European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB 
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Júl 2010

Operačné záležitosti

Kritériá akceptovateľnosti opakovaných emisií sekuritizačných tranží

Dňa 8. júla 2010 Rada guvernérov schválila niekoľko zmien kritérií akceptovateľnosti opakovaných emisií cenných papierov krytých aktívami, pri ktorých ide o predaj cenných papierov krytých aktívami z predchádzajúcich emisií s tým istým bezpečnostným kódom (ISIN). Tieto zmeny budú podrobne špecifikované v časti 6.3.2 pripravovanej aktualizácie Všeobecnej dokumentácie v časti „Stanovenie vysokých štandardov úverovej bonity pre obchodovateľné aktíva“.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Vyjadrenie Eurosystému k pracovnému dokumentu Európskej komisie o konečnom termíne prechodu na SEPA

Dňa 5. júla 2010 Rada guvernérov schválila vyjadrenie Eurosystému vítajúce zámer Komisie vydať nariadenie EÚ, v ktorom sa stanoví konečný termín prechodu na úhrady a inkasá SEPA. Vyjadrenie bolo zverejnené na internetovej stránke ECB.

Príspevok Eurosystému k verejnej konzultácii Európskej komisie týkajúcej sa derivátnych nástrojov a trhových infraštruktúr

Dňa 8. júla 2010 Rada guvernérov schválila odpoveď Eurosystému na konzultáciu Európskej komisie týkajúcu sa derivátnych nástrojov a trhových infraštruktúr. Odpoveď bola zverejnená 9. júla.

Očakávania dohľadu týkajúce sa nepretržitej činnosti systémovo dôležitých platobných systémov

Dňa 15. júna 2010 Rada guvernérov schválila závery hodnotenia stavu zavádzania očakávaní dohľadu týkajúcich sa nepretržitej činnosti systémovo dôležitých platobných systémov zabezpečujúcich vyrovnanie v eurách. Správa obsahujúca tieto závery bude čoskoro zverejnená.

TARGET2-Securities

Dňa 22. júla 2010 Rada guvernérov posúdila stav realizácie programu TARGET2-Securities. Podrobné informácie budú čoskoro zverejnené na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k poskytovaniu štátnych záruk bankám a ostatným inštitúciám a k predĺženiu štátnych rekapitalizačných opatrení

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 25. júna 2010 na žiadosť švédskeho ministerstva financií (CON/2010/50).

Stanovisko ECB k odmeňovaniu zamestnancov Banca Naţională a României

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 1. júla 2010 na žiadosť rumunského ministerstva verejných financií (CON/2010/51).

Stanovisko ECB k zavedeniu eura v Estónsku a k prevodnému kurzu estónskej koruny voči euru

Dňa 5. júla 2010 Rada guvernérov na žiadosť Rady Európskej únie prijala stanovisko k zavedeniu eura v Estónsku a k prevodnému kurzu estónskej koruny voči euru (CON/2010/52). Stanovisko bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ 14. júla 2010 a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k obmedzeniam týkajúcim sa predaja nakrátko

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 8. júla 2010 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva financií (CON/2010/53).

Stanovisko ECB k zriadeniu Fondu finančnej stability

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 9. júla 2010 na žiadosť gréckeho ministerstva financií (CON/2010/54).

Stanovisko ECB k poskytovaniu informácií a k iným povinnostiam Banka Slovenije ako poskytovateľa platobných služieb pre rozpočtové subjekty

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 9. júla 2010 na žiadosť slovinského ministerstva financií (CON/2010/55).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam zákona o Magyar Nemzeti Bank, ktoré sa týkajú zníženia platov

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 12. júla 2010 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva (CON/2010/56).

Stanovisko ECB k prevodu úloh v oblasti dohľadu nad obozretným podnikaním na rakúsky úrad pre dohľad nad finančným trhom (Austrian Financial Market Authority)

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 16. júla 2010 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií (CON/2010/57).

Štatistika

Zverejnenie programu práce ESCB v oblasti európskej štatistiky na rok 2010

Dňa 15. júla 2010 Rada guvernérov rozhodla o zverejnení programu práce ESCB v oblasti európskej štatistiky na rok 2010 na internetovej stránke ECB a na internetových stránkach národných centrálnych bánk, ktoré majú záujem tieto informácie zverejniť. V programe sú uvedené všetky nové zmeny v oblasti štatistiky plánované na rok 2010 ako aj prehľad všetkých pravidelných štatistických úloh ESCB.

Medzinárodná a európska spolupráca

Vydanie deviatej výročnej správy o medzinárodnom postavení eura

Dňa 5. júla 2010 Rada guvernérov schválila zverejnenie deviatej výročnej správy o medzinárodnom postavení eura „Review of the international role of the euro“ na internetovej stránke ECB s dátumom zverejnenia 14. júla 2010. Správa hodnotí postavenie eura na svetových trhoch a v krajinách mimo eurozóny počas roka 2009. Cieľom správy je tiež zvýšiť povedomie čitateľov o súčasnom stave internacionalizácie eura a vyzdvihnúť hlavné zmeny a trendy vývoja v tejto oblasti.

Riadenie organizácie

Odporúčanie ECB o externom audítorovi Národnej banky Slovenska

Dňa 1. júla 2010 Rada guvernérov prijala odporúčanie Rade EÚ o externom audítorovi Národnej banky Slovenska (ECB/2010/6). Odporúčanie bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Účasť Eesti Pank na zasadaniach Rady guvernérov pred 1. januárom 2011

V súlade s doterajšou praxou Rada guvernérov pozvala guvernéra Eesti Pank zúčastňovať sa na jej zasadaniach v pozícii pozorovateľa. Zároveň sa rozhodla udeliť odborníkom Eesti Pank štatút pozorovateľov vo všetkých výboroch Eurosystému/ESCB a ich podskupinách vždy, keď zasadajú v zložení Eurosystému. Rozhodnutie vstúpilo do platnosti po rozhodnutí Rady EÚ z 13. júla 2010 o zrušení výnimky Estónska.

Výbory Eurosystému/ESCB, Konferencia pre ľudské zdroje (HRC) a Rozpočtový výbor (BUCOM)

Dňa 22. júla 2010 Rada guvernérov v rámci trojročného hodnotenia mandátov jednotlivých výborov predĺžila funkčné obdobia všetkých predsedov výborov o ďalšie tri roky.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá