European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

3 maart 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 592.990 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 507.624 −162
  2.1 Vorderingen op het IMF 230.501 3
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 277.123 −166
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.067 −532
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.149 −207
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 12.149 −207
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.221.760 −432
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 821 −402
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.220.935 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4 −30
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 29.532 −6.652
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.115.988 −5.022
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.937.643 −5.213
  7.2 Overige effecten 178.345 192
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.539 0
9 Overige activa 314.147 4.418
Totaal activa 7.830.796 −8.589
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.553.980 217
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.310.499 25.157
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 170.723 −1.297
  2.2 Depositofaciliteit 4.138.480 26.467
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.296 −13
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 37.073 7.533
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 455.797 −40.337
  5.1 Overheid 361.567 −40.983
  5.2 Overige verplichtingen 94.230 646
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 280.696 1.882
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.320 −504
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.583 −555
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.583 −555
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 182.361 0
10 Overige passiva 284.602 −6.340
11 Herwaarderingsrekeningen 589.140 0
12 Kapitaal en reserves 120.747 4.358
Totaal passiva 7.830.796 −8.589
Annexes
7 March 2023