Menu

Het Comité van presidenten van de centrale banken van de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap (1964-1993)

Het Comité van presidenten (“Comité” of “CoG” (Committee of Governors)) werd in 1964 opgericht om de samenwerking tussen de centrale banken van de lidstaten te bevorderen door raadplegingen te organiseren en informatie uit te wisselen over monetair beleid en relevante maatregelen, waarbij de nadruk lag op de krediet-, geld- en valutamarkten.

In het kader van de eerste fase van de Economische en Monetaire Unie werd de rol van het Comité in 1990 versterkt en de opdracht van het Comité werd uitgebreid met de ondersteuning van de coördinatie van het monetair en wisselkoersbeleid. Dit werd essentieel geacht voor het realiseren van prijsstabiliteit en de goede werking van het Europees Monetair Stelsel.

Het Comité kwam gewoonlijk bijeen in Bazel bij de Bank voor Internationale Betalingen (BIB), die logistieke en secretariële ondersteuning verleende. Diverse werkgroepen en taskforces hadden tot taak analytische deskundigheid te verlenen. Dit duurde tot 1990, toen de Economic Unit in het Secretariaat opging, en de subcomités voor monetair beleid, valutabeleid en bankentoezicht (respectievelijk het Monetary Policy Sub-Committee (MPSC), het Foreign Exchange Policy Sub-Committee (FXPSC) en het Banking Supervision Sub-Committee (BSSC)) werden opgericht als officiële substructuren.

In januari 1994 werd het Comité van presidenten vervangen door het Europees Monetair Instituut (EMI) en kort daarna verhuisde de officiële zetel naar Frankfurt am Main.

Het archiefmateriaal van het Comité is in papieren vorm en omvat 581 dozen. De documenten hebben betrekking op vergaderingen en bestaan uit werkdocumenten en verslagen van het Comité van presidenten, het Comité van plaatsvervangers en van subcomités en deskundigengroepen en gaan over monetair beleid, deviezen, wisselkoersen en kapitaalverkeer, bankentoezicht en andere onderwerpen binnen het taakgebied van centrale banken. Bovendien bevat het archief documenten over de betrekkingen met Europese en internationale instellingen en fora. De documenten stammen hoofdzakelijk uit de periode1964-1993 (met enkele documenten uit de jaren vijftig van de vorige eeuw) en zijn hoofdzakelijk in het Engels, Frans en Duits gesteld.

Doorzoek de catalogus om vrijgegeven documenten te vinden

CoG 1 Status and organisation

Het eerste deel betreft de oprichting en interne organisatie van het Comité van presidenten, alsmede de aangelegenheden met betrekking tot de personeelsbezetting, het financieel beheer, de communicatie en de communicatiesystemen.

1962,
1964-1994

CoG 1.1 Foundation

Dit onderdeel betreft documenten over het institutionele en organisatorische kader bij de oprichting van het Comité van presidenten en de wijze waarop het Secretariaat en de Economic Unit het Comité ondersteunden. Het omvat tevens een reglement van orde, werkprogramma's, documenten met betrekking tot voorzitterverkiezingen, het lidmaatschap van werkgroepen en subcomités, de personeelsbezetting en het wervingsbeleid.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1964-1994

CoG 1.2 Financial administration

Dit onderdeel betreft de uitgaven en kostendeling van het Comité van presidenten en het Europees Fonds voor monetaire samenwerking, alsmede het archiefmateriaal van het Comité inzake financiële aangelegenheden van 1990 tot en met 1994.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1964-1993
(vooral 1982-1993)

CoG 1.3 Communication and communication systems

Dit onderdeel betreft persberichten, de door gouverneurs/presidenten en hooggeplaatste functionarissen tussen 1985 en 1993 gehouden toespraken en de totstandkoming van het telecommunicatiesysteem in 1971.

Zoek in het Openbaar register van documenten

CoG 2 Meetings and professional opinions

Het tweede deel bevat documenten met betrekking tot de vergaderingen van het Comité van presidenten en het Comité van plaatsvervangers en ook de jaarverslagen van het Comité van presidenten en de Economic Unit.

1964-1993

CoG 2.1 Meetings of the Committee of Governors

Dit onderdeel betreft de agenda's, notulen en documenten met betrekking tot de vergaderingen van het Comité van presidenten, die plaatsvonden tussen 6 juli 1964 en 14 december 1993, en waarvoor toestemming voor openbaarmaking is verleend.

1973-1993

CoG 2.2 Meetings and reporting of the Committee of Alternates

Dit onderdeel betreft de documenten met betrekking tot vergaderingen van het Comité van plaatsvervangers, die werden gehouden tussen 1973 en 1993, werkprogramma's, plus een reeks verslagen en documenten in verband met de eerste en de tweede fase van de Economische en Monetaire Unie vanaf 1990.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1989-1994

CoG 2.3 Reporting of the Economic Unit

Dit onderdeel omvat de werkprogramma’s van de Economic Unit en een reeks rapporten, notities, memoranda en andere bijdragen op het gebied van monetair en begrotingsbeleid, internationaal concurrentievermogen en monetaire aggregaten.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1991-1993

CoG 2.4 Annual reports of the Committee of Governors

Dit onderdeel bevat het eerste jaarverslag (1990-1991) en het tweede jaarverslag (1992) en documenten over hiermee verband houdende voorbereidende werkzaamheden.

CoG 3 Coordination of monetary operations and policies

Het derde deel betreft de grondslagen van het monetair beleid, transacties en harmonisering vanaf het begin van de jaren zestig tot 1993 en activiteiten met betrekking tot de “monetaire slang” – de eerste poging om na de neergang van het Bretton Woods-stelsel (1972-1974) de wisselkoersbewegingen van de communautaire valuta's te beperken. Het bevat tevens informatie over transacties met betrekking tot het Europees Monetair Stelsel en de European Currency Unit (ECU) vanaf 1979 tot het eind van de termijn van het Comité in 1993. De hierin opgenomen documenten hebben strikt genomen geen betrekking op deskundigengroepen of -fora; een aanzienlijk deel van de documenten werd niet door het Comité opgesteld, maar bv. door de Europese Commissie.

1964-1993

CoG 3.1 European monetary integration since the 1960s

Dit onderdeel bevat documenten over de hoofdlijnen van de samenwerking en convergentie van het Europees monetair en economisch beleid, de eerste inspanningen om de Economische en Monetaire Unie tot stand te brengen en de besprekingen over de eerste fase daarvan. Tevens betreft het onderwerpen met betrekking tot de uitbreiding van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de samenwerking tussen centrale banken.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1968-1993
(vooral 1970-1993)

CoG 3.2 Interventions and exchange rates during the period of the “Currency Snake” and the European Monetary System

Dit onderdeel bevat documenten over de korte- en langetermijnondersteuning aan de EEG en over het kredietkader. Tevens bevat het documentatie over interventies in communautaire valuta’s als onderdeel van het Europees Monetair Stelsel.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1978-1993

CoG 3.3 European Monetary System development and maintenance

Dit onderdeel betreft documenten over de oprichting van het Europees Monetair Stelsel, zoals de overeenkomst ter vaststelling van de operationele procedure (1979), evenals voorstellen, besprekingen, verslagen, wetenschappelijke werkstukken en toespraken over de ontwikkeling van het stelsel. Tevens bevat het een reeks documenten over het gebruik van de ECU en over de werking van het wisselkoersmechanisme (ERM) en de crisis rond dat mechanisme.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1982-1994
(vooral 1989-1993)

CoG 3.4 Preparation of the European Monetary Institute and the European System of Central Banks

Dit onderdeel betreft documenten over de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de tweede en derde fase van de Economische en Monetaire Unie en de organisatorische regelingen voor de transitie van het Comité van presidenten naar het Europees Monetair Instituut (EMI). Het bevat tevens het voorontwerp van de Statuten van het EMI, van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank, en de benoeming van de eerste President van het EMI (Alexandre Lamfalussy).

Zoek in het Openbaar register van documenten

CoG 4 Foreign exchange/capital movement issues and expert groups

Het vierde deel bevat observaties, vergaderdocumenten, beleidsvoorstellen, werkmethoden en statistieken betreffende wisselkoersveranderingen en kapitaalverkeer. Tevens zijn hier documenten te vinden over de eerste pogingen – vooral georganiseerd door deskundigengroepen – een geharmoniseerde Europese benadering te ontwikkelen. Een aantal van deze groepen bleef lange tijd actief en stelde talrijke rapportages op.

1969-1994

CoG 4.1 Concertation and monitoring

Dit onderdeel betreft de vergaderdocumenten van de Concertatiegroep (1973-1993) en de Monitoringgroep (1987-1993). Tevens bevat het de grondslagen en tabellen met betrekking tot interventies, rentetarieven en wisselkoersen, en maandelijkse verslagen over de ontwikkelingen op de valutamarkten van de landen waarvan de centrale bank tussen 1974 en 1994 deelnam aan de concertatieprocedure.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1960-1963,
1965-1969,
1974-1976

CoG 4.2 Capital movement issues, meetings and reporting of expert groups on short-term capital movements

Dit onderdeel bevat verslagen en andere documenten op het gebied van kapitaalverkeer van het Committee of Experts on Short-term Capital Movements (1967–1969) en de Working Group on Short-term Capital Movements (1974–1976). Het bevat tevens een reeks documenten inzake specifieke onderwerpen met betrekking tot kapitaalverkeer.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1970-1990

CoG 4.3 Meetings and reporting of the expert groups chaired by Messrs. Ansiaux, Théron, Barre, Heyvaert and Dalgaard

Dit onderdeel betreft vergaderdocumenten en het eindverslag van de deskundigengroep voorgezeten door Hubert Ansiaux, die verantwoordelijk was voor het beantwoorden van verschillende vragen van de Luxemburgse premier, Pierre Werner, inzake het versmallen van de bandbreedte waarbinnen de wisselkoersen van de communautaire valuta’s zich ten opzichte van elkaar konden bewegen en de creatie van een fonds ter regulering van valuta's (1970), en inzake andere onderwerpen. Tevens bevat dit onderdeel vergaderdocumenten en rapportages van de in 1970 opgezette deskundigengroep voorgezeten door Marcel Théron (1970-1974), Pierre Barre (1974), François Heyvaert (1974-1982) en Henning Dalgaard (1983-1990). De rapportages gaan over diverse technische problemen rond onderlinge afstemming, de vernauwing van de bandbreedte waarbinnen de communautaire valuta's zich ten opzichte van elkaar konden bewegen, de werking van het Bazelse akkoord, het multivaluta-interventiesysteem, de mobilisatie van goudreserves, de afwikkeling van intracommunautaire saldi, het intracommunautaire wisselkoersstelsel en de operationele procedures van het Europees Monetair Stelsel en de ECU.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1985-1993

CoG 4.4 Meetings and reporting of the Foreign Exchange Policy Sub-Committee (FXPSC)

Dit onderdeel betreft vergaderdocumenten (1990-1992) en documenten over de voorbereidende werkzaamheden voor periodieke en speciale rapportages. Tot de veertien periodieke rapportages behoort het jaaroverzicht van het Europees Monetair Stelsel waarin de diverse ontwikkelingen worden beschreven.

Zoek in het Openbaar register van documenten

CoG 5 Monetary policy and supply issues and expert groups

Het vijfde deel bevat vergaderdocumenten en rapportages van monetaire-deskundigengroepen sinds de jaren zeventig.

1970-1981

CoG 5.1 Meetings and reporting of the Working Group on Harmonisation of Monetary Policy Instruments

Dit onderdeel bevat vergaderdocumenten en verslagen van de werkgroep inzake harmonisering van monetairbeleidsinstrumenten (Working Group on Harmonisation of Monetary Policy Instruments (1970-1981)).

Zoek in het Openbaar register van documenten

1973-1993

CoG 5.2 Meetings and reporting of the Expert Group chaired by Messrs. Bastiaanse and Raymond

Dit onderdeel betreft vergaderdocumenten van de in 1973 opgerichte deskundigengroep voorgezeten door Adriaan Willem Bastiaanse (1973-1980) en Robert Raymond (1981-1990). De groep richtte zich op ontwikkelingen in de geldhoeveelheid in de lidstaten van de Gemeenschap tussen 1973 en 1974, evenals op de monetaire ontwikkelingen tussen 1974 en 1975, de monetaire situatie tussen 1975 en 1978, en het monetair beleid in de EEG-lidstaten tussen 1978 en 1990. De groep stelde ook speciale rapportages op, zoals het verslag betreffende de overheidsfinanciën en tekorten (1981-1990).

Zoek in het Openbaar register van documenten

1989-1993

CoG 5.3 Meetings and reporting of the Monetary Policy Sub-Committee (MPSC)

Dit onderdeel betreft vergaderdocumenten en documenten over de voorbereidende werkzaamheden voor periodieke en speciale rapportages. Tot de periodieke rapportages behoren het jaarverslag inzake de monetairbeleidsvoornemens en het jaaroverzicht van het monetair beleid in de Gemeenschap. Het bevat tevens het maandoverzicht van de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen in de EEG-lidstaten (ook bekend als het 'Small Green Book') van november 1987 tot en met december 1993.

Zoek in het Openbaar register van documenten

CoG 6 Banking supervisory issues and expert groups

Het zesde deel beslaat de eerste coördinatiefasen omtrent thema's op het gebied van bankentoezicht, besprekingen over nationale en internationale wetgeving en de activiteiten van het Subcomité bankentoezicht en zijn substructuren in het begin van de jaren negentig. Hiertoe behoren ook de activiteiten van het Bazels Comité voor het Bankentoezicht op deze gebieden.

1932
1964-1993

CoG 6.1 Supervisory aspects and initiatives

Dit onderdeel omvat documenten met betrekking tot de coördinatie van initiatieven op het gebied van bankentoezichtswetgeving en de uitwisseling van gegevens tussen centrale banken over buitenlandse kredieten en risico's. Hieronder vallen ook de werkzaamheden van de ad-hocgroep inzake Amerikaanse bankenwetgeving (Ad hoc Group on American Banking Legislation, 1974-1978).

Zoek in het Openbaar register van documenten

1978,
1986-1993

CoG 6.2 Meetings and reporting of the Banking Supervisory Sub-Committee (BSSC)

Dit onderdeel bevat vergaderdocumenten en documenten over de voorbereidende werkzaamheden voor rapportages. Tevens bevat het een reeks artikelen en documenten met betrekking tot het bankentoezicht in landen binnen en buiten de Gemeenschap, evenals documentatie over de omzetting van de tweede Coördinatierichtlijn voor het bankwezen in nationale wetgeving en over de samenwerking tussen met bankentoezicht belaste autoriteiten.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1974-1975,
1987-1994

CoG 6.3 Meetings and reporting of related expert groups on banking supervision

Dit onderdeel bevat vergaderdocumenten en rapporten van de substructuren van het Subcomité bankentoezicht, te weten de onderscheiden werkgroepen op het gebied van kredietregisters, financiële kwetsbaarheden en financiële conglomeraten (respectievelijk de Working Group on Credit Registers, de Working Group on Financial Fragility, en de Working Group on Financial Conglomerates). Tevens betreft dit onderdeel de betrekkingen met de Contactgroep van bankentoezichthouders (Contact Group of Bank Supervisory Authorities) vanaf de jaren zeventig.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1975-1994

CoG 6.4 Basel Committee on Banking Supervision Activities

Dit onderdeel bevat documenten betreffende vergaderingen en onderlinge contacten, en diverse onderwerpen op het gebied van bankentoezicht, zoals marktrisico's, de toereikendheid van bankkapitaal en de ontwikkeling van minimumnormen.

Zoek in het Openbaar register van documenten

CoG 7 Central Bank accounting issues and expert groups

Het zevende deel beslaat vergaderingen en activiteiten van de Werkgroep administratieve en verslaggingsvraagstukken en de daaronder vallende substructuren in het begin van de jaren negentig.

1991-1993

CoG 7.1 Meetings and reporting of the Working Group on Accounting Issues (WGAI)

Dit onderdeel bevat vergaderdocumenten en documenten over de voorbereidende werkzaamheden voor rapportages. Het bevat tevens enquêtes betreffende de door centrale banken toegepaste financiëleverslagleggingsmethoden.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1990-1991

CoG 7.2 Meetings and reporting of related expert groups on accounting

Dit onderdeel omvat vergaderdocumenten en verslagen van de Taskforce administratieve en verslaggevingsvraagstukken en van de ad-hocwerkgroep inzake batenverdeling (Ad hoc Working Group on Income Allocation).

Zoek in het Openbaar register van documenten

CoG 8 European currency technical and organisational issues and expert groups

Het achtste deel beslaat vergaderingen en activiteiten van de Werkgroep drukken en uitgifte van een Europees bankbiljet en de daaronder vallende substructuren in het begin van de jaren negentig.

1991-1993

CoG 8.1 Meetings and reporting of the Working Group on Printing and Issuing a European Banknote (BNWG)

Dit onderdeel bevat vergaderdocumenten, documenten over ten behoeve van rapportages uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden (1993), evenals documenten over de betrekkingen met de groep Directeuren van de Munten (Mint Directors Group) en de Europese blindenvereniging.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1992-1994

CoG 8.2 Meetings and reporting of related expert groups on a European currency

Dit onderdeel bevat vergader- en werkdocumenten, evenals verslagen van de substructuren van de Werkgroep drukken en uitgifte van een Europees bankbiljet, te weten de Design Task Force, de Issue Task Force, de Security Technology Task Force, de Survey Task Force, de Scenario Task Force en de Costing Task Force.

Zoek in het Openbaar register van documenten

CoG 9 Payment systems, security settlement issues and expert groups

Het negende deel beslaat analytische en coördinerende activiteiten met betrekking tot de betalingssystemen in de landen van de Gemeenschap, overwegend aan het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig, met de nadruk op de Werkgroep EU-betalingssystemen. Dit deel bevat tevens documenten die niet afkomstig zijn van het Comité van presidenten.

1990-1994

CoG  9.1 Meetings and reporting of the Ad hoc Working Group/Working Group on EC Payment Systems (WGPS)

Dit onderdeel bevat vergaderdocumenten en documenten over voorbereidende werkzaamheden voor periodieke en speciale rapportages. Tevens bevat het documenten met betrekking tot vergaderingen met vertegenwoordigers van commerciële banken.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1984-1985,
1989-1993

CoG 9.2 Initiatives and coordination of payment systems by the Ad hoc Working Group/Working Group on EC Payment Systems (WGPS)

Dit onderdeel bevat documenten inzake de coördinatie van initiatieven op het terrein van betalingssystemen – zoals ten aanzien van de technische infrastructuur en gegevensverwerking – en de harmonisatie van nationale en grensoverschrijdende betalingen. Tevens betreft het werkzaamheden aan een systeem voor de clearing en afwikkeling van ECU-saldi tussen financiële instellingen (Private ECU Clearing and Settlement System).

Zoek in het Openbaar register van documenten

1991-1994

CoG 9.3 Development of the Blue Book

Dit onderdeel heeft betrekking op documenten over de voorbereiding, vertaling en publicatie van het 'Blue Book' inzake betalingssystemen in de landen van de Gemeenschap.

1991-1994

CoG 9.4 Meetings and reporting of related expert groups on payment systems

Dit onderdeel betreft vergader- en werkdocumenten, evenals verslagen van de onder de Werkgroep EU-betalingssystemen vallende substructuren, te weten de Coordination Group, de Editorial Group, de Drafting Group, de ECU Task Force, de Task Force of Legal Experts on EC Payment System, de Task Force on Recommendation 3 en de Task Force on Prepaid Cards. Het bevat documenten over de betrekkingen met externe deskundigengroepen, zoals de Payment Systems Technical Development Group (inzake de technische ontwikkeling van betalingssystemen), het Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) (inzake betalings- en afwikkelingssystemen) en het Europees comité voor banknormen (European Committee for Banking Standards – ECBS), evenals bijdragen aan initiatieven van de Europese Commissie.

Zoek in het Openbaar register van documenten

CoG 10 Information technology, computer networks issues and expert groups

Het tiende deel beslaat voornamelijk IT-aangelegenheden in verband met de voorbereiding van het EMI (tweede fase van de Economische en Monetaire Unie). Cebamail, het systeem voor het overdragen van beschermde gegevens tussen centrale banken valt hier ook onder.

1989-1993

CoG 10.1 Meetings and reporting of the Expert Group chaired by Jean-Baptiste Bourguignon (Bourguignon Group) and its substructure

Dit onderdeel bevat documenten en rapportages van de Groep-Bourguignon, die werd opgericht om de overdracht van informatie anders dan in gesproken vorm tussen centrale banken in de EEG te onderzoeken. Tevens bevat het documenten van de onder deze groep vallende subgroep inzake encryptie, die was opgezet om encryptieproducten te onderzoeken.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1990-1993

CoG 10.2 Meetings and reporting of the Working Group on Information Systems (WGIS) and Cebamail issues

Dit onderdeel bevat vergader- en werkdocumenten en de rapportages van de Werkgroep Informatiesystemen en de daaronder vallende Subgroep Cebamail.

Zoek in het Openbaar register van documenten

CoG 11 Statistical issues and expert groups

Het elfde deel bestaat uit statistische reeksen en bijdragen aan harmoniseringsinitiatieven betreffende statistische onderwerpen en aan diverse door Eurostat geleide comités. Tevens bevat het documenten over vergaderingen en activiteiten van de Werkgroep statistiek in het begin van de jaren negentig.

1962-1993

CoG 11.1 Coordination of statistical issues since the 1960s

Dit onderdeel betreft documenten over initiatieven met betrekking tot de harmonisering van statistische benaderingen en over het statistische stelsel van de Gemeenschap. Tevens bevat het de reeks werkdocumenten (statistische gegevens over EEG-lidstaten (1973–1979)) en de maandelijkse statistische reeks (het 'Big Green Book' (1979–1993)).

Zoek in het Openbaar register van documenten

1992-1994

CoG 11.2 Meetings and reporting of the Working Group on Statistics (WGS)

Dit onderdeel betreft vergader- en werkdocumenten en rapportages.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1988-1993

CoG 11.3 Meetings and reporting of other related statistical expert groups and committees

Dit onderdeel betreft vergader- en werkdocumenten en rapportages van diverse door Eurostat opgezette comités en substructuren, zoals het Comité voor Monetaire, Financiële en Betalingsbalansstatistieken (CMFB), de Taskforce monetaire en bancaire statistieken (Money and Banking Statistics Task Force – MBSTF), en de taskforce inzake statistieken over kapitaalstromen en standen (betalingsbalans) (Balance of Payments Capital Flows and Stocks Statistics Task Force – CFSTF).

Zoek in het Openbaar register van documenten

CoG 12 European Commission

Het twaalfde deel betreft voornamelijk documenten van de Europese Commissie en haar substructuren. In veel gevallen waren noch het Comité van presidenten noch de centrale banken betrokken bij de transacties die tot de totstandkoming van deze documenten hebben geleid. Een groot aantal van deze documenten ontving het Secretariaat van het Comité van presidenten in Bazel uitsluitend ter informatie.

1964-1993

CoG 12.1 Opinions and initiatives on monetary and economic issues and European legislation

Dit onderdeel betreft een verzameling van voorontwerpen, voorstellen en definitieve versies van richtlijnen betreffende economische, bancaire en financiële onderwerpen; rapportages van de Europese Commissie, zoals het jaarverslag inzake de economische situatie in de Europese Gemeenschappen (1971-1982 en 1989); en rapportages in verband met de onderzoeksgroep “Problems of Inflation” (1975-1977). Tevens bevat het vergaderdocumenten van een groep nationale deskundigen op het gebied van prognoses (1991-1993) en het Raadgevend Comité voor het Bankwezen (1986-1993).

Zoek in het Openbaar register van documenten

CoG 13 Monetary Committee

Het dertiende deel bestaat voornamelijk uit documenten van het Monetair Comité in Brussel die het Secretariaat van het Comité van presidenten ter informatie heeft ontvangen. Vertegenwoordigers van de centrale bank waren betrokken bij de activiteiten van het Monetair Comité.

1969-1993

CoG 13.1 Meetings of the Monetary Committee and its substructures

Dit onderdeel bevat (onvolledige) vergaderdocumentatie van het Monetair Comité (1969-1993), het daaronder vallende Comité van plaatsvervangers (vooral 1981-1993) en de Ad-hocgroep inzake Italië (vooral 1973-1978).

Zoek in het Openbaar register van documenten

1959-1993

CoG 13.2 Professional opinions on monetary and financial issues

Dit onderdeel bevat verslagen over de activiteiten van het Monetair Comité (de reeks is onvolledig van 1959 tot en met 1988), de voorwaarden en voorstellen voor ondersteuning in de vorm van communautaire leningen (1981-1993) en adviezen en notities betreffende diverse monetairbeleidsonderwerpen, zoals kapitaalverkeer, begrotingsdiscipline en convergentie.

Zoek in het Openbaar register van documenten

CoG 14 Other European groups and fora

Het veertiende deel bevat documenten van permanente en tijdelijke Europese fora en organisaties met betrekking tot monetaire en financiële beleidsonderwerpen en samenwerking. De documenten in dit onderdeel met betrekking tot de ECOFIN-Raad en de Europese Raad zijn niet volledig. Wat het werken aan totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie betreft, zijn in het bijzonder de documenten van de Intergouvernementele Conferentie interessant.

1970-1993

CoG 14.1 Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN)

Dit onderdeel betreft vergaderdocumenten van de ECOFIN-Raad (van 1970 tot en met 1993) en rapportages en notities gericht aan de ECOFIN-Raad inzake samenwerking met derde landen wat betreft monetair beleid en rente- en wisselkoersbeleid.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1969-1994

CoG 14.2 European Council

Dit onderdeel bevat (onvolledige) vergaderdocumentatie en conclusies van het Voorzitterschap, evenals werkdocumenten over diverse beleidsonderwerpen, zoals budgettaire integratie, inflatie en vrij kapitaalverkeer. Tevens omvat het bijdragen aan het Ad hoc Committee on International Questions (1984-1985).

Zoek in het Openbaar register van documenten

1989-1993

CoG 14.3 Intergovernmental Conference (IGC) on economic and monetary union

Dit onderdeel bevat bijdragen van het Comité van presidenten aan de onderhandelingen over het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Zoek in het Openbaar register van documenten

CoG 15 Central banks and banking associations

Het vijftiende deel betreft hoofdzakelijk documentatie met betrekking tot nationale centrale banken en het financieel en monetair beleid voor landen binnen en buiten de EEG. Tevens bevat het documenten met betrekking tot de interne organisatie van supranationale instellingen en particuliere verenigingen, en hoe deze zich tot het Comité van presidenten verhouden.

1937,
1960-1995
(vooral 1990-1993)

CoG 15.1 National central bank (internal) issues

Dit onderdeel bevat allerlei documenten over verschillende onderwerpen met betrekking tot nationale centrale banken, zoals hun juridische status.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1969-1993
(vooral 1985-1993)

CoG 15.2 National monetary policy

Dit onderdeel bevat allerlei documenten over onderwerpen op het gebied van het monetair en economisch beleid van verschillende landen binnen en buiten de EEG. Het bevat tevens documenten met betrekking tot de leningen van de Europese Gemeenschap aan Griekenland en Italië.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1950-1993
(vooral 1972-1993)

CoG 15.3 National monetary policy

Dit onderdeel bevat documenten over de organisatie van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) en een reeks toespraken en bijdragen van de economisch adviseur van de BIB tussen 1976 en 1985, en van de algemeen directeur van de BIB (Alexandre Lamfalussy) tussen 1985 en 1993. Tevens bevat het documenten over vergaderingen en initiatieven van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en over de oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1966-1994
(vooral 1985-1993)

CoG 15.4 Private banking associations

Dit onderdeel betreft de betrekkingen met de ECU Banking Association (EBA), de International Economic Association (IEA), de European Economic Association (EEA) en de Europese Bankfederatie (EBF).

Zoek in het Openbaar register van documenten