Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

6. septembra 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 431 862 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 346 495 −1 405
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 587 −59
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 265 908 −1 346
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 19 040 −469
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 25 270 2 812
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 25 270 2 812
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 694 672 −982
  5.1 Hlavné refinančné operácie 2 347 −1 001
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 692 306 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 19 19
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 742 596
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 832 957 −2 577
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 612 631 −1 609
  7.2 Ostatné cenné papiere 220 325 −968
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 398 0
9 Ostatné aktíva 272 202 −53
Aktíva spolu 4 681 637 −2 077
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 251 640 886
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 916 862 43 712
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 335 618 17 219
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 581 229 26 494
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 15 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 036 139
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 376 128 −39 139
  5.1 Verejná správa 238 323 −39 792
  5.2 Ostatné záväzky 137 805 653
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 250 542 −10 399
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 10 164 −64
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 864 −485
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 864 −485
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 798 0
10 Ostatné záväzky 269 674 3 274
11 Účty precenenia 425 728 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 200 1
Pasíva spolu 4 681 637 −2 077