Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

� ΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. � ρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές του λειτουργικού πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής

1 Αυγούστου 2003

- Μεταβατική περίοδος τήρησης των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών και χρονική οριοθέτηση της σταδιακής εφαρμογής των μέτρων

� ροκειμένου να εφαρμοστούν σταδιακά οι νέες ρυθμίσεις σχετικά με τις περιόδους τήρησης των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών, θα υπάρξει μια παρατεταμένη μεταβατική περίοδος τήρησης με ημερομηνία έναρξης την 24η Ιανουαρίου 2004 και ημερομηνία λήξης την 9η Μαρτίου 2004. Το ύψος των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για τη μεταβατική περίοδο τήρησης θα υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία της βάσης αποθεματικών της 31ης Δεκεμβρίου 2003 για τα πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση, και της 30ής Σεπτεμβρίου 2003 για τα πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση. Τα στοιχεία των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών που αφορούν τη μεταβατική περίοδο τήρησης θα παγιωθούν στις 17 Φεβρουαρίου 2004.

Η κατανομή ρευστότητας για την τελευταία � ΚΑ με διάρκεια δύο εβδομάδων θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2004 και για την πρώτη � ΚΑ με διάρκεια μίας εβδομάδας στις 9 Μαρτίου 2004. Οι δύο αυτές � ΚΑ θα λήξουν την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 17 Μαρτίου 2004, και θα αντικατασταθούν από μία και μόνη � ΚΑ διάρκειας μίας εβδομάδας.

Τέλος, η κατανομή ρευστότητας για την πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (� � ΜΑ) δεν θα πραγματοποιείται πλέον την πρώτη Τετάρτη της περιόδου τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών, αλλά την τελευταία, κατά κανόνα, Τετάρτη του ημερολογιακού μήνα. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει κατά τη μεταβατική περίοδο τήρησης. Συνεπώς, κατά την εν λόγω περίοδο, θα κατανεμηθεί ρευστότητα για δύο � � ΜΑ: στις 28 Ιανουαρίου 2004 και στις 25 Φεβρουαρίου 2004.

Σήμερα δημοσιεύεται και το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των δημοπρασιών για το 2004.

- � ερίοδοι τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών: διάρκεια, ημερομηνίες έναρξης και λήξης και σχετική βάση αποθεματικών

Στις 10 Μαρτίου 2004 θα αρχίσει η πρώτη πλήρως καθορισμένη κατά το τροποποιημένο πλαίσιο περίοδος τήρησης.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι περίοδοι τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών θα έχουν κατά τι μεγαλύτερη κυμαινόμενη διάρκεια σε σύγκριση με το παρόν πλαίσιο (28 έως 31 ημέρες). Το 2004 οι περίοδοι τήρησης θα διαρκούν από 28 έως 43 ημέρες, εξαιρουμένης της μεταβατικής περιόδου (βλ. πίνακα 1 στην ενότητα 2 παρακάτω).

Επίσης, ως απόρροια των νέων ρυθμίσεων, η ημερομηνία έναρξης των περιόδων τήρησης θα συμπίπτει πάντοτε με ημέρα λειτουργίας του ΤΑΚΟΕΤ, ενώ η ημερομηνία λήξης σπάνια θα συμπίπτει με ημέρα αργίας του συστήματος.

Η περίοδος που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπολογισμού της βάσης των αποθεματικών, δηλαδή της τελευταίας ημέρας του μήνα, και της ημερομηνίας έναρξης της αντίστοιχης περιόδου τήρησης θα έχει διάρκεια τουλάχιστον ίση με τη σημερινή: περισσότερο από ένα πλήρη μήνα για τα πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση και περισσότερο από δύο μήνες για τα πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση (βλ. πίνακα 1 στην ενότητα 2 παρακάτω).

- Έγγραφα νομικής και τεχνικής τεκμηρίωσης

Επί του παρόντος αναθεωρούνται τα έγγραφα νομικής και τεχνικής τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένου του τροποποιηθέντος κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 1ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/1998/15) και του εγγράφου με τίτλο «Η ενιαία νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ - Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (Απρίλιος 2002)» και της επακόλουθης ενσωμάτωσης του τελευταίου στην εθνική νομοθεσία των χωρών της ζώνης του ευρώ.

Η δημοσίευση του τροποποιηθέντος κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/1998/15) έχει προγραμματιστεί για το Δεκέμβριο του 2003. Η δημοσίευση του αναθεωρημένου εγγράφου «Η ενιαία νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ - Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος» έχει προγραμματιστεί για το Φεβρουάριο του 2004, ενώ η ενσωμάτωση του στην εθνική νομοθεσία των χωρών της ζώνης του ευρώ πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το Μάρτιο του 2004.

2. Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για το 2004

Με βάση το πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για το 2004 (βλ. το δελτίο Τύπου της ΕΚΤ της 26ης Ιουνίου 2003) και το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος για το 2004, το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για το 2004 έχει ως εξής:

� ίνακας 1. Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για το 2004

Αντίστοιχη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλΐου Έναρξη περιόδου τήρησης Λήξη περιόδου τήρησης Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση Στοιχεΐα βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση Διάρκεια της περιόδου τήρησης (ημέρες)
- 24 Ιανουαρίου 2004 9 Μαρτίου 2004 Δεκέμβριος 2003 Σεπτέμβριος 2003 46
4 Μαρτίου 2004 10 Μαρτίου 2004 6 Απριλίου 2004 Ιανουάριος 2004 Δεκέμβριος 2003 28
1 Απριλίου 2004 7 Απριλίου 2004 11 Μαΐου 2004 Φεβρουάριος 2004 Δεκέμβριος 2003 35
6 Μαΐου 2004 12 Μαΐου 2004 8 Ιουνίου 2004 Μάρτιος 2004 Δεκέμβριος 2003 28
3 Ιουνίου 2004 9 Ιουνίου 2004 6 Ιουλίου 2004 Απρίλιος 2004 Μάρτιος 2004 28
1 Ιουλίου 2004 7 Ιουλίου 2004 10 Αυγούστου 2004 Μάιος 2004 Μάρτιος 2004 35
5 Αυγούστου 2004 11 Αυγούστου 2004 7 Σεπτεμβρίου 2004 Ιούνιος 2004 Μάρτιος 2004 28
2 Σεπτεμβρίου 2004 8 Σεπτεμβρίου 2004 11 Οκτωβρίου 2004 Ιούλιος 2004 Ιούνιος 2004 34
7 Οκτωβρίου 2004 12 Οκτωβρίου 2004 8 Νοεμβρίου 2004 Αύγουστος 2004 Ιούνιος 2004 28
4 Νοεμβρίου 2004 9 Νοεμβρίου 2004 7 Δεκεμβρίου 2004 Σεπτέμβριος 2004 Ιούνιος 2004 29
2 Δεκεμβρίου 2004 8 Δεκεμβρίου 2004 19 Ιανουαρίου 2005 Οκτώβριος 2004 Σεπτέμβριος 2004 43
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου