European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

3 marca 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 592.990 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 507.624 −162
  2.1 Należności od MFW 230.501 3
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 277.123 −166
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 15.067 −532
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.149 −207
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.149 −207
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.221.760 −432
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 821 −402
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.220.935 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 4 −30
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 29.532 −6.652
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.115.988 −5.022
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.937.643 −5.213
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 178.345 192
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.539 0
9 Pozostałe aktywa 314.147 4.418
Aktywa razem 7.830.796 −8.589
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.553.980 217
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.310.499 25.157
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 170.723 −1.297
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.138.480 26.467
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.296 −13
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.073 7.533
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 455.797 −40.337
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 361.567 −40.983
  5.2 Pozostałe zobowiązania 94.230 646
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 280.696 1.882
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 10.320 −504
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.583 −555
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.583 −555
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 182.361 0
10 Pozostałe pasywa 284.602 −6.340
11 Różnice z wyceny 589.140 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.747 4.358
Pasywa razem 7.830.796 −8.589
Annexes
7 March 2023