European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

4. júna 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 499 159 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 354 196 329
  2.1 Pohľadávky voči MMF 86 513 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 267 683 329
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 713 921
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 305 −905
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 305 −905
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 107 204 −176
  5.1 Hlavné refinančné operácie 197 −179
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 107 004 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 3 3
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 28 414 −965
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 327 042 24 181
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 140 463 23 974
  7.2 Ostatné cenné papiere 186 578 207
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 646 0
9 Ostatné aktíva 304 458 −877
Aktíva spolu 7 680 137 22 507
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 472 950 3 519
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 350 112 85 739
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 611 827 108 078
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 736 555 −22 343
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 731 5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 25 752 6 009
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 656 856 −60 918
  5.1 Verejná správa 565 549 −62 121
  5.2 Ostatné záväzky 91 308 1 203
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 211 522 −7 904
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 10 991 440
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 2 147 19
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 2 147 19
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 176 0
10 Ostatné záväzky 298 685 −3 666
11 Účty precenenia 485 434 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 512 −730
Pasíva spolu 7 680 137 22 507
Annexes
8 June 2021