % ydinpääomasta: enintään 1 % riskipainotetuista saamisista.

Saamisten laadun arviointi on sekin edennyt. Yhteisen pankkivalvontamekanismin valvontaelimen puheenjohtaja Danièle Nouy totesi, että saamisten laadun arviointi jatkuu suunnitellusti stressitestin rinnalla, ja siihen osallistuu arviolta 6 000 valvonta-asiantuntijaa ja tilintarkastajaa. Viime viikkoina on tarkastettu pankkien prosessit ja kirjanpitokäytännöt sekä kerätty tiedot, joiden perusteella poimitaan tarvittavat otokset luottoasiakkaiden ja ryhmäkohtaisten arvonalentumisvarauksien analysointia varten. Vakuuksien, varauksien ja riskien arvioinnit on aloitettu, ja ne valmistuvat loppukesästä. Kattavan arvioinnin olennainen piirre on, että saamisten laadun arvioinnista saatavat tulokset yhdistetään stressitestin tuloksiin. Se on selvä parannus aiempiin laajamittaisiin stressitesteihin verrattuna. Kun kattavan arvioinnin tulokset on julkistettu, EKP pyytää pankeilta suunnitelman pääomavajeen korjaamiseksi.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaavat Uta Harnischfeger puhelinnumerossa +49 69 1344 6321 ja Ronan Sheridan puhelinnumerossa +49 69 1344 7416.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle