Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

PERSCONFERENTIE

Mario Draghi, President van de ECB,
Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB,
Frankfurt am Main, 14 december 2017

INLEIDENDE VERKLARING

Dames en heren, de Vice-President en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. We zullen nu verslag doen van de vergadering van de Raad van Bestuur van vandaag, die tevens werd bijgewoond door de Voorzitter van de Eurogroep, de heer Dijsselbloem, en de Vice-Voorzitter van de Commissie, de heer Dombrovskis.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses hebben wij besloten de basisrentetarieven van de ECB onveranderd te laten. Wij blijven verwachten dat deze voor langere tijd, en ruim voorbij de periode van onze netto activa-aankopen, op hun huidige niveau zullen blijven.

Wat de buitengewone monetairbeleidsmaatregelen betreft, bevestigen wij dat het de bedoeling is dat de netto activa-aankopen op grond van het programma voor de aankoop van activa (‘asset purchase programme’ – APP) vanaf januari 2018 doorlopen, voor een maandelijks bedrag van €30 miljard, tot eind september 2018, of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie in overeenstemming met zijn inflatiedoelstelling. Indien de vooruitzichten minder gunstig worden, of indien de financiële omstandigheden inconsistent worden met verdere vooruitgang naar een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie, dan staan wij klaar het APP wat betreft omvang en/of duur uit te breiden. Het Eurosysteem zal de hoofdsommen van vervallen waardepapieren die in het kader van het APP zijn aangekocht voor langere tijd na afloop van zijn netto activa-aankopen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is, herinvesteren. Dit zal bijdragen aan zowel gunstige liquiditeitsvoorwaarden als aan een passende monetairbeleidskoers.

Onze monetairbeleidsbeslissingen hebben de zeer gunstige financieringscondities die nog steeds nodig zijn voor een aanhoudende terugkeer van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2%, in stand te houden. De binnenkomende informatie, waaronder onze nieuwe door medewerkers opgestelde projecties, wijst op een sterk tempo van economische expansie en een aanzienlijke verbetering van de groeivooruitzichten. De krachtige conjuncturele dynamiek en de aanzienlijke vermindering van de economische onderbenutting vormen aanleiding tot een groter vertrouwen dat de inflatie naar onze inflatiedoelstelling zal convergeren. Tegelijkertijd blijft de binnenlandse prijsdruk over het geheel genomen gematigd en moet deze nog steeds overtuigende tekenen laten zien van een aanhoudende opwaartse trend. Een ruime mate van monetaire stimulans blijft daarom nodig om de onderliggende inflatiedruk te doen blijven toenemen en de ontwikkelingen in de totale inflatie op de middellange termijn te ondersteunen. Deze aanhoudende monetaire ondersteuning wordt verschaft door de aanvullende netto activa-aankopen waartoe wij besloten tijdens onze monetairbeleidsvergadering in oktober, door de aanzienlijke omvang van de aangekochte activa en de komende herinvesteringen, alsook door onze indicaties omtrent het toekomstige rentebeleid.

Laat ik nu gedetailleerder ingaan op onze beoordeling, te beginnen met de economische analyse. De economische expansie in het eurogebied zette in het derde kwartaal van 2017 voort, waarbij het reële bbp kwartaal-op-kwartaal met 0,6% steeg, ten opzichte van 0,7% in het tweede kwartaal. De meest recente gegevens en enquête-uitkomsten wijzen op een solide en breed gedragen groeidynamiek. Onze monetairbeleidsmaatregelen, die de afbouw van schuldposities hebben gefaciliteerd, blijven de binnenlandse vraag ondersteunen. De particuliere consumptie wordt geschraagd door een aanhoudend groeiende werkgelegenheid, die tevens profiteert van in het verleden doorgevoerde hervormingen op de arbeidsmarkt, en door een groeiend vermogen van huishoudens. De bedrijfsinvesteringen blijven versterken dankzij de zeer gunstige financieringscondities, toenemende winstgevendheid van bedrijven en aantrekkende vraag. De investeringen in woningen zijn de afgelopen kwartalen eveneens verder gestegen. Daarnaast wordt de uitvoer uit het eurogebied ondersteund door de breed gedragen mondiale expansie.

Deze beoordeling wordt grotendeels weerspiegeld in de in december 2017 door medewerkers van het Eurosysteem opgestelde macro-economische projecties voor het eurogebied. Volgens deze projecties stijgt het reële bbp op jaarbasis naar verwachting met 2,4% in 2017, met 2,3% in 2018, met 1,9% in 2019 en met 1,7% in 2020. Vergeleken met de door medewerkers van de ECB opgestelde macro-economische projecties van september 2017 zijn de vooruitzichten voor de reële bbp-groei aanzienlijk opwaarts bijgesteld.

De risico's rond de groeivooruitzichten voor het eurogebied blijven globaal genomen in evenwicht. Enerzijds zou de krachtige conjuncturele dynamiek, ondersteund door aanhoudende positieve ontwikkelingen in de indicatoren inzake het sentiment, kunnen leiden tot verdere positieve groeiverrassingen op de korte termijn. Anderzijds blijven neerwaartse risico’s voornamelijk verband houden met mondiale factoren en ontwikkelingen op de valutamarkten.

Volgens de flash raming van Eurostat beliep de HICP-inflatie op jaarbasis in het eurogebied in november 1,5%, tegen 1,4% in oktober. Tegelijkertijd zijn de maatstaven van de onderliggende inflatie recentelijk ietwat gematigd, deels ten gevolge van bijzondere factoren. Wat de nabije toekomst betreft zal, op basis van de huidige futuresprijzen voor olie, de totale inflatie op jaarbasis de komende maanden waarschijnlijk matigen, voornamelijk ten gevolge van basiseffecten bij de energieprijzen, alvorens weer te stijgen. De onderliggende inflatie zal naar verwachting op de middellange termijn geleidelijk stijgen, ondersteund door onze monetairbeleidsmaatregelen, de aanhoudende economische expansie, de daarmee samenhangende geleidelijke afname van de economische onderbenutting en stijgende lonen.

Deze beoordeling komt ook globaal genomen tot uiting in de in december 2017 door medewerkers van het Eurosysteem opgestelde macro-economische projecties voor het eurogebied, die een HICP-inflatie op jaarbasis voorzien van 1,5% in 2017, 1,4% in 2018, 1,5% in 2019 en 1,7% in 2020. Vergeleken met de door medewerkers van de ECB samengestelde macro-economische projecties van september 2017 zijn de vooruitzichten voor de totale HICP-inflatie opwaarts bijgesteld, voornamelijk ten gevolge van hogere olie- en voedselprijzen.

Wat de monetaire analyse betreft: het ruime monetaire aggregaat (M3) blijft in een stevig tempo groeien, waarbij het groeitempo op jaarbasis in oktober 2017 uitkwam op 5,0%, tegenover 5,2% in september, als gevolg van de invloed van de monetairbeleidsmaatregelen van de ECB en de lage kosten van het aanhouden van de meest liquide deposito's. Dienovereenkomstig bleef het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 de belangrijkste bijdrage leveren aan de groei van het ruime monetaire aggregaat, met een groei op jaarbasis van 9,4% in oktober, ten opzichte van 9,8 in september.

Het sinds het begin van 2014 waargenomen herstel van de groei van de kredietverlening aan de private sector zet door. Het groeitempo op jaarbasis van de leningen aan niet-financiële vennootschappen steeg in oktober 2017 naar 2,9%, ten opzichte van 2,4% in september, terwijl de twaalfmaandsgroei van de leningen aan huishoudens stabiel bleef, op 2,7%.

De doorwerking van de sinds juni 2014 genomen monetairbeleidsmaatregelen blijft aanzienlijke steun geven aan de leenvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens, de toegang tot financiering (in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen), en aan de kredietstromen in het gehele eurogebied.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan de signalen uit de monetaire analyse bevestigde de noodzaak van een ruime mate van monetaire accommodatie om te zorgen voor een aanhoudende terugkeer van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2%.

Om ten volle de vruchten van onze monetairbeleidsmaatregelen te kunnen plukken, moet ook op andere beleidsterreinen een vastbesloten bijdrage worden geleverd om het groeipotentieel op de langere termijn te versterken en kwetsbaarheden te verminderen. De tenuitvoerlegging van structurele hervormingen in alle landen van het eurogebied dient aanzienlijk te worden opgevoerd om de schokbestendigheid te vergroten, de structurele werkloosheid te verminderen en de productiviteit en het groeipotentieel van het eurogebied te stimuleren. Wat het begrotingsbeleid betreft, pleit de toenemend solide en breed gedragen expansie ervoor om weer begrotingsbuffers op te bouwen. Dit is met name belangrijk in landen waar de overheidsschuld hoog blijft. Het zou voor alle landen goed zijn als ze grotere inspanningen zouden leveren om een groeivriendelijker samenstelling van de overheidsfinanciën te bereiken. Het in de tijd en in de verschillende landen op volledige, transparante en consistente wijze tenuitvoerleggen van het Stabiliteits- en Groeipact en van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden blijft van cruciaal belang om de schokbestendigheid van de economie van het eurogebied te versterken. Het versterken van de Economische en Monetaire Unie blijft een prioriteit. De Raad van Bestuur verwelkomt de lopende besprekingen over het voltooien van de bankenunie en de kapitaalmarktenunie en over het verder versterken van de institutionele architectuur van onze Economische en Monetaire Unie.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media