Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

6 września 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 431.862 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 346.495 −1.405
  2.1 Należności od MFW 80.587 −59
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 265.908 −1.346
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 19.040 −469
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 25.270 2.812
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 25.270 2.812
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 694.672 −982
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 2.347 −1.001
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 692.306 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 19 19
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.742 596
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.832.957 −2.577
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.612.631 −1.609
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 220.325 −968
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.398 0
9 Pozostałe aktywa 272.202 −53
Aktywa razem 4.681.637 −2.077
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.251.640 886
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.916.862 43.712
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.335.618 17.219
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 581.229 26.494
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 15 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.036 139
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 376.128 −39.139
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 238.323 −39.792
  5.2 Pozostałe zobowiązania 137.805 653
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 250.542 −10.399
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 10.164 −64
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.864 −485
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.864 −485
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.798 0
10 Pozostałe pasywa 269.674 3.274
11 Różnice z wyceny 425.728 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.200 1
Pasywa razem 4.681.637 −2.077