European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

14. júla 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 609 298 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 497 684 −1 449
  2.1 Pohľadávky voči MMF 229 042 −44
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 268 641 −1 406
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 714 1 595
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 078 142
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 14 078 142
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 609 869 −654
  5.1 Hlavné refinančné operácie 11 833 −703
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 597 985 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 51 49
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 607 −8 306
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 050 477 2 677
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 860 563 418
  7.2 Ostatné cenné papiere 189 914 2 259
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 973 0
9 Ostatné aktíva 355 794 4 587
Aktíva spolu 7 205 494 −1 408
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 568 768 590
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 827 836 −8 854
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 156 445 −10 429
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 671 363 1 577
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 28 −2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 298 −1 970
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 338 868 20 428
  5.1 Verejná správa 250 649 19 784
  5.2 Ostatné záväzky 88 220 644
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 250 462 −8 350
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 610 147
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 968 −522
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 968 −522
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 413 0
10 Ostatné záväzky 272 070 −2 877
11 Účty precenenia 596 961 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 240 0
Pasíva spolu 7 205 494 −1 408
Annexes
18 July 2023