European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Przegląd wymogów statystycznych EBC

17 grudnia 2004 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje dziś raport pod tytułem „Przegląd wymogów w zakresie ogólnej statystyki gospodarczej”. Raport określa potrzeby w zakresie statystyki gospodarczej obszaru euro, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących cen i kosztów, rachunków narodowych, rynku pracy, krótkoterminowych wskaźników produkcji i popytu oraz badań sondażowych przedsiębiorstw i konsumentów. Dane te w większości przypadków opracowuje Eurostat i krajowe instytucje statystyczne. Niniejszy raport stanowi aktualizację wcześniejszego opracowania z sierpnia 2000 r.

Od czasu publikacji poprzedniej wersji raportu osiągnięto znaczne postępy. Spełniono szereg wymogów EBC dotyczących statystyki gospodarczej, a także podjęto dalsze ważne inicjatywy w tej dziedzinie, popierane przez EBC. Obejmują one: ulepszenie ram prawnych dla sporządzania kwartalnych rachunków obszaru euro w odniesieniu do sektorów instytucjonalnych oraz dla wskaźników krótkoterminowych; wprowadzenie oraz zwiększenie dostępności i terminowości podstawowych europejskich wskaźników gospodarczych; większe ujednolicenie zasad publikacji i aktualizacji tych wskaźników na szczeblu krajowym i europejskim oraz usprawnienie i poprawę efektywności metod sporządzania statystyki obszaru euro. W raporcie natomiast zaproponowano położenie większego nacisku na kwestię terminowego i wiarygodnego sporządzania danych zagregowanych dla obszaru euro, a także uwzględnienie zagregowanych danych dla obszaru euro w zasadach publikacji i aktualizacji krajowych statystyk ogólnogospodarczych.

Raport jest próbą pogodzenia wymogów EBC z koniecznością określenia własnych priorytetów przez instytucje statystyczne. W konsekwencji większość wymogów dla obszaru euro jako całości sformułowano na podstawie standardów statystycznych stosowanych przez najbardziej zaawansowane państwa członkowskie Unii Europejskiej. Celem długoterminowym jest osiągnięcie równie wysokich standardów terminowości i zakresu statystyki jak stosowane przez inne obszary gospodarcze, mając na uwadze specyficzne uwarunkowania instytucjonalne UE.

Raport jest dostępny na stronach internetowych EBC pod adresem http://www.ecb.europa.eu. Raport (opublikowany dziś w wersji angielskiej) będzie dostępny w innych oficjalnych językach Wspólnoty w późniejszym terminie. Wersję drukowaną można uzyskać wysyłając zamówienie do Działu Prasy i Informacji, na adres podany poniżej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami