Menu

Az Európai Gazdasági Közösség Tagállamai Központi Banki Elnökeinek Bizottsága (1964–93)

A Központi Banki Elnökök Bizottságát (CoG vagy bizottság) 1964-ben alapították azzal a céllal, hogy előmozdítsa a tagállami központi bankok közötti együttműködést. Ennek eszköze a monetáris politikáról és az ahhoz kapcsolódó intézkedésekről tartott egyeztetés és információcsere volt, különös figyelmet fordítva a hitel- és pénzpiacokra, valamint az értéktőzsdére.

1990-ben a gazdasági és monetáris unió első szakaszának részeként megerősítették a bizottság szerepét. Hatáskörét a monetáris és árfolyam-politikák összehangolásának előmozdításával bővítették, amit az árstabilitás elérése és az Európai Monetáris Rendszer helyes működésének biztosítása szempontjából alapvetőnek tekintettek.

A bizottság rendszerint Bázelben a Nemzetközi Fizetések Bankjában ülésezett, amely a logisztikai és titkársági hátteret biztosította. A szakmai elemzőmunka 1990-ig több munkacsoportban zajlott, amikor is a gazdasági osztály összeolvadt a titkársággal, és felállították hivatalos szervezeti alegységeit: a monetáris politikai albizottságot (MPSC), a devizapolitikai albizottságot (FXPSC) és a bankfelügyeleti albizottságot (BSSC).

1994 januárjában az Európai Monetáris Intézet (EMI) lépett a Központi Banki Elnökök Bizottsága helyébe, és rövidesen átkerült a hivatalos székhely Frankfurt am Mainba.

A bizottság 581 doboznyi, papíralapú iratai főként a Központi Banki Elnökök Bizottsága és az Alelnöki Bizottság, valamint a monetáris politikai, árfolyam- és tőkemozgási, bankfelügyeleti és egyéb, központi banki hatáskörbe tartozó ügyekkel foglalkozó albizottságok és szakértői csoportok üléseihez, munkaanyagaihoz és jelentéseihez kapcsolódnak. Mindezen felül az európai intézményekkel és fórumokkal ápolt kapcsolatokra vonatkozó dokumentumok is megtalálhatók köztük. A főként angol, francia és német nyelven írott dokumentumok elsősorban az 1964-tól 1993-ig terjedő időszakot fedik le (míg egyes példányok az 1950-es évekből származnak).

Keresés a katalógusban a közzétett dokumentumok között

CoG 1 Státusz és szervezet

Az első rész a Központi Banki Elnökök Bizottsága megalakulását és belső felépítését öleli föl. Idetartoznak még a személyzeti állománnyal, pénzügyi igazgatással, kommunikációval és tájékoztatási rendszerekkel kapcsolatos ügyek.

1962,
1964–1994

CoG 1.1 Alapítás, belső kérdések, felépítés

Az alrész témája a Központi Banki Elnökök Bizottsága kialakításához alkalmazott intézményi és szervezeti keretek, valamint a titkárságnak és a gazdasági osztálynak a bizottságot segítő munkája, továbbá az eljárási szabályzat, a munkaprogramok, az elnökválasztások, a munkacsoportok és albizottságok tagsága, a személyzeti és munkaerő-felvételi politika.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1964–1994

CoG 1.2 Pénzügyi igazgatás

Ebben az alrészben a Központi Banki Elnökök Bizottsága és az Európai Monetáris Együttműködési Alap kiadás- és költségmegosztásáról találhatók információk, valamint itt szerepel a Pénzügyi Ügyek Bizottsága 1990–1994 közötti nyilvántartása is.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1964–1993
(zömében
1982–1993)

CoG 1.3 Kommunikáció és tájékoztatási rendszerek

Ez az alrész a jegybankelnökök és tisztségviselők 1985–1993 közötti sajtóközleményeit és beszédeit, valamint a telekommunikációs rendszer 1971-es létrehozásáról szóló iratokat tartalmazza.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

CoG 2 Ülések és szakvélemények

A második rész a Központi Banki Elnökök Bizottsága és az Alelnöki Bizottság üléseinek dokumentációját, továbbá a CoG és a gazdasági osztály éves jelentéseit tartalmazza.

1964–1993

CoG 2.1 A Központi Banki Elnökök Bizottsága ülései

Ebben az alrészben a Központi Banki Elnökök Bizottsága 1964. július 6. és 1993. december 14. között tartott üléseihez kapcsolódó, közzétételi engedélyt kapott napirendek, jegyzőkönyvek és dokumentáció található.

1973–1993

CoG 2.2 Az Alelnöki Bizottság ülései és beszámolói

Ez az alrész az Alelnöki Bizottság 1973 és 1993 közötti üléseivel kapcsolatos dokumentumokat, munkaprogramokat és a gazdasági és monetáris unió 1990-től kezdődő első és második szakaszára vonatkozó beszámoló- és dokumentumgyűjteményt tartalmaz.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1989–1994

CoG 2.3 A gazdasági osztály jelentései

Ebben az alrészben a gazdasági osztály munkaprogramjai szerepelnek, valamint a monetáris és fiskális politikával, nemzetközi versenyképességgel és monetáris aggregátumokkal foglalkozó beszámolók, jegyzékek, memorandumok és egyéb közlemények gyűjteménye.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1991–1993

CoG 2.4 A Központi Banki Elnökök Bizottsága éves jelentései

Ez az alrész az első (1990–1991) és a második (1992) éves jelentést, valamint a kapcsolódó előkészítő munka anyagát tartalmazza.

CoG 3 A monetáris politikai műveletek és irányelvek összehangolása

A harmadik részbe tartoznak a monetáris politikai alapelvek, az 1960-as évek elejétől 1993-ig végzett műveletek és harmonizáció, valamint a „valutakígyó az alagútban” mechanizmushoz – a Bretton Woods-i rendszer hanyatlása után a közösségi devizák árfolyamkülönbségének szűkítésére tett első kísérlethez (1972–1974) – kötődő tevékenységek. Emellett itt találhatók az Európai Monetáris Rendszerhez és az európai valutaegységhez (ECU) kapcsolódó, 1979 és a bizottság megbízatásának 1993-as vége közötti tranzakciók. Az itt elhelyezett dokumentumok nem kapcsolódnak szigorúan bizonyos szakértői csoportokhoz vagy fórumokhoz, így a bizottságon kívüli szervek, például az Európai Bizottság alkotta dokumentumok is jelentős számban itt szerepelnek.

1964–1993

CoG 3.1 Európai monetáris integráció az 1960-as évektől

Ez az alrész az európai monetáris és gazdaságpolitikai együttműködés és konvergencia körvonalazódásával, a gazdasági és monetáris unióra irányuló erőfeszítésekkel és az első szakaszról folytatott megbeszélésekkel kapcsolatos dokumentációt foglalja magában. Emellett az Európai Gazdasági Közösség (EGK) bővítésével és a központi bankok közötti együttműködéssel kapcsolatos kérdésekre is kiterjed.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1968–1993
(zömében
1970–1993)

CoG 3.2 Intervenciók és árfolyamok a „valutakígyó” és az Európai Monetáris Rendszer idején

Ebben az alrészben a Közösségnek nyújtott rövid- és középtávú támogatásra és a hitelnyújtás keretrendszerére vonatkozó dokumentumok találhatók. Itt szerepel még a közösségi devizákban az Európai Monetáris Rendszer részeként végrehajtott intervenciókról készült dokumentáció.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1978–1993

CoG 3.3 Az Európai Monetáris Rendszer fejlődése és fenntartása

Ez az alrész az Európai Monetáris Rendszer létrehozásával kapcsolatos dokumentumokat foglalja magában: többek között az eljárási szabályok meghatározásáról szóló megállapodást (1979), valamint a továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatokat, vitákat, jelentéseket, tudományos dolgozatokat és beszédeket. Emellett része az ECU használatáról és az árfolyam-mechanizmus működéséről és válságáról szóló dokumentumgyűjtemény is.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1982–1994
(zömében
1989–1993)

CoG 3.4 Az Európai Monetáris Intézet és a Központi Bankok Európai Rendszere előkészítése

Az alrész tárgya a gazdasági és monetáris unió második és harmadik szakaszának előkészítő munkája, továbbá a Központi Banki Elnökök Bizottsága és az Európai Monetáris Intézet (EMI) közötti átmenet érdekében tett szervezeti intézkedések. Itt találhatók még az EMI alapokmányának, a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának előzetes tervezete, valamint az EMI első elnökének, Lámfalussy Sándornak a kinevezéséről szóló okirat.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

CoG 4 Árfolyam- és tőkemozgási kérdések, szakértői csoportok

A negyedik részben az árfolyam- és tőkemozgásra vonatkozó észrevételek, ülési iratok, szakpolitikai javaslatok, módszerek és statisztikák szerepelnek. Itt vannak dokumentálva az összehangolt európai szemlélet kidolgozására – főként szakértői csoportok szervezésében – tett első kísérletek is. Az említett csoportok egy része több éven át tevékenykedett, amelynek folyamán számos jelentést készített.

1969–1994

CoG 4.1 Egyeztetés és monitorozás

Ebbe az alrészbe tartozik az egyeztető csoport (1973–1993) és a monitoring csoport (1987–1993) üléseinek iratanyaga, valamint az intervenciókkal, kamatokkal, árfolyamokkal kapcsolatos alapelveket, táblázatokat és azon országok devizapiacainak alakulásáról szóló havi jelentések, amelyek központi bankjai részt vettek az 1974 és 1994 közötti egyeztetési eljárásban.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1960–1963,
1965–1969,
1974–1976

CoG 4.2 Tőkemozgási kérdések, a rövid távú tőkemozgásokkal foglalkozó szakértői csoportok ülései és beszámolói

Ebben az alrészben a rövid távú tőkemozgások szakértőinek bizottsága (1967–1969) és a rövid távú tőkemozgásokkal foglalkozó munkacsoport (1974–1976) beszámolói és üléseik dokumentációja mellett a tőkemozgásokkal kapcsolatos kérdésekről szóló dokumentumgyűjtemény található.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1970–1990

CoG 4.3 Az Ansiaux, Théron, Barre, Heyvaert és Dalgaard vezette szakértői csoportok ülései és beszámolói

Ebben az alrészben az Hubert Ansiaux elnökletével működő azon szakértői csoport végleges jelentése és üléseinek iratanyaga található, amely a közösségi devizák közötti ingadozási sáv szűkítéséről, az árfolyam-szabályozásra szolgáló alap létrehozásáról (1970) és egyéb témákról Pierre Werner luxemburgi miniszterelnök által felvetett számos kérdésre kereste a választ. Itt találhatók még az 1970-ben felállított, Marcel Théron (1970–1974), Pierre Barre (1974), François Heyvaert (1974–1982) és Henning Dalgaard (1983–1990) elnökletével működő szakértői csoport üléseinek dokumentumai és beszámolói. Az utóbbiak fő tárgya: az egyeztetéssel járó különféle műszaki problémák, a közösségi devizák közötti ingadozási sáv szűkítése, a bázeli megállapodás működése, a többdevizás intervenciós rendszer, az aranytartalékok mozgósítása, a közösségen belüli követelések/kötelezettségek elszámolása, a közösségen belüli árfolyamrendszer, valamint az ECU és az Európai Monetáris Rendszer eljárási szabályai.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1985–1993

CoG 4.4 A devizapolitikai albizottság (FXPSC) ülései és beszámolói

Ez az alrész ülésezési dokumentációt (1990–1992) és a rendszeres és különjelentésekhez összeállított előkészítő munkaanyagot tartalmaz. A 14 rendszeres jelentés között az Európai Monetáris Rendszer éves helyzetértékelése is megtalálható.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

CoG 5 Monetáris politikai, pénzkínálati kérdések és szakértői csoportok

Az ötödik részben a monetáris szakértői csoportok 1970-es évektől készített beszámolói és üléseinek aktái szerepelnek.

1970–1981

CoG 5.1 A monetáris politikai eszközök összehangolásával foglalkozó munkacsoport ülései és beszámolói

Ez az alrész a monetáris politikai eszközök összehangolásával foglalkozó munkacsoport (1970–1981) üléseinek iratanyagát és beszámolóit tartalmazza.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1973–1993

CoG 5.2 A Bastiaanse és Raymond vezette szakértői csoportok ülései és beszámolói

Ebben az alrészben az 1973-ban megalakított, Adriaan Willem Bastiaanse (1973–1980), majd Robert Raymond (1981–1990) elnökletével működő szakértői csoport üléseinek dokumentumai szerepelnek. A csoport elsősorban a következő folyamatokat kísérte figyelemmel, amelyekről rendszeres jelentést készített: a pénzmennyiség alakulása a Közösség országaiban 1973 és 1974 között, monetáris folyamatok 1974 és 1975 között, az 1975 és 1978 közötti monetáris helyzet, valamint az EGK tagállamaiban folytatott monetáris politika 1978 és 1990 között. Emellett különjelentéseket is készített, többek között az államháztartásról és a deficitről (1981–1990).

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1989–1993

CoG 5.3 A monetáris politikai albizottság (MPSC) ülései és beszámolói

Ez az alrész ülésezési dokumentációt, illetve a rendszeres és különjelentésekhez összeállított előkészítő munkaanyagot tartalmaz. A rendszeres jelentések között a monetáris politikai szándékokról szóló éves jelentés és a közösségi monetáris politikák éves áttekintése is szerepel. Itt található még az EGK-országok főbb makrogazdasági folyamatainak 1987 novemberétől 1993 decemberéig havi rendszerességgel megjelent áttekintése (más néven a kis zöld könyv).

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

CoG 6 Bankfelügyeleti kérdések és szakértői csoportok

A hatodik rész a bankfelügyeleti kérdések összehangolásának kezdeteit, a nemzeti és nemzetközi jogalkotással kapcsolatos vitát, valamint a bankfelügyeleti albizottság és alcsoportjai 1990-es évek eleji tevékenységét öleli fel. Itt szerepelnek a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság idevágó tevékenységei is.

1932,
1964–1993

CoG 6.1 Felügyeleti aspektusok és kezdeményezések

Ebben az alrészben található a bankfelügyeleti jogalkotási kezdeményezések koordinációjával és a központi bankok közötti, külföldi hitel- és kockázati adatok cseréjével kapcsolatos dokumentáció. Az amerikai banki jogszabályokat vizsgáló eseti csoport (1974–1978) munkájával kapcsolatos anyagok is itt szerepelnek.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1978,
1986–1993

CoG 6.2 A bankfelügyeleti albizottság (BSSC) ülései és beszámolói

Ez az alrész ülésezési dokumentációt és a jelentésekhez összeállított előkészítő munkaanyagot tartalmaz. Itt található még a Közösséghez tartozó és a Közösségen kívüli országok bankfelügyeleti gyakorlatához kapcsolódó dokumentum- és cikkgyűjtemény, valamint a második banki koordinációs irányelv nemzeti jogszabályokba való átültetéséről és a bankfelügyeletek közötti együttműködésről szóló dokumentumok.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1974–1975,
1987–1994

CoG 6.3 A bankfelügyeleti szakértői csoportok ülései és beszámolói

Ez az alrész a bankfelügyeleti albizottság alá tartozó – a hitelnyilvántartókkal, a pénzügyi sérülékenységgel és a pénzügyi konglomerátumokkal foglalkozó – munkacsoportok beszámolóit és ülésanyagait tartalmazza. Itt szerepelnek a bankfelügyeletek kapcsolattartó csoportjával az 1970-es évektől ápolt kapcsolatokra vonatkozó iratok is.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1975–1994

CoG 6.4 A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság tevékenysége

Ez az alrész különféle bankfelügyeleti kérdésekről – piaci kockázatokról, banki tőkemegfelelésről és minimumkövetelmények kidolgozásáról –, ülésekről és kapcsolattartásról szóló dokumentumokat tartalmaz.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

CoG 7 Központi banki számviteli kérdések és szakértői csoportok

A hetedik rész témája a számviteli kérdésekkel foglalkozó munkacsoportnak és alstruktúráinak a tevékenysége és ülései az 1990-es évek elején.

1991–1993

CoG 7.1 A számviteli kérdésekkel foglalkozó munkacsoport (WGAI) ülései és beszámolói

Ez az alrész ülésezési dokumentációt, illetve a jelentésekhez összeállított előkészítő munkaanyagot tartalmaz. Itt szerepelnek még a központi bankok által alkalmazott számviteli módszertanokról készült felmérések is.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1990–1991

Jegybankelnöki Bizottság 7.2 A számviteli szakértői csoportok ülései és beszámolói

Ebben az alrészben a számviteli ügyekkel foglalkozó munkacsoport és a jövedelemfelosztási eseti munkacsoport beszámolói és ülésanyagok találhatók.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

CoG 8 Az európai valutával kapcsolatos technikai és szervezeti kérdések és szakértői csoportok

A nyolcadik rész az európai bankjegynyomtatási és -kibocsátási munkacsoportnak és alstruktúráinak az 1990-es évek elején folytatott tevékenységével és üléseivel foglalkozik.

1991–1993

CoG 8.1 Az európai bankjegynyomtatási és -kibocsátási munkacsoport (BNWG) ülései és beszámolói

Ez az alrész ülésezési dokumentációt és a jelentésekhez összeállított előkészítő munkaanyagot tartalmaz (1993), valamint a Pénzverde-igazgatók Csoportjával és a Vakok Európai Szövetségével való kapcsolatokra vonatkozó dokumentumokat.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1992–1994

CoG 8.2 Az európai valutához kapcsolódó szakértői csoportok ülései és beszámolói

Ebben az alrészben az európai bankjegynyomtatási és -kibocsátási munkacsoport alstruktúrái – a tervezési, a kibocsátási, a biztonságtechnikai, a felmérési, a forgatókönyv-kidolgozási és a költségelemzési munkacsoport – üléseinek anyaga és az általuk készített munkadokumentumok, beszámolók találhatók.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

CoG 9 Fizetési rendszerek, értékpapír-elszámolási kérdések és szakértői csoportok

A kilencedik alrész a közösségi tagállamok fizetési rendszereivel kapcsolatos, elsősorban az 1980-as évek végén, 1990-es évek elején végzett elemzési és koordinációs tevékenységet öleli fel, főként az Európai Közösség fizetési rendszereivel foglalkozó munkacsoportra összpontosítva. Olyan dokumentumok is találhatók itt, amelyeket nem a bizottság készített.

1990–1994

CoG 9.1 A közösségi fizetési rendszerekkel foglalkozó munkacsoport / eseti munkacsoport (WGPS) ülései és beszámolói

Ez az alrész ülésezési dokumentációt, illetve a jelentésekhez összeállított előkészítő munkaanyagot tartalmaz. A magánbankok képviselőivel folytatott megbeszélésekhez kapcsolódó dokumentáció is szerepel benne.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1984–1985,
1989–1993

CoG 9.2 A közösségi fizetési rendszerekkel foglalkozó munkacsoport / eseti munkacsoport (WGPS) kezdeményezései és a fizetési rendszerekre vonatkozó koordinációja

Ebben az alrészben található a fizetési rendszerekre vonatkozó kezdeményezések – például a műszaki infrastruktúra és az adatfeldolgozás, valamint a nemzeti és országhatáron átnyúló fizetés összehangolásáról szóló iratanyag. A magánszektorbeli ECU elszámolási és kiegyenlítési rendszeréről készült munkák is itt szerepelnek.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1991–1994

CoG 9.3 A kék könyv kidolgozása

Ez az alrész a Közösség tagállamaiban alkalmazott fizetési rendszerekről szóló kék könyv előkészítését, fordítását és közzétételét foglalja magában.

1991–1994

CoG 9.4 A fizetési rendszerekkel foglalkozó szakértői csoportok ülései és beszámolói

Ebben az alrészben az Európai Közösség fizetési rendszereivel foglalkozó munkacsoport alstruktúrái – a koordinációs csoport, a szerkesztői csoport, a tervezetkészítő csoport, az ECU munkacsoport, a közösségi fizetési rendszerekkel foglalkozó jogi szakértői munkacsoport, a 3. ajánlással foglalkozó munkacsoport és az előre fizetett kártyákat vizsgáló munkacsoport – üléseinek anyaga és az általuk készített munkadokumentumok, beszámolók találhatók. Itt szerepelnek a külső szakértői csoportokkal – többek között a fizetési rendszerek műszaki fejlesztési csoportjával, a fizetési és elszámolási rendszerek bizottságával (CPSS) és az európai banki szabványügyi bizottsággal (ECBS) – fenntartott kapcsolatokról, valamint az Európai Bizottság kezdeményezéseiben való részvételről szóló dokumentumok is.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

CoG 10 Informatikai, számítógép-hálózati kérdések és szakértői csoportok

A tizedik részben főként az EMI előkészítéséhez (a gazdasági és monetáris unió második szakaszához) tartozó, informatikai tárgyú anyagok szerepelnek. A védett adatok központi bankok közötti átvitelére szolgáló cebamail rendszer is itt kapott helyet.

1989–1993

CoG 10.1 A Jean-Baptiste Bourguignon vezette szakértői csoport (Bourguignon-csoport) és alegységei ülései és beszámolói

Ez az alrész az EGK központi bankjai közötti, nem hangalapú információtovábbítás vizsgálatára alakított Bourguignon-csoport készítette dokumentumokat és jelentéseket tartalmaz. Itt találhatók a titkosítási termékek kutatására létrehozott titkosítási alcsoport dokumentumai is.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1990–1993

CoG 10.2 Az informatikai rendszerekkel foglalkozó munkacsoport (WGIS) ülései, beszámolói és a cebamail kérdésköre

Ez az alrész az informatikai rendszerekkel foglalkozó munkacsoport és a cebamail rendszerrel foglalkozó alcsoportja beszámolóit, ülésezési és munkadokumentumait tartalmazza.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

CoG 11 Statisztikai kérdések és szakértői csoportok

A tizenegyedik rész statisztikai adatsorokat tartalmaz, valamint a statisztikai kérdésekre vonatkozó harmonizációs kezdeményezésekben és az Eurostat vezette különböző bizottságokban való közreműködés dokumentációját. A fentiek mellett a statisztikai munkacsoportnak az 1990-es évek elején folytatott tevékenységével és üléseivel foglalkozik.

1962–1993

CoG 11.1 Statisztikai koordináció az 1960-as évektől

Ebben az alrészben a statisztikai módszerek összehangolásával kapcsolatos kezdeményezéseknek és a Közösség statisztikai rendszerének iratanyaga található. Tartalmaz továbbá egy sor munkaanyagot (az EGK-tagállamokkal kapcsolatos, 1973–1979 közötti statisztikai adatokat) és a havi statisztikai sorozatot (nagy zöld könyv, 1979–1993).

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1992–1994

CoG 11.2 A statisztikai munkacsoport (WGS) ülései és beszámolói

Az alrészben az ülésekkel kapcsolatos és munkadokumentumok, beszámolók találhatók.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1988–1993

CoG 11.3 Egyéb kapcsolódó statisztikai szakértői csoportok és bizottságok ülései és beszámolói

Ebben az alrészben az Eurostat által felállított különféle albizottságok és egyéb tömörülések – többek között a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák bizottsága (CMFB), a pénzügyi és banki statisztikai munkacsoport (MBSTF) és a fizetésimérleg-, tőkemozgás- és állománystatisztikai munkacsoport (CFSTF) – üléseinek anyaga és az általuk készített munkadokumentumok, beszámolók találhatók.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

CoG 12 Európai Bizottság

A tizenkettedik rész főként az Európai Bizottság és az alá tartozó szervezeti egységek készítette dokumentumokat tartalmaz. Sok esetben sem a Központi Banki Elnökök Bizottsága, sem a központi bankok nem vettek részt az itt szereplő dokumentumok elkészítéséhez vezető tranzakciókban. Nagy részüket csupán tájékoztatási célból juttatták el Bázelbe a bizottság titkárságához.

1964–1993

CoG 12.1 Európai jogalkotási, monetáris és gazdasági tárgyú vélemények, kezdeményezések

Az alrész tartalma: gazdasági, banki és pénzügyi tárgyú irányelvek tervezetéből, a kapcsolódó javaslatokból és végső változatukból álló gyűjtemény; az Európai Bizottság készítette jelentések, például az Európai Közösségek gazdasági helyzetéről szóló éves jelentés (1971– 1982 és 1989); valamint az inflációs problémákat tanulmányozó kutatócsoporthoz köthető beszámolók (1975–1977). Az országos előrejelzési szakértők egy csoportja (1991–1993) és a bankügyi tanácsadó bizottság (1986–1993) üléseinek dokumentációja is itt található.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

CoG 13 Monetáris Bizottság

A tizenharmadik rész főként a brüsszeli Monetáris Bizottság által készített dokumentumokat foglalja magában, amelyeket tájékoztatási célból juttattak el Bázelbe a CoG titkárságához. A Monetáris Bizottság tevékenységében központi bankok képviselői is részt vettek.

1969–1993

CoG 13.1 A Monetáris Bizottság és alegységei ülései

Ebben az alrészben a Monetáris Bizottság (1969–1993), a póttagjaiból álló bizottság (zömében 1981–1993) és az Olaszországgal foglalkozó eseti csoport (zömében 1973–1978) üléseinek (nem teljes) iratanyaga található.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1959–1993

CoG 13.2 Monetáris és pénzügyi kérdésekről alkotott szakvélemények

Ez az alrész a Monetáris Bizottság tevékenységéről szóló beszámolókat tartalmaz (a sorozat 1959-től 1988-ig hiányos), a közösségi kölcsönnyújtásra tett javaslatokat és a támogatás feltételeit (1981–1993), valamint különböző monetáris politikai kérdésekről (tőkemozgásokról, költségvetési fegyelemről, konvergenciáról) szóló véleményeket és jegyzékeket.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

CoG 14 Egyéb európai csoportok és fórumok

A tizennegyedik rész állandó és ideiglenes európai fórumok és szervezetek által kidolgozott, monetáris és pénzügyi politikával és együttműködéssel kapcsolatos dokumentumokat foglal magában. Az Ecofin Tanáccsal és az Európai Tanáccsal kapcsolatos részben található dokumentumok hiányosak. Különös érdeklődésre tarthatnak számot a gazdasági és monetáris unióért folyó munkáról szóló dokumentumok közül a kormányközi konferencia által készített anyagok.

1970–1993

CoG 14.1 Gazdasági és Pénzügyi Tanács (Ecofin Tanács)

Ez az alrész az Ecofin Tanács (1970 és 1993 közötti) üléseinek iratanyagát tartalmazza, valamint az Ecofin Tanácsnak készített, a Közösségen kívüli országokkal folytatott monetáris, kamat- és árfolyam-politikai együttműködésről szóló jelentéseket, feljegyzéseket.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1969–1994

CoG 14.2 Európai Tanács

Ez az alrész az elnökség (hiányos) ülésdokumentációját és következtetéseit tartalmazza, valamint különféle szakpolitikai kérdésekről – fiskális integrációról, inflációról, a tőke szabad mozgásáról – szóló munkadokumentumokat. A nemzetközi kérdéseket vizsgáló eseti csoport (1984–1985) munkájához kapcsolódó hozzászólások anyaga is itt található.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1989–1993

CoG 14.3 Kormányközi konferencia a gazdasági és monetáris unióról

Ez az alrész a Központi Banki Elnökök Bizottsága tárgyalásainak az Európai Unióról szóló szerződéshez való hozzászólásait dokumentálja.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

CoG 15 Központi bankok és bankszövetségek

A tizenötödik rész főként nemzeti központi bankokhoz, továbbá az EGK tagállamainak és az EGK-n kívüli országoknak a pénzügyi és monetáris politikájához kapcsolódó gyűjteményeket foglal magában. Szupranacionális intézmények és magánszektorbeli szövetségek belső felépítésére és a CoG-hez fűződő kapcsolatukra vonatkozó dokumentumok szintén szerepelnek benne.

1937,
1960–1995
(zömében
1990–1993)

CoG 15.1 Nemzeti központi banki (belső) ügyek

Ebben az alrészben a nemzeti központi bankokkal kapcsolatos különféle kérdésekről, például a jogállásukról szóló dokumentumgyűjtemények találhatók.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1969–1993
(zömében
1985–1993)

CoG 15.2 Nemzeti monetáris politika

Ez az alrész több EGK-n kívüli és EGK-országot érintő, monetáris és gazdaságpolitikai kérdésről szóló iratgyűjteményt tartalmaz. Ezeken kívül még az Európai Közösség Görögországnak és Olaszországnak nyújtott kölcsöneivel kapcsolatos dokumentumok is megtalálhatók benne.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1950–1993
(zömében
1972–1993)

CoG 15.3 Nemzetek feletti monetáris szervezetek

Ebben az alrészben a Nemzetközi Fizetések Bankja felépítésére vonatkozó dokumentumok, valamint a bank 1976–1985 közötti gazdasági tanácsadója és 1985–1993 közötti vezérigazgatója – Lámfalussy Sándor – beszédei és írásai találhatók meg. Itt szerepelnek még a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kezdeményezéseivel és üléseivel, valamint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) megalapításával kapcsolatos iratok.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban

1966–1994
(zömében
1985–1993)

CoG 15.4 Privátbanki szervezetek

Ez az alrész az ECU-Bankszövetséggel (EBA), a Nemzetközi Közgazdasági Társasággal (IEA), az Európai Közgazdasági Társasággal (EEA) és az Európai Bankszövetséggel (EBF) kapcsolatos anyagokat tartalmazza.

Keresés a Nyilvános dokumentumtárban